ארגון ומינהל
3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב
3.6
תקינה למאגרי המידע
3.6‎-1
1 באפריל 1998

תאריך תחולה
חדש

מטרת הפרסום

משרד החינוך התרבות והספורט עוסק בגיבוש מדיניות ובתקינה טכנולוגית בתחום
מחשוב מערכת החינוך בכלל ומאגרי המידע בפרט.

במסגרת זו גיבש המינהל למיכון ולמערכות מידע סטנדרטים אחידים לפיתוח מאגרי
המידע למערכת החינוך. מטרתם לפשט את השימוש במאגרי המידע השונים ולאפשר
את ניודם, את השימוש החוזר בהם ואת שילוב התכנים בין מאגרי המידע.

התקינה מחייבת את מפתחי המאגרים עבור מערכת החינוך, וחלה על כל מאגר מידע
חדש. היא תהיה חלק בלתי נפרד מכל מכרז לפיתוח מאגרי מידע המתפרסם על ידי
המשרד וגופים המתוקצבים על-ידו.

בית הספר מתבקש לפעול על-פי ההנחיות ולהביא אותן לידיעת כל היחידות והגורמים
הרלוונטים הנמצאים בניהולו, באחריותו, בתקצובו ובתמיכתו.

את ההעתקים של התקינה ניתן לקבל במינהל למיכון ולמערכות המידע
של המשרד, או באתר האינטרנט של המשרד, שכתובתו: www.education.gov.il

על העדכונים תפורסמנה בחוזר המנכ"ל ובאתר
התקינה מתעדכנת מעת לעת. הודעות
האינטרנט של המשרד.

הכתובת לשאלות ולבירורים: פרויקט אינטרידע,
דואר אלקטרוני bellashn@netvision.net.il או פקס 02‎-5602590הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998