חוזר זה בוטל
על מנת להגיע לחוזר המעודכן לחצו כאן
אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
מרכז תמיכה יישובי/אזורי ליישום חוק החינוך המיוחד
1.2‎-3

1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום

מבוא
יישום חוק החינוך המיוחד מציב בפני מערכת החינוך בכלל ומערכת
החינוך המיוחד בפרט אתגרים רבים ומורכבים, הן בתחום החינוכי
טיפולי והן בתחום הארגוני תפעולי.
מסגרות החינוך הרגיל נקראות לשלב בתוכן תלמידים חריגים שיש
להם צרכים מיוחדים המחייבים התייחסות מיוחדת ומענים
בלתי שגרתיים.
בפני מסגרות החינוך המיוחד עומד האתגר לשמש מסגרת חינוכית
טיפולית המסוגלת לתת מענים רב ממדיים לצרכים הייחודיים של
תלמידים עם לקויות קשות מאוד, מגיל שלוש ועד גיל עשרים ואחת.
אלה מוצאים את ביטוים ביישום שיטות הוראה וטיפול ייחודיות
המותאמות לכל תלמיד, בשילוב אנשי מקצוע וכוחות עזר בתחומי
טיפול שונים בצוות המוסד, בקיום תכניות הפעלה לתלמידים
בתקופת החופשות ועוד. יישומו המלא של חוק החינוך המיוחד
הופך את מסגרות החינוך המיוחד, ובעיקר את אלה המטפלות
בתלמידים בעלי לקויות קשות ומורכבות, למרכזים רב שירותיים,
הכוללים בתוכם שירותי חינוך ושירותים נלווים רבים הקבועים
בחוק החינוך המיוחד ומשמשים גורם מתאם ומשלב בין המערכות
השונות המופקדות על מתן השירותים הללו לתלמידים בתוך
המסגרת החינוכית ובקהילה.
מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) המוקם על רקע תהליכים
אלה מיועד לשמש מערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל
ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד, בתחומים
שנדרשת בהם היערכות ברמה יישובית או אזורית, ולהעמיד לרשות
מסגרות החינוך כלים יעילים ומועילים להתמודדות עם המשימות
המוטלות עליהן.
תכונותיו העיקריות של מרכז התמיכה אמורות להיות:
יכולת לפעול בשם הפיקוח על החינוך המיוחד במחוז ולשמש
זרוע ביצוע שלו ברמה המקומית
גמישות ומהירות תגובה לצרכים משתנים
קרבה לשטח והיכרות עם מוסדות החינוך ועם מאפייניהם
הייחודיים בכל מקום ומקום כדי לאפשר את התאמת הסיוע
הנדרש להם לצורכיהם ולמאפייניהם המיוחדים
יכולת לגייס כוח אדם מתוך המערכת, לאגם כוח אדם
ומשאבים אחרים ולניידם בהתאם לצרכים משתנים
יכולת ארגונית ברמה גבוהה כדי לסייע למוסדות החינוך
המיוחד בביצוע המשימות המוטלות עליהם, המחייבות
הקדשת זמן רב ומשאבים ארגוניים, ובכך לאפשר להם
להתמסר לעבודה החינוכית
יכולת להתמקצע בשיטות ובתחומי טיפול מיוחדים
הנדרשים כדי לסייע לתלמיד בעל צרכים מיוחדים להשתלב
במסגרת החינוך הרגיל.
התשתית הארגונית הפורמאלית של מתי"א ועקרונות
הפעולה שלו, כפי שיפורטו בהמשך, אמורים לאפשר את
מימושן של תכונות אלה מן הכוח אל הפועל.
1.
הערות
בכל נושא הקשור לתנאי העסקה של בעלי תפקידים במתי"א
שאינו נדון בחוזר זה יחולו הכללים הנהוגים לגבי בעלי תפקידים
מקבילים בבתי הספר היסודיים.
1.
במקומות שבהם מוסדות החינוך הם בפיקוח של כמה מפקחים
של החינוך המיוחד יהיה מפקח החינוך המיוחד על מתי"א אחראי
על התיאום עמם בכל נושא שהוא בתחום הסמכות שלהם.

2.
תחומי הפעילות של מתי"א 2.
מתי"א ישמש זרוע ביצוע של הפיקוח על החינוך המיוחד ביישום
חוק החינוך המיוחד ברמה היישובית/האזורית בתחומים האלה:
1.
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל
א.
תכנית שח"ם במסגרות החינוך המיוחד
ב.
תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד
ג.
תכנית לימודים אישית
ד.
הקצאת סייעות
ה.
הצטיידות
ו.
נושאים נוספים המתחייבים מיישום חוק החינוך המיוחד ככל
שיידרשו במהלך היישום.
ז.
הנושאים הספציפיים שמתי"א יהיה מעורב בהם בכל אחד
מהתחומים לעיל יפורטו בחוזרי המנהל הכללי שיעסקו בכל אחד
מהם.

2.
סוג המוסד ושעות התקן שתוקצינה למתי"א
3.
מתי"א הוא מוסד חינוך מיוחד בבעלות הרשות המקומית שבה
הוא מוקם, בעל קוד ייחודי המבחין בינו לבין בית ספר לחינוך
מיוחד. קוד סוג המוסד הוא 31.
א.
למתי"א ניתן להקצות שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד על
פי הכללים שייקבעו בכל סל שירותים שהוא מופקד עליו, כדלקמן:
ב.
סל שילוב (מקור 24): שעות תקן המיועדות לתמיכה בתלמידים
בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל.
1)
סל שח"ם (מקור 16): שעות המדווחות כיום בסמלים מחוזיים
ושעות אחרות על פי הוראות חוזר המנהל הכללי שתפורסמנה בעניין
זה.
2)
סל חופשות (מקור 15): שעות ריכוז בודדות (ייעוד 98) להמשך
ביצוע עבודת הריכוז של תכניות החופשה במהלך החופשות, על פי
הכללים המפורסמים בחוזר זה.
3)
סל תגבור (מקור 17): שעות ניהול (ייעוד 19) ושעות ריכוז (ייעוד
98), על פי מפתחות ההקצאה המפורסמים בחוזר זה. ניתן להקצות
למתי"א גם שעות מקדמות (ייעוד 24) מסל התגבור לשנה אחת
בלבד, על פי הצרכים ושיקול הדעת של המפקח על החינוך המיוחד,
במסגרת המכסה הקיימת בכל מחוז באותה שנה.
4)
גודל מתי"א
אזור השירות של כל מרכז תמיכה יישובי/אזורי ייקבע על בסיס
תכנית פריסה בכל מחוז, אשר תאושר על ידי מנהל המחוז ומנהל
האגף לחינוך מיוחד, ובלבד שמספר הכיתות שמתי"א אמור לשרת
לא יפחת מ 200. הקמתו של מרכז התמיכה בפועל וכל שינוי בתכנית
הפריסה טעונים אישור של מנהל המחוז ומנהל האגף לחינוך מיוחד.

גודל מתי"א ייקבע לפי מספר הכיתות באזור שהוא מיועד לשרת.
אלה הכיתות הנלקחות בחשבון:
4.
גני ילדים מיוחדים, כיתות בבתי ספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך
מיוחד בבתי הספר של החינוך הרגיל - במוסדות רשמיים ובמוסדות
מוכרים שאינם רשמיים
גני ילדים רגילים (גני חובה), גני ילדים משולבים, כיתות חינוך רגיל
בבתי ספר יסודיים רגילים ובחטיבות הביניים הרגילות במוסדות
רשמיים, למעט מוסדות שבפיקוח האגף לחינוך התיישבותי.
להלן גודל מתי"א על פי מספר הכיתות באזור השירות:

גודל מתי"א
מספר הכיתות באזור
השירות של מתי"א

קטן מאוד
עד 199 כיתות*
קטן
200 - 400 כיתות
בינוני
401 - 800 כיתות
גדול
801 - 1,000 כיתות
גדול מאוד
1,001 כיתות ומעלה

*במקרים חריגים במיוחד יאשר מנהל האגף לחינוך מיוחד, בתיאום
עם החשבות ועם מנהל המחוז, להפעיל מתי"א קטן מאוד, שבו
מספר הכיתות פחות מ- 200.

תפקידי ניהול וריכוז במתי"א ומספר שעות התקן המרבי
שתוקצנה עבורם

5.
מנהל מתי"א וסגן מנהל מתי"א
מספר שעות הניהול להעסקת מנהל מתי"א וסגן מנהל מתי"א ייקבע
על פי גודל מתי"א, כדלקמן:

ש"ש לסגן מנהל
ש"ש למנהל
גודל מתי"א
-
*28
קטן מאוד
-
28
קטן
-
30
בינוני
10
36
גדול
15
38
גדול מאוד

*במתי"א קטן מאוד תיגרענה שעות הניהול משעות הריכוז.
5.1
רכזים
מספר השעות שתוקצינה להעסקת רכזים במתי"א ייקבע על פי
הפרמטרים האלה:
5.2
מכסה בסיסית של שעות ריכוז: לפי ש"ש אחת לריכוז לכל 100 ש"ש
המוקצות במתי"א ממקור סל שילוב וממקור סל שח"ם.
במתי"א המשרת מסגרות חינוך בכמה רשויות מקומיות:
    - תוספת של ש"ש אחת לריכוז עבור כל רשות מקומית נוספת.
    - אחוז הכיתות ברשוית המקומיות מחוץ לרשות המקומית הגדולה
       ביותר (מבחינת מספר הכיתות), מתוך סך כל הכיתות שמתי"א
      משרת, כדלקמן:

תוספת ש"ש לריכוז
אחוז הכיתות מחוץ
לרשות המקומית הגדולה
-
עד 20%
1 ש"ש
20% - 39%
2 ש"ש
40% - 59%
3 ש"ש
60% - 79%
4 ש"ש
80% ומעלה

הערות
מן הראוי להדגיש שהמפתחות שפורטו לעיל להקצאת שעות
למנהלים, לסגנים ולרכזים אינן אמורות לשמש מפתח לחלוקת
התפקידים והמשימות ביניהם. סך כל השעות לניהול ולריכוז
המוקצות לכל מתי"א מיועדות למילוי כל המשימות המוטלות עליו
בתחומי הפעילות השונים. חלוקת התפקידים הפנימית במתי"א
תיעשה על ידי מנהל מתי"א בכפיפות לנהלים המובאים בחוזר זה,
ותובא לאישור המפקח על מתי"א.
א.
נוסף לאמור לעיל תוקצינה למתי"א שעות בודדות לליווי תכניות
החופשה במסגרות החינוך המיוחד, על פי מפתח שייקבע על ידי
האגף לחינוך מיוחד.
ב.
עדכון נתוני מתי"א
5.3
עדכון הנתונים המשמשים מפתחות להקצאת שעות הניהול והריכוז
ייעשה מדי שנה על ידי האגף לחינוך מיוחד בתיאום עם החשבות
ועם גף אמח"י על בסיס נתוני השנה הקודמת, בכפיפות למגבלות
התקציב.
לקראת כל שנת לימודים ינפיק האגף לחינוך מיוחד, בתיאום עם
החשבות ועם גף אמח"י, דו"ח ארגון מתי"א, אשר יכלול את כל
הנתונים המשמשים בסיס לקביעת הגודל של מתי"א ולהקצאת
שעות הניהול והריכוז עבורו (ראה דוגמה בנספח). הדו"ח יאושר על
ידי מנהל האגף לחינוך מיוחד, ויועבר, בתיאום עם גף אמח"י,
למחלקת התקן במחוז לביצוע הקצאת שעות התקן.
העתקים מהדו"ח המאושר יישלחו אל:
   -  מנהל מתי"א
   -  מפקח החינוך המיוחד על מתי"א
   -  מנהל מחלקת כוח אדם במחוז
   -  גזברות המחוז.
המבנה הארגוני של מתי"א
המבנה הארגוני של מתי"א ומספר בעלי התפקידים בו הם פונקציה
של היקף הפעילות והפריסה הגיאוגרפית שלו. להלן תרשים רעיוני
כללי של המבנה הארגוני המוצע:


במתי"א שבו היקף הפעילות קטן ירכז מנהל מתי"א בידיו את רוב
תחומי הפעילות. במתי"א שבו היקף הפעילות גדול יוכל המנהל
לחלק את כל אחד מתחומי הפעילות לתחומי משנה ולמנות רכזים
לכל אחד מהם, או, לחלופין, לחלק את אזור השירות לאזורי משנה
ולמנות רכזים אזוריים אשר ירכזו כמה
תחומי פעילות. המבנה הארגוני הספציפי של מתי"א יאושר על ידי
המפקח על החינוך המיוחד.

6.
שעות הפעילות ומועדי הפעילות של מתי"א
7.
שעות הפעילות של מתי"א
מתי"א יפעל לפחות 30 ש"ש לפני הצהריים ולפחות 12 ש"ש אחרי
הצהריים.
7.1
שעות העבודה של העובדים המינהליים
שעות העבודה של העובדים המינהליים במתי"א (מזכירה/מזכירות)
תהיינה בהתאם לשעות העבודה הנהוגות במינהלה של אותה רשות
מקומית.
7.2
תקופות הפעילות של מתי"א במהלך השנה
מתי"א יפעל בכל ימי הלימודים של מערכת החינוך, ובכלל זה בימי
ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד, על פי
כללים שייקבעו על ידי האגף לחינוך מיוחד.

7.3
עקרונות הפעולה של מתי"א
8.
הלקוחות של מתי"א: מסגרות החינוך שהוא אמור לשרת
מעצם הגדרתו של מתי"א ומטרותיו הלקוחות של מתי"א הן
מסגרות החינוך שהוא משרת. גם במקרים שבהם השירות הניתן על
ידי מתי"א מתבטא במתן טיפול ישיר לתלמידים הלומדים במסגרת
חינוכית מסוימת, וגם במקרים שבהם נדרש שהטיפול יינתן בתחום
המרכז הטיפולי - המחויבות הסופית של מתי"א היא כלפי אותה
מסגרת חינוכית שבה התלמיד לומד. מתן השירות במישרין לתלמיד
בתוך המסגרת החינוכית שבה הוא לומד או מחוצה לה אינה פוטרת
את המסגרת החינוכית מאחריותה כלפיו בתחום החינוכי הטיפולי.
עם זאת היא אינה פוטרת כמובן את מתי"א מאחריותו לגבי איכות
הטיפול הניתן על ידו לתלמיד ולגבי תרומתו להישגיו של התלמיד.

בכל המגעים של מתי"א עם מסגרות החינוך חשוב שעיקרון זה
יעמוד לנגד העיניים, כדי להבטיח, מצד אחד, את שמירת
האוטונומיה של המסגרת החינוכית לקבל החלטות בתחומים שהם
בתחום סמכותה וכדי למנוע, מצד שני, מצבים של טשטוש גבולות
האחריות של מתי"א והפיכתו למעין מסגרת חינוכית שנייה
לתלמיד.
א.
שאיפה מתמדת לשיפור איכות השירות
השאיפה לשיפור איכות השירות למסגרות החינוך טבועה בכל
מהלכי הפעולה של מתי"א ושל כל אחד מחברי הצוות בו בעבודתו
השוטפת. שאיפה זו מתבטאת -
ב.
בפעילות שוטפת של הדרכה והשתלמויות המיועדות להעמיק את
הידע המקצועי של הצוות בתחומי עבודתו, להעשיר את תחומי
ההתמחות שלו ולעודד אותו להשתלם ולהתעדכן בספרות מקצועית
רלבנטית;
1)
בהבניית תהליך קבלת משוב שוטף ובזמן אמיתי על הפעילות,
בבדיקה עצמית לאור המשוב, בהפקת לקחים ובביצוע, ככל האפשר,
של התיקונים הנדרשים במהלך הפעילות.
2)
קרבה למסגרות החינוך ושיתופן בתהליכי קבלת ההחלטות
קרבה למסגרות החינוך אין משמעותה בהכרח קרבה פיזית אל
מסגרות החינוך שמתי"א משרת. הקרבה משמעותה -
ג.
היכולת "לשים יד על הדופק", להאזין לבעיות, לאתר צרכים
ולהתייחס אליהם;
1)
היכולת להימצא בזמן ובמקום שזקוקים לך;
2)
היכולת לקבל באופן שוטף ובזמן אמיתי משוב על פעולותיך
ולתקן את הטעון תיקון.
3)
דפוסי העבודה במתי"א צריכים לאפשר קרבה זו אל מסגרות
החינוך. יותר מזה, יש להבנות במתי"א תהליכים לשיתוף מנהלי
מסגרות החינוך בקבלת ההחלטות אודות מהות השירות הניתן להם
ואופיו, בכפיפות להוראות משרד החינוך התרבות והספורט
בתחומים השונים הנוגעים לעבודתו של מתי"א.

גמישות ותגובה מהירה לצרכים משתנים
המבנה הארגוני של מתי"א ודפוסי פעולתו צריכים לאפשר גמישות
ותגובה מהירה יחסית לשינויים בצרכים של מסגרות החינוך,
כדלקמן:
ד.
תכנית העבודה השנתית של מתי"א מן הראוי שתהיה דינמית
ויתאפשרו בה שינויים ועדכונים במהלך השנה, במגבלות הקיימות
בכל תחום.
1)
המשאבים העומדים לרשות מתי"א יאורגנו באופן שיתאפשר
ניודם, ולו רק באופן חלקי, במהלך השנה.

2)
יזמות, יצרנות, חדשנות והתחדשות
מתי"א מעודד את הצוות לחשיבה יוצרת, ליזמה בגיבוש תכניות
פעולה חדשות ולניסוי ולהתנסות בתכניות חדשות. להלן דוגמאות
ליזמות, ליצרנות, לחדשנות ולהתחדשות:
ה.
בעיות וקשיים בעבודה היום יומית ישמשו אתגר והזדמנות
ליציאה מהשגרה ולהסתכלות מחודשת על דפוסי העבודה ועל
שיטות העבודה.
1)
תקשורת פתוחה תעודד העלאת רעיונות יצירתיים.
2)
ישיבות צוות תוקדשנה בחלקן לדיון בנושאים חדשים היזומים
על ידי הצוות ולפיתוחם.
3)
תכנית העבודה השנתית של מתי"א תכלול מדי שנה גם תכניות
חדשות, בצדן של הוותיקות.
4)


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות פן,
מנהלת האגף לחינוך מיוחד, טל' 02‎-5603280.
נספח
דוגמה לדו"ח ארגון מתי"א
9.
שם המפקח שם המנהל הכתובת סמל המוסד שם מתי"אגודל מתי"א

חישובי זכאות לשעת ניהול

מס' ש"ש למנהל

מס' ש"ש לסגן

ס"ה ש"ש לניהול

חישובי זכאות לשעות ריכוז

ש"ש בסיסי לריכוז

תוספת לריכוז בגין
מספר מס' רשויות

תוספת לריכוז בגין
אחוז כיתות

ס"ה ש"ש לריכוז
שעות הניהול והריכוז יוקצו
ממקור סל תגבור הנ"מ
מספר
הכיתות
אזור השירות של מתי"א

(שם הרשות המקומית)

(שם הרשות המקומית)

(שם הרשות המקומית)

(שם הרשות המקומית)

סה"כ

אחוז כיתות מחוץ לרשות
הגדולהמספר ש"ש ממקור סל שילוב
במתי"א:

מספר ש"ש ממקור סל שחם
במתי"א:

סה"כ ש"ש

שם מנהל אגף חינוך מיוחד : ________ חתימה________ תאריך ______
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998