אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
חינוך מיוחד חינם לילדים חריגים בגיל 21‎-3
שהושמו במוסדות חינוך מיוחד

1.2‎-4

1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
עדכון החוזר
המיוחד י',
התשנ"ז

מטרת הפרסום

זכאות לחינוך מיוחד חינם
על-פי הוראות חוק החינוך המיוחד זכאי כל ילד בגיל 21‎-3
לחינוך מיוחד חינם אם הוא לומד במוסד חינוך מיוחד
רשמי או במוסד חינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי, לרבות
כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר של החינוך הרגיל, על-פי
החלטה של ועדת ההשמה או הערר.

1.
התאריכים הקובעים
2.
התאריך הקובע לעניין זכאותו של ילד חריג בגיל שלוש
לחינוך מיוחד חינם על-פי חוק החינוך המיוחד מתאים
לתאריך הקובע לעניין חוק לימוד חובה; דהיינו: ילד
שימלאו לו שלוש שנים עד ל' בכסלו (ועד בכלל) בשנה
מסוימת יהיה זכאי להתחיל את לימודיו בגן לחינוך מיוחד
מוכר באותה שנה אם ועדת ההשמה קבעה את זכאותו
לחינוך מיוחד והחליטה על השמתו בגן לחינוך מיוחד.

2.1
התאריך הקובע לעניין סיום לימודיו של תלמיד המבקש
להמשיך בלימודיו בבית-הספר לחינוך מיוחד עד גיל 21 הוא
בהתאמה לאמור לעיל; דהיינו: שנת סיום הלימודים תהיה
השנה שבה ימלאו לתלמיד 21 שנים או שימלאו לו 21 שנים
עד תאריך ל' בכסלו (ועד בכלל) בשנה שלאחריה.

2.2
מסגרות המשך לתלמידים הממשיכים בלימודיהם עד גיל 21
3.
בתי-הספר לחינוך מיוחד המיועדים לתלמידים
מתבגרים יאפשרו לתלמידים שהוריהם מעוניינים בכך
להמשיך בלימודיהם בבית-הספר עד גיל 21, כאמור לעיל.
3.1
אם בית-הספר אינו מיועד לתלמידים מתבגרים, ידווח
מנהל בית-הספר על רצון ההורים למפקח על החינוך המיוחד
ולמנהל המחלקה לחינוך של הרשות המקומית האחראית
להשמתו של התלמיד, כדי שהתלמיד ישובץ במסגרת המשך
הולמת.
3.2
הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר יכין תכנית לימודים
אישית לכל אחד מהתלמידים המתבגרים ההולמת את גילו,
ובה יושם הדגש על הכנה לתעסוקה ולחיים עצמאיים
בקהילה, בהתחשב ביכולותיו. לצורך קביעת התכנית יוזמנו
הורי התלמיד לבית הספר.
3.3
תשומת לב תינתן לתכנון מוקדם ומתואם של תהליך
עזיבתו של התלמיד את בית-הספר (לכל המאוחר בגיל 21,
כאמור לעיל) ושל העברת הטיפול בו למסגרות המשך
בקהילה, כדי להבטיח רצף טיפולי.
3.4


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות פן,
מנהלת האגף לחינוך מיוחד, טל' 02‎-5603280.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998