חוזר זה מבוטל
בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים
בבחינות הבגרות

4.3‎-4

קיץ התשנ"ט

תאריך תחולה
עדכון
מטרת הפרסום
תלמיד שעלה ארצה והחל את לימודיו בישראל בכיתה ז' או ח'
לכל המוקדם ייבחן בבחינות הבגרות על פי תכניות הלימודים
הרגילות, בשאלונים הרגילים, ויקבל תוספת של 10 נקודות לציון
הבחינה.

1.
תלמיד שעלה ארצה או מי שחזר לישראל לפני גיל 19, לאחר
שהייה של 6 שנים רצופות מחוץ לישראל, והחל את לימודיו בישראל
בכיתה ט' ואילך לכל המוקדם, ייבחן בבחינות הבגרות על פי
הפירוט הזה:

2.
במקצועות החובה הבסיסיים, בהיקף המינימאלי של כל אחד
מהמקצועות הנדרשים לתעודת הבגרות, יוכנו תכניות מיוחדות,
כלל-ארציות, באישור המפקח המרכז של כל מקצוע, ושאלוני בחינה
ארציים המיוחדים לעולים החדשים על פי תכניות הלימודים לעולים
חדשים.

השאלונים ייכתבו בעברית, והנבחנים יענו עליהם בעברית. לגבי
תכנית הלימודים שתהיה תקפה במועד
שבו התלמיד רוצה להיבחן - על הנבחן האחריות להתעדכן: נבחן
אקסטרני יתעדכן באמצעות השלוחה
האקסטרנית, תלמיד אינטרני באמצעות בית הספר, ונבחן משנה
באמצעות בית הספר שבו סיים את
לימודיו.

א.
מקצועות החובה הם: תנ"ך (2 או 3 י"ל), הבעה עברית (2 י"ל),
ספרות עברית (2 י"ל), היסטוריה ותולדות עם ישראל (2 י"ל),
אזרחות (י"ל אחת), מתמטיקה (3 י"ל), אנגלית או צרפתית (4 י"ל).
תלמיד שיבחר להיבחן במקצועות אלו בתכנית הרגילה ובשאלון
הרגיל יקבל תוספת של 10 נקודות על ציון הבחינה.

ב.
בכל המקצועות האחרים ייבחן התלמיד על פי התכניות הרגילות,
בשאלונים הרגילים, ויקבל תוספת
של 10 נקודות לציון הבחינה.

ג.
בכל הבחינות יוכל התלמיד להשתמש בעת הבחינה במילון
שפת-אם-עברית עברית-שפת-אם.

ד.
תקנות אלו מבטלות את כל התקנות הקודמות הנוגעות לעולה
חדש ולתושב חוזר.

3.
כל הכללים חלים הן לגבי תלמידים אקסטרנים והן לגבי
תלמידים אינטרנים.

4.
זכויותיו של התלמיד תקפות עד גיל 22.

5.
תחולת תוקפה של הוראה זו החל ממועד קיץ התשנ"ט, והיא חלה
רק על מי שייבחן במועד בחינות זה או במועדי הבחינות שאחריו.
הוראה זו לא תחול על מי שייבחן במועדים קודמים.

6.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, טל' 02‎-5604028.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998