בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
מתכונת הלימודים לקראת בחינת הבגרות בספרדית
4.3‎-3
1 באפריל 1998

תאריך תחולה
חדש

מטרת הפרסום

מספר השעות המינימאלי להכנת תלמיד לבחינת הבגרות בשפה הספרדית כאשר שפה זו איננה
שפת-אם הוא 4 ש"ש במשך 3 שנים, כמוזכר בחוברת תכנית הלימודים לשפה הספרדית (בעמ' 10).
תכנית זו ניתן ללמוד גם בשנתיים, באישור המפקח הממונה על המקצוע.

תלמידים ששפת-האם שלהם אינה ספרדית לא יוכלו להיבחן בבחינת בגרות אלא ב-4 י"ל בלבד.
תלמיד שירצה להיבחן ב- 5 י"ל יצטרך להשלים את לימודיו לפי התכנית של דוברי ספרדית,
כפי שמצוין בחוברת שהוזכרה לעיל.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר משה אדרי,
הפיקוח על הוראת הספרדית, האגף לחינוך על-יסודי,
משרד החינוך התרבות והספורט, בניין לב-רם, י-ם, טל' .02‎-5603273הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998