חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
ארגון ומינהל
3.
סקרים ואיסוף מידע
3.9
הנוהל לאישור איסוף מידע במוסדות חינוך
3.9‎-2
1 באפריל 1998

תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנח/5
סעיף 3.9‎-1, נספח 3

מטרת הפרסום

בגלל תקלות חוזרות ונשנות בסעיף 3.9‎-1 ("הנוהל לאישור איסוף מידע במוסדות החינוך")
בחוזר המנכ"ל הראשון שיצא במתכונת החדשה - חוזר נח/5 (בהוראות הקבע - החוברת
האדומה) - אנו מפרסמים שוב, את נספח 3 של סעיף זה. אנא החליפו את עמ' 15‎-11 של סעיף
זה בעמודים החדשים שלהלן:


כתב התחייבות בפני משרד החינוך התרבות והספורט בקשר לאיסוף
נתונים/לקבלת נתונים ע"י חוקרים הפועלים במסגרת גוף
אוניברסיטאי
נספח 3
אני מתחייב כדלקמן לגבי הנתונים אודות התלמידים, בעלי תפקידים, מוסדות
ו/או יישובים (להלן: הנתונים) שאקבל ממשרד החינוך התרבות והספורט ו/או
שייאספו באחריותי במהלך שנת הלימודים __________,
בנושא _______________________________________________:
לאסוף ולעבד את הנתונים בהתאם לתכנית העבודה ולכלים המצורפים
ובהתאם לתנאים שנקבעו על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
1.
לשמור על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א (1981) ועל תקנותיו בכל הקשור
לביצוע המחקר ולפרסומו ולטפל בנתונים שייאספו בהתאם לנהלים
המפורטים בחוק הנ"ל.
2.
להימנע מאיתור או מהחזרת זהויות לנתונים לא מזוהים שנמסרו לחוקר
על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
3.
לא למסור נתונים, גולמיים או מעובדים, ברמת היחידה הנבדקת
(תלמידים, בעלי תפקידים, מוסדות, יישובים), בין אם בצורה אנונימית
ובין אם בצורה המאפשרת (להלן נתונים מזוהים), לכל גורם שהוא, ללא
אישור מראש ובכתב של לשכת המדען הראשי.
4.
לא להביא לידיעת כל אדם שאינו מוסמך לכך כל ידיעה שמגיעה אליי אגב
או בקשר לביצוע המחקר ללא אישור מראש ובכתב של לשכת המדען
הראשי.
5.
לא להציג או לפרסם את המידע שבידי, בכל סוג של הצגה או פרסום,
באופן שיתאפשר זיהוי של תלמיד או של בעל תפקיד.
6.
לא להציג או לפרסם את המידע שבידי בכל סוג של הצגה או פרסום באופן
שיתאפשר זיהוי של מוסד או יישוב, אלא אם קיבלתי אישור מראש
ובכתב מלשכת המדען הראשי של משרד החינוך התרבות והספורט להצגה
או לפרסום של מידע זה באופן שיאפשר את זיהויו (במקרה זה אני
מתחייב לנהוג על פי התנאים המפורשים שייכללו באישור).
7.
להשתמש בנתונים הלא מזוהים רק לצורך עבודתי המדעית. נתונים
מזוהים ישמשו לצורך ביצועו של המחקר הנוכחי בלבד.
8.
לאסוף נתונים מזוהים אודות התלמיד, בתנאי שלהורי התלמיד נמסר
מכתב פנייה מטעמי שתוכנו אושר מראש ובכתב על ידי גורם המוסמך
לכך במשרד החינוך התרבות והספורט, ובתנאי שאחד מהוריו מסר לי
את הסכמתו בכתובים לאיסוף הנתונים המזוהים על פי הנוסח בטופס
"כתב הסכמה" שלהלן.
9.
להשמיט את זיהוי הנתונים אודות התלמיד עד התאריך שעליו התחייבתי
בכתובים בפני ההורים.
10.
להשמיט את זיהוי הנתונים אודות בעלי תפקידים, מוסדות חינוך
ויישובים מיד עם תום שלב העבודה שבו הזיהוי הכרחי, ובכל מקרה לא
יאוחר משנה לאחר מועד האיסוף של נתונים אלה.
11.
אם האישור שאקבל מהמשרד לביצוע המחקר יותנה בכך שעליי לאפשר
להורי כל תלמיד להביע את התנגדותם לשיתוף ילדים במחקר, אני
מתחייב בזה למסור להורי כל תלמיד מכתב פנייה מטעמי שתוכנו אושר
מראש ובכתב על ידי גורם המוסמך לכך במשרד. במכתב יצוינו כל מטרות
המחקר, וכן יוסברו בו באופן ממצה ומפורט כל הנושאים והסוגיות
שייבדקו במסגרתו וכן כל הפעולות, על תוכנן, שהתלמיד יתבקש ליטול
בהן חלק. כמו כן יכלול המכתב פירוט של נקודות נוספות אשר לאור
רגישותן תדרוש היחידה המאשרת כי יפורטו בכתב הפנייה להורים. אני
מתחייב לא לשתף במחקר ילד שאחד מהוריו הביע את התנגדותו
בכתובים לכך, על פי הנוסח בטופס "הבעת התנגדות" שלהלן.
12.
לא לחייב השתתפות במחקר של תלמיד אשר מביע את התנגדותו לכך, וכן
להבטיח כי לא ייגרם דבר לאותו תלמיד בעקבות סירובו.
13.
לא להציג כלפי הציבור את עצמי או כל גוף העובד עמי או עבורי במסגרת
מחקר זה כגורם הפועל מטעם המשרד, וכן לא להציג כל פעולה המתבצעת
במסגרת המחקר כמופעלת מטעם המשרד.
14.
להעביר שני עותקים מהדו"ח המסכם של ביצוע המחקר ותוצאותיו לגורם
המאשר על פי בקשתו.

15.
אני מאשר כי ידוע לי שאי מילוי של סעיף מסעיפי התחייבות זו עלול
להיות עברה על החוק. אני מתחייב להחתים את כל המועסקים על ידי
ואת הגורמים המבצעים את העבודה או את חלקה עבורי על כתב המאשר
כי תוכנו של כתב התחייבות זה ידוע להם.
אני מודע לנזק העלול להיגרם למשרד אם לא אנהג על פי כל הסעיפים
המפורטים לעיל, ומתחייב לשפות את המשרד בגין כל נזק שייגרם
לו עקב הפרת התחייבותי זו.
אני מקבל על עצמי את האחריות לכל נזק או אבדן שייגרמו למשרד
או לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות עובדיי והמועסקים
על ידי, עקב מעשה או מחדל שלי, של עובדיי, של שליחיי, או של כל
מי שבא מכוחי ו/או מטעמי לאסוף נתונים/לקבל נתונים.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שאני אחראי לו
על פי כל דין, אשפה את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה
לשלם.
שם החוקר __________________ חתימת החוקר האחראי ______________

מס' ת"ז ________________ תאריך ___________________

המוסד שהמחקר מתבצע במסגרתו _____________________כתב הסמכה
לכבוד

________________
שם החוקר

א"נ

הנדון: כתב הסכמה לאיסוף נתונים מזוהים

הואיל ואתה עורך מחקר (להלן "המחקר") בנושא _____________________

והואיל וביקשת את הסכמתי לכך שתאסוף במסגרת המחקר נתונים מזוהים

(להלן "הנתונים") אודות בני/בתי _______________ (שם הבן/הבת)

לפיכך הריני מצהיר בזאת כדלקמן:
1.
כי מסרת והסברת לי את מטרות המחקר ואת הנושאים ואת הסוגיות
שייבדקו במסגרתו;
א.
כי מסרת והסברת לי את כל הפעולות, על תוכנן, שילדי ישתתף בהן
במסגרת מחקר זה;
ב.
כי ציינת בפניי את המועד שבו יושמט הזיהוי מהנתונים שייאספו;
ג.
כי תיארת בפניי את כל האמצעים שתנקוט כדי להבטיח את סודיות
הנתונים המזוהים עד אשר יושמט זיהויים;
ד.
כי מסרת לי את אופן פרסומם של הנתונים.
ה.
לאחר שהבנתי את כל האמור לעיל, הריני נותן בזה את הסכמתי לאיסוף
הנתונים על ידך.
2.
הסכמתי זו היא בלתי חוזרת.
3.

ולראיה באתי על החתום

_____________ ____________________ __________
תאריך                 שם האב/האם                       חתימה


הבעת התנגדות
לכבוד

________________
שם החוקר

א"נ

הנדון: הבעת התנגדות לשיתוף בני/בתי במחקר

אני מביע את התנגדותי לשיתוף בני/בתי _______________ (שם הבן/הבת)

במחקר שאתה עורך בנושא _____________________________

ולראיה באתי על החתום

_____________ ____________________ __________
תאריך                 שם האב/האם                       חתימה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998