לטוב הז רזוח

ןוחטיבו תוחיטב
.5
תוחיטב
5.1
הרהבה - רשוכ ירדח קוח
5.1-7
1998 לירפאב 1

הלוחת ךיראת
7/זנשת רזוח ןוכדע
304 ףיעס

םוסרפה תרטמ

וננוצרב ,"הרהבה - רשוכ ירדח קוח" ,304 ףיעס ,7/זנ ל"כנמ רזוחב רומאל ךשמהב
:קוחה יפיעסב תטרופמה הבוחה הניעב הרתונ יכ שיגדהל
,ךמסומ ךירדמ םוקמב חכונ היהי ,לעפומ רשוכה רדח/ןוכמש תע לכב
."טרופסה קוח"ב ותרדגה יפ-לע
3: 'סמ
תיאופר הניחבמ ותורישכ תא רשאמה יאופר רושיא איצמהל בייח ןמאתמ לכ
.רשוכ רדחב ןמאתהל
4: 'סמ
רושיא איצמהל הבוח ןיא .החפשמה אפורמ םג תויהל לוכי רושיאה :הרעה
.אקווד טרופס אפורמ

14 ליג לעמ .רשוכ רדחב ןמאתהל יאשר וניא - 14 ליגל תחתמ - ןיטק
םהש םירוההמ רושיא איצמיש רחאל קר רשוכה רדחב ןמאתהל לכוי אוה
.(4 'סמבש יאופרה רושיאל ףסונ) רשוכה רדחב ןמאתיש םימיכסמ
5: 'סמ
:לא תונפל ןתינ תורהבהו ףסונ עדימ תלבקל
03-5615516 'לט ,ינפוג ךוניחל ר"מפמהו תושרה להנמ ןגס ,ןמכוז םהרבא רמ (א
03-5612025 'לט ,טרופס יאשונל תושרה להנמ ןגס ,טכה דדוע רמ (בעבק תוארוה


1998 לירפאב 1 ,ח"נשתה ןסינב 'ה ,(ב)8/חנ ל"כנמ רזוח