בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
הדלקת מדורות - לקראת ל"ג בעומר
(נח)5.1‎-3

עקב הסיכונים הכרוכים בהדלקת מדורות להלן הוראות שתסייענה להקטנת הסיכונים הכרוכים
בעיסוק באש:
שלושה שלבים בהדלקת מדורות:
1.
הכנות למדורה
א.
הדלקת המדורה וזמן בעירתה
ב.
כיבוי אש.

ג.
אלה כללי הבטיחות העיקריים בהדלקת מדורות בל"ג בעומר:

2.
בהכנות למדורה א.
יש לנכש את העשבים במקום לפני הדלקת המדורה.
יש לתחום את המדורה באבנים.
כל מדורה תהיה בהשגחה של אדם מבוגר אחד לפחות.
אין להדליק מדורות מתחת לכבלי חשמל וטלפון ובאזורים מסוכנים, ליד בלוני גז, מבנים,
מכוניות, מפעלים וכו'.

בהדלקת המדורה ובזמן בעירתה ב.
הדלקת המדורה תיעשה על-ידי אדם מבוגר, בעזרת שרביט הדלקה (מקל) שאורכו שני מטרים
לפחות ושבקצהו סחבה או חומר דליק אחר.
אסור להשליך למדורה חומרים דליקים, חומרי פלסטיק וחפצים מתפוצצים, ובכלל זה מכלי
תרסיס ובקבוקים.
אין להתיז דלקים (בנזין, סולר וכו') להגברת האש הבוערת.
יש להיזהר מפני סכנת התלקחות בגדים ושערות.
הטווח המינימלי מאזור פחמים/גחלים יהיה לא פחות משני מטרים.
אין לדלג מעל מדורות/גחלים.
אסור לישון בשקי שינה ליד מדורה.

כיבוי המדורה ג.
יש לדאוג לכיבוי מושלם של המדורה בחול ובמים. הכיבוי ייעשה בפיקוח מבוגר.
אין לכבות אש בשמיכה.
במקרה שמתפתחת שריפה יש להזמין שירותי כיבוי אש.

טיפול רפואי ד.
כוויות בגוף אדם שנפגע יש לצנן מייד במים, ויש לדאוג לפינויו לבית החולים הקרוב.

מומלץ שמחנך הכיתה יקיים שיחות הסברה בנושא, תוך הדגשת הנושאים האלה:
3.
הגורמים האפשריים להיווצרות דלקות
א.
כללי ההתנהגות והבטיחות בהדלקת מדורות ל"ג בעומר (ראה בחוזר המנהל הכללי המיוחד
ח', התשנ"ג, נוהל 12, עמוד 273)
ב.
דרכי הטיפול בעת היפגעות.
ג.

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998