תכניות לימודים
9.
שואה
9.10
לימודי השואה - תיקון
9.10‎-1
1 באפריל 1998

תאריך תחולה
תיקון

מטרת הפרסום

בחטיבות העליונות יש להקדיש לפחות 30 שעות ללימוד על השואה, וזאת על-חשבון
לימודי-בחירה, כפי שנקבע בחוזר לט/8, סעיף 252.

אין לפרש כל הודעה או חוזר שפורסמו בעבר כאילו הם מבטלים חובה זו.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998