בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
הנחיות ותנאים לפעילות התנדבותית ב"צופי אש"
5.1‎-8

1 במאי 1998

תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום

בעקבות פניות של מוסדות חינוך וארגונים המעוניינים להשתלב
בהתנדבות לפעילות ב"צופי אש" אנו מבקשים להבהיר בזה כמה
תנאים בסיסיים:
הפנייה תתבצע ישירות לשירותי הכבאות וההצלה האחראים על
הפעלת המתנדבים.

תנאי הסף להצטרפות
המתנדבים יהיו בני 15 שנים ומעלה.
1)
למתנדבים יהיה אישור בריאותי על פי הנחיית שירותי כבאות
והצלה.
2)
המתנדב יהיה תלמיד במוסד חינוכי ויחזיק בידיו מסמך המאשר
זאת.
3)
המתנדב יגיש בקשה בכתב למועמדות לשירותי כבאות והצלה
בתחנת הכיבוי הקרובה למקום המגורים.
4)
למתנדב יהיה אישור מההורים על התנדבותו.
5)
המתנדב ימלא טופס התנדבות והתחייבות על קבלת תנאי
המשמעת וההתנהגות על פי הנחיית נציבות כבאות והצלה.
6)

לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מנהל תחום
הבטיחות במשרד, מר ציון שבת, טל' 02‎-5602268.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998