אוכלוסיות מיוחדות
1.
עולים
1.7
היערכות לקליטת מורים עולים בהתשנ"ט
(נח)1.7‎-1
כללי
משרדנו נערך לקליטת מורים עולים לקראת שנת הלימודים התשנ"ט בעוד מועד,
כדי שהמנהלים יוכלו להתארגן במערכת השעות לקליטת העולים.על כן אנו
מודיעים על סדרי העסקת המורים העולים. אין ספק שזו אחת ממשימותיה
החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת החינוך בפרט.
בשנת הלימודים התשנ"ט נמשכת המגמה לקלוט במערכת החינוך את המורים
העולים שהוכשרו בקורסי התאמה של המחלקה למורים עולים בהיקף שלא
יפחת ממחצית המשרה, והמשרד מקצה שעה שבועית תמורת שעה שבועית מתקן
בית הספר, עד מחצית המשרה, כדלהלן:
בחינוך היסודי: 8‎-7 ש"ש.
בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי: 6 ש"ש.
1.
בשיבוץ המורים העולים יש להתחשב בהיבטים האלה:
מורים עולים ישובצו ככל הניתן בבתי הספר שיש בהם מספר רב של תלמידים
עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית הספר.
א.
יש לוודא כי המורה העולה ישתלב בהוראת תלמידים ישראלים ותיקים,
כדי שיוכל להתנסות בכל סוגי אוכלוסיות התלמידים בבית הספר.
ב.
מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה העולה
מתקן בית הספר, כדי שהמורה יוכל להתמסר לעבודת ההוראה ללא צורך
בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.
ג.
כדי להקל על קליטתו של המורה העולה יש להימנע משיבוצו בכיתות
מאוכלסות או בעייתיות. מוצע להעסיקו בשלב ראשון בשיעורי עזר
ובהקבצות בחצאי כיתות, ובהדרגה לשלבו בכיתות רגילות.
ד.
מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג לליווי המורים העולים בשנת עבודתם
הראשונה ולהצמיד חונך מצוות בית הספר לכל מורה (ראה "נוהל קליטת
מורה עולה בבית הספר" בנספח שלהלן).
ה.
2.
הקריטריונים להעסקת מורים עולים
המורים סיימו קורסי התאמה מטעם המחלקה למורים עולים.
1.
המורים עלו ארצה מ-ו' באלול התשנ"ה (1.9.95) ואילך. במקרים חריגים
תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך זה.
2.
הוקצו שעות מקבילות להעסקתם מתקן בית הספר (שעה תמורת שעה) או
ממקור אחר.
3.
גננות תוכלנה לקבל 2 שעות שבועיות מהמשרד כנגד שעה שבועית אחת.
4.
מורים שעלו ארצה לאחר ט' בטבת התשנ"ו (1.1.96) ולא קיבלו כל סיוע,
יוכלו לקבל שעה תמורת שעה, עד 2/3 המשרה.
5.
תינתן עדיפות בחלוקת השעות למפרנס ראשי.
6.
לא תינתנה שעות לבית ספר שאין לו סמל מוסד מוכר על ידי המשרד
(יסודי, חט"ב, חט"ע בלבד).
7.
ניתן אישור בכתב על העסקת העולה ממי שהוסמך לכך במשרדנו.
8.
בחמ"ד יש לדאוג להתאמת המורה כמקובל.
9.
3.
לתשומת לב המנהלים
דין השעות הניתנות על ידי משרדנו כדין שעות תקניות לכל דבר ועניין.
האישור תקף לשנה אחת בלבד.
א.
מורה עולה שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, השעות מתבטלות אוטומטית,
ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות. המנהל יודיע על כך למפקח על
קליטת מורים עולים במחוז.
ב.
אין להעסיק מורים ללא קבלת אישור בכתב ממי שהוסמך לכך.
ג.
מנהל שלא יקצה שעות במקביל לא ייכלל בהסדר זה.
ד.
תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף אישור ממשרד הקליטה
המעיד על זכאותם לסיוע.
ה.
בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה להעסקת המורה (ראה טופס 1
בנספח שלהלן), אם הכוונה להעסקת המורה בחטיבת הביניים או בחטיבה
העליונה באותו סמל מוסד.
ו.
מנהלים שייכללו בתכנית זו ידאגו, בסופו של התהליך, להעסיק את
המורים העולים מתקן בית הספר בסיום השנה השנייה.
ז.
את הבקשות יש להפנות בכל מחוז למפקח המחוזי על המורים העולים
(בנספח שלהלן מובאת רשימת המפקחים על מורים עולים במחוזות
ושעות הקבלה שלהם).
ח.
יש להגיש את הבקשה עד כ"ו באב התשנ"ח (18.8.98).
ט.
מספר השעות המוקצות לנושא הוא מוגבל.
י.
4.
תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך
המורה העולה, שסיים קורס התאמה באחת המכללות, פונה אל המפקח על
מורים עולים במחוז.
-
המורה העולה ממלא טופס בקשה לשעות (טופס 1 בנספח שלהלן) ומחתים
את מנהל בית הספר המתואם עם המפקח הכולל או המקצועי.
-
המורה או המנהל מחזיר את הבקשה למפקח.
-
המפקח על מורים עולים ממליץ על שיבוץ המורה העולה בעבודה.
-
הבקשה עוברת מהמפקח המחוזי אל מנהל המחלקה.
-
אישור סופי של מנהל המחלקה מועבר למפקח על המורים העולים
במחוז ולמנהלי בתי הספר. הפעלת השעות תתאפשר לאחר אישור
מחלקת התקן במחוז.

-
המפקח על מורים עולים דואג למילוי כל הטפסים הנדרשים לצורכי קליטת
מורה חדש במערכת.
-
5.
נוהל הדיווח לקבלת משכורת
בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים תועברנה השעות דרך מדור התקן,
והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים, בפיצול משרה 00 או בפיצול
משרה 03 בחטיבות הביניים.
השעות ממשרד הקליטה תועברנה דרך הגזברויות בצירוף אישור בכתב ממנהל
המחלקה, ותדווחנה בפיצול משרה 31.
בחינוך העל-יסודי תשלמנה הבעלויות את שכר המורים, והן תקבלנה החזר דרך
השכל"ם, לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל המחלקה על גבי הטופס שיישלח לבתי
הספר (טופס 2 בנספח שלהלן).
6.
נספח
טפסים למורים, רשימת המפקחים על מורים עולים
ו"נוהל קליטת מורה עולה"
טופס 1
משרד החינוך התרבות והספורט
מינהל כ"א הכשרה והשתלמות - המחלקה למורים עולים
בקשה להשלמת שכר
המורה
_________
תאריך לידה
_________
ארץ המוצא
|_|_|_|_|_|_|_|_|
מספר זהות
_______
שם פרטי
________
שם משפחה
_______________
ותק הוראה בישראל
___________
מקצוע הוראה
_____________
מס' תעודת עולה
____________
תאריך העלייה
כתובת:__________________________________________________________
               רחוב             מספר       יישוב           מיקוד            טלפון       קידומת 
מצב משפחתי: רווק / נשוי / אלמן / גרוש+__________ ילדים. מפרנס: ראשון/שני.
סיימתי קורס התאמה ב:_________ בתאריך:___________ חתימה ______
מנהל ביה"ס
אני, הח"מ, מנהל ביה"ס:___________     _________      ממ'/ממ"ד      משה"ח/פרטי
                                      שם ביה"ס         סמל המוסד          מגמה           בעלות


קידומת


טלפון


כתובת ביה"ס

יסודי/חט"ב/חט"ע
(היקף בעיגול)

מתחייב להעסיק את המורה הנ"ל ב ______שעות תקניות ומבקש להקצות עוד _______
שעות על-תקניות, ובסה"כ יעבוד בביה"ס ___________________שעות.
ידוע לי כי אין להעסיק מורה בשעות על-תקניות אלא
לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המחלקה.


______________       _________________________       ___________________
        תאריך                             שם המנהל                             חתימה וחותמת בי"ס

הממונה על מורים עולים (במחוז)
המורה הנ"ל סיים קורס התאמה ב ________________________________
ממליץ / לא ממליץ להקצות לנ"ל ___________________שעות על תקניות.

________________________       ________________       _______________
                    שם                                         חתימה                           תאריך

החלטת מנהל המחלקה
מאשר / לא מאשר להקצות לנ"ל _____________________ש"ש על תקניות.

                ______________       _________________________       
                          תאריך                                       חתימה        

הוקלד: _____________תחולה: ___________נשלח: _____________

הערות: _________________________________________________
            _________________________________________________טופס 2
מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט
המטה לקליטת עלייה/המחלקה למורים עולים

תאריך: ___________
אל: מר יהודה כהן, מ"מ מנהל המחלקה למורים עולים
מאת:_________ מנהל/ת ביה"ס ____________סמל המוסד __________

הנדון: העסקת מורים עולים בשנה"ל התשנ"ט

הריני לאשר בזה כי המורים הר"מ עובדים בבית ספרנו:

חודשים
מקצוע
הוראה
תעודת זהות
שם פרטי
שם משפחה
___ש"ש
___ש"ש
___ש"ש

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


___ש"ש
___ש"ש
___ש"ש

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


___ש"ש
___ש"ש
___ש"ש

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
___________________       ___________________       __________________
            היישוב                             שם המנהל/ת                   חתימה וחותמת ביה"ס        

המחלקה נועדה לשרת את המורה העולה.
כדי להקל עליך ולזרז את הטיפול בענייניך, אנא פנה לממונה במחוז מגוריך.
רשימת המפקחים על מורים עולים במחוזות ושעות הקבלה שלהם
מס' הטלפון
הכתובת
ימי קבלת קהל
שם פרטי
ושם משפחה
המחוז
02‎-5603630
02‎-5603624
02‎-5603630
פקס' 02‎-5602351
דבורה הנביאה 2,
ירושלים
דבורה הנביאה 2,
ירושלים, חדר 450

בתיאום מראש
בתיאום מראש
מיכאל כהן,
מנהל המחלקה
יהודה כהן
מ"מ מנהל המחלקה
מטה
02‎-5601637
פקס' 03‎-5601618
כנפי נשרים 22,
חדר 451, קומה 4,
גבעת שאול
ד', 15‎-10
שושנה
רוזנבלט
ירושלים,
מנח"י
03‎-6935279
פקס' 03‎-6935583

שד' שאול המלך 39,
בניין הדר דפנה B,
קומה 4, חדר 401

ב', 14‎-10
ג', 14‎-12
גבאי זמיר
תל-אביב
03‎-6935596
פקס' 03‎-6935583

שד' שאול המלך 39,
בניין הדר דפנה B,
קומה 4, חדר 404


ב', 16‎-10
ג', 13‎-10

אלכס חגין
מרכז
03‎-6961899
פקס' 03‎-6913685

רח' ארניה 10,
הקריה, תל-אביב

ב', 16‎-8
בשאר הימים
להתקשר טלפונית


חיה שבח
אגף
לחינוך
התיישבותי

04‎-8353788/9
פקס' 04‎-8353714
רח' חורי 2, מגדל
הנביאים, קומה 2,
חדר 8, מ' החינוך

ג', 16‎-8
ד', 14‎-8
אורי כהן
חיפה
06‎-6500177/8
פקס' 06‎-6600167
בית הממשלה,
הקריה, נצרת עלית
ב', 15‎-9
עינת ברגר
צפון
07‎-6464202
פקס' 07‎-6464008
דרך הנשיאים 15,
קומה ד', ח' 527,
באר-שבע
ב', 16‎-11
אמיליה
גרינשפון
דרום

לפגישה עם הממונה עליך להביא עמך:
תעודות ומסמכים על השכלה (במקור ובהעתק)
1.
תרגום של התעודות והמסמכים לעברית (פרט לתעודות
באנגלית)
2.
תצלום של פירוט מהלך הלימודים
3.
תצלום של פנקס עבודה (ליוצאי בריה"מ לשעבר)
4.
אישורים על ניסיון בעבודה בהוראה
5.
תעודת עולה + תעודת זהות.
6.

נוהל קליטת מורה עולה בבית הספר
כניסת מורה חדש למערכת רצופה קשיים, ועל אחת כמה וכמה
מורה עולה חדש, הבא מארץ אחרת, שהכול זר וחדש בעיניו.
על-כן מוצעת כאן הצעה למנהלים, וכל אחד ינהג כטוב בעיניו.
אין ספק שקבלת המורה בסבר פנים יפות ומאירות בתחילת
דרכו תתרום לקליטתו ולשילובו בעבודה בצורה טובה יותר, ועל
כן חשוב מאוד שקליטתו תהא מתוכננת ומאורגנת היטב,
לתועלת המורה ולטובת המערכת.
להלן ההצעה:
עם ראיון המורה על ידי מנהל בית הספר וההחלטה לקבלו
לעבודה בהוראה יפנה אותו המנהל אל אחד המורים שיש להניח
שייווצר קשר טוב בינו לבין העולה החדש, והוא ידריך אותו בכל
הנעשה בבית הספר, וישמש לו חונך שיפעל בתחומים האלה:
סיור בבית הספר והכרת כל בעלי התפקידים
1)
הסברת מטרות בית הספר ומדיניותו
2)
הכרת תכנית הלימודים במקצוע
3)
היכרות עם הצוות והשתלבות חברתית
4)
הדרכה מקצועית על שיטות ההוראה בארץ בכלל ובבית
הספר בפרט
5)
תיאור בעיות משמעת בבית הספר ודרכים לפתרונן (מרכזי
מקצוע)
6)
הדרכה בנושא יחסי מורה-הורים בישראל
7)
הזמנת המורה העולה לבקר בשיעורי צוות (כדי ללמד ש"טוב
מראה עיניים מהלך נפש")
8)
סיוע במתן ציונים או הערכות, כנהוג בבית הספר.
9)


7.

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998