שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.
עובדי הוראה
8.
מנהלים
8.4
נוהל מינוי, הגדרת תפקידים ותנאי העסקה
של מנהלי מתי"א

8.4‎-1
1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
חדש
חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום
מינוי מנהלי מתי"א
1.
מנהל מתי"א ימונה על-פי נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך
רשמיים, כמפורט בחוזר המנכ"ל המיוחד ד', התשמ"ח (להלן "נוהל
מינוי מנהלים").
1.1
חברי ועדת היועצים לבדיקת התאמתם של המועמדים לניהול
מתי"א יהיו כדלקמן:
1.2
מנהל המחוז או נציגו -
מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו
-
נציג מרכז הסתדרות המורים
-
ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא המתי"א או נציגו.
-
המשקיפים בוועדה יהיו בהתאם לנוהל מינוי מנהלים.

1.3
התנאים הנדרשים ממועמד למילוי משרת ניהול פנויה במתי"א
2.
בעלת תואר .B.Ed., B.A או .B.Sc לפחות והשכלה פדגוגית ברמה של
מוסד להכשרת עובדי הוראה או רשיון הוראה בחינוך העל-יסודי.
עדיפות תינתן לבעלי השכלה בתחום החינוך המיוחד.

2.1
סיים בהצלחה השתלמויות בתחומי החינוך בארבע השנים
האחרונות, המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות, או לחלופין למד
לקראת תואר אקדמי בהיקף של 224 שעות לפחות בארבע השנים
האחרונות. על המועמד להמציא אישור על ההשתלמויות מגף
השתלמות עובדי הוראה או על לימודיו, מהמוסד האקדמי שלמד
בו.

2.2
סיים את הקורס האקדמי הדו-שנתי להכשרת מנהלים או סיים
לימודים במגמת מינהל החינוך במסגרת הלימודים
האוניברסיטאיים לקראת תואר ראשון או שני.

הערה: בהעדר מועמדים העונים על דרישה זו ייחשבו כל המועמדים
שאינם ממלאים אחר הדרישה כמי שעונים על הדרישה ויוזמנו
לריאיון בפני ועדת היועצים.

המלצה של ועדת היועצים על התאמתו של המועמד למילוי המשרה
תותנה בקבלת התחייבות בכתב מן המועמד שלפיה הוא ימלא את
הדרישה הזו תוך 3 שנים ממועד חתימתו על כתב ההתחייבות.

2.3
בעל ניסיון של חמש שנים, לפחות, בהוראה, בהיקף של שליש
משרה לפחות, שבהן הצליח בתפקיד של מורה ומחנך.

2.4
בעל ניסיון של שנתיים, לפחות, בתפקיד ניהולי במוסד חינוך
(מנהל בית-ספר, סגן מנהל, מנהל מרכז טיפולי וכדומה) או בעל
ניסיון של ארבע שנים לפחות בתפקיד רכז שכבה או בתפקיד "מורה
בתפקיד הדרכה" על-פי כתב מינוי.

הערה: שנות הניסיון הנדרשות ב-2.4 וב-2.5 לעיל יכולות להיות
חופפות. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה במגוון מסגרות חינוך.

2.5
בעל כושר הדרכה בעבודה פדגוגית ובהנחיית קבוצות.

2.6
בעל כושר ארגוני-מנהלי ובעל ניסיון בניהול משרד, משק,
חשבונות וכספים של מוסד חינוך.

2.7
בעל כושר לקיים משא ומתן עם מנהלי מוסדות חינוך ועם
גורמים מקומיים וממשלתיים ואחרים.

2.8
בעל כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

2.9
בעל כושר הבעה בכתב ובעל פה.

2.10
מכיר את חוק החינוך המיוחד, את בעיות החינוך של תלמידים
בעלי צרכים מיוחדים ואת הוראות משרד החינוך התרבות
והספורט בכל הנושאים הנוגעים ליישום החוק ולתחומי הפעילות
של מתי"א.

2.12
מכיר את מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך
הרלבנטיים ואת העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים
במערכת החינוך בישראל, וכמו כן מכיר את הוראות המשרד בכל
הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית-ספר.

2.13
תפקידיו של מנהל מתי"א - סמכויותיו וחובותיו
3.
המנהל ידאג לתכנון ולמהלך התקין של כל תחומי הפעילות של
מתי"א, לרבות העניינים האדמיניסטרטיביים, כמו גם לכל
המתרחש במסגרת הפעילות של מתי"א.

3.1
המנהל יעקוב בדריכות אחר הוראות משרד החינוך התרבות
והספורט, ויביאן לידיעת הצוות החינוכי-טיפולי, עובדי המשק,
השירותים והמנהלה של מתי"א.

3.2
מנהל מתי"א יקדיש את רוב זמנו לעבודת הדרכה ולהעלאת
הרמה המקצועית ואיכות השירותים הניתנים על-ידי מתי"א
למסגרות החינוך השונות.

3.3
המנהל יכין תכנון רב-שנתי, שנתי ותקופתי של העבודה
החינוכית-טיפולית, עבודת ההדרכה והעבודה הארגונית במתי"א,
המיועד לסייע למסגרות החינוך ביישום חוק החינוך המיוחד,
בהתאם להנחיות מפקח החינוך המיוחד על מתי"א. תכנית העבודה
השנתית של מתי"א תאושר על-ידי מפקח החינוך המיוחד על
מתי"א.

3.4
המנהל יבקר במסגרות החינוך המקבלות שירותים ממתי"א
ויקיים קשר שוטף עם מנהלי המוסדות, הן לאיתור הצרכים
הייחודיים של כל מוסד, לתכנון ולתיאום העבודה בתחומי השירות
של מתי"א ולקבלת משוב על פעולתו של מתי"א, והן במטרה לשפר
את השירות הניתן למסגרות החינוך ולהתאימן לצרכים של
המסגרת החינוכית ותלמידיה.

3.5
המנהל יכוון וידריך את נושאי התפקידים השונים המועסקים
במסגרת מתי"א בביצוע המשימות החינוכיות, הטיפוליות
והארגוניות המוטלות עליהם במסגרת תכנית העבודה של מתי"א
ובהתאמתן לצורכי מסגרות החינוך השונות ולצורכי תלמידיהן.

3.6
המנהל ייזום השתלמויות מקצועיות במסגרת מתי"א, ויכוון
את הצוות להשתלמויות מקצועיות המתקיימות במסגרות אחרות.
כמו כן הוא יכוון את הצוות לספרות מקצועית הרלבנטית לתחומי
עבודתם.

3.7
המנהל ייזום תכניות חדשות והכנסת שינויים בתכניות
הקיימות המופעלות במסגרת מתי"א, בהתייעצות עם מנהלי
מוסדות החינוך הנוגעים בדבר ובאישור מפקח החינוך המיוחד על
מתי"א.

3.8
המנהל יבדוק את תכניות העבודה של בעלי התפקידים במתי"א
ויקיים מעקב אחר ביצוען.

3.9
המנהל יתייעץ עם צוות מתי"א לצורך תכנון וביצוע תכניות
הפעולה של מתי"א וישתף אותם בתכנון, בביצוע ובאחריות
למשימות, תוך עידוד יזמה ויצירת אווירה מתאימה.

3.10
המנהל יקבע את תחומי הפעולה הנתונים לאחריותו ולטיפולו
של הסגן לאחר התייעצות עם הסגן ובידיעת מפקח החינוך המיוחד
על מתי"א. מסירת תפקידים אלה אינה פוטרת את המנהל
מאחריותו לביצועם.

3.11
בהעדר המנהל (בגלל יציאה בתפקיד, מחלה, שירות מילואים
וכו') ימלא את מקומו הסגן שנתמנה על-ידו לצורך זה, אלא אם כן
ייקבע אחרת על-ידי מפקח החינוך המיוחד על מתי"א.

3.12
במתי"א שאין בו סגן ייקבע בכל שנה על-ידי המנהל, ובאישורו
של מפקח החינוך המיוחד על מתי"א, אחד המורים כממלא מקום
המנהל בעת העדרו.

3.13
מנהל מתי"א יקבע, על-פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד על
מתי"א ובהתייעצות עם המורים הנוגעים בדבר -
את מינוי הרכזים ואת חלוקת העבודה ביניהם;
-
את חלוקת העבודה בין עובדי ההוראה במתי"א, בהתייעצות
ובתיאום עם מנהלי מוסדות החינוך הנוגעים בדבר, על-פי הוראות
חוזרי המנהל הכללי שתפורסמנה לגבי כל תחום פעילות של מתי"א.
-

3.14
מנהל מתי"א יתאם את פעולות ההדרכה מטעם הפיקוח על
החינוך המיוחד באזור פעילותו, על-פי הנחיות מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א.

3.15
מנהל מתי"א ידאג לביצוע כל פעולות התיאום הנדרשות
לפעולתו עם מוסדות החינוך, עם הרשויות המקומיות, עם המתנ"ס,
עם המרכז הטיפולי, עם המרפ"ד ועם גורמים נוספים שייקבעו
על-ידי המשרד.

3.16
המנהל יקיים קשרים וישתף פעולה עם הרשות המקומית ועם
גורמים ציבוריים אחרים בענייני מתי"א, בכפיפות לנאמר בחוק
חינוך ממלכתי בדבר איסור זיקה לגוף מפלגתי או עדתי או לארגון
אחר מחוץ לממשלה.

3.17
המנהל ידאג למהלך תקין של העבודה האמרכלית, שתפקידה
לשרת את הפעילויות המתקיימות במסגרת מתי"א, בהתאם
להוראות המשרד, ובכלל זה -
פתיחה וסגירה מאורגנת של שנת הלימודים;
-
ניהול וניצול תקין של שעות התקן המוקצות למתי"א ושל
המשאבים האחרים המוקצים למתי"א לצורך פעילותו
בתחומים השונים;
-
דאגה לקיום שירותי מזכירות ושרתות במתי"א (המנהל יציע
לרשות המקומית המשמשת כבעלות של מתי"א למנות או לפטור
את עובדי המינהל והמשק על-פי הצורך; המינויים והפיטורים
ייעשו על-ידי הבעלות, בהתאם להוראות כמתחייב);
-
טיפול בציוד הרשום במתי"א ובמתקנים העומדים לרשות מתי"א
ודאגה לתקינותם ולהעשרתם;
-
טיפול ברשומות מתי"א, כגון תקן ומצבת מורים, דוחות על עבודת
הצוות המועסק במסגרת מתי"א, יומני עבודה של הצוות והמנהל;
-
דאגה לעניינים הכספיים של מתי"א;
-
הקפדה על קיום הוראות חוזרי המנכ"ל בנושאי בטיחות ובמקרה
של תאונות;
-
הקפדה על קיום הוראות הג"א, נוהלי עזרה ראשונה, כיבוי אש
וכו', בשיתוף עם הגורמים המוסמכים;
-
העברת מתי"א ממנהל למנהל - במקרה של חילופי מנהלים.
-

3.18
אורחים במתי"א - ובכלל זה נציגי המשרד - יבקרו במתי"א
בתיאום עם מנהל מתי"א. המנהל לא ישבש, במידת האפשר, את
תכנון עבודתו ואת תכניותיו עקב ביקורים אלה.

3.19
המנהל ירכז נתונים שהם רלבנטיים לתחומי הפעילות של
מתי"א וידווח, לפי דרישת המשרד, על מצבו של מתי"א, על
פעולותיו ועל הישגיו בתחומים שהוא מופקד עליהם.

3.20
בכל נושא הקשור למסירת נתונים לגורמים מחוץ למשרד
ולשיתוף פעולה עם מוסדות העורכים סקרים ומחקרים תחולנה על
מנהל מתי"א ההוראות הקיימות לגבי מנהלי בתי-ספר.

3.21
כל תפקיד אחר המוטל על מנהל מוסד חינוך, על-פי הוראות
חוזר המנכ"ל, ואשר הוא רלבנטי לתחומי הפעילות של מתי"א, חל
גם על מנהל מתי"א.

3.22
תנאי ההעסקה של מנהל מתי"א
4.
כפיפות
כפיפותו של מנהל מתי"א היא למנהל המחוז, והוא יהיה נתון
לפיקוחו של מפקח על החינוך המיוחד שמונה על-ידי מנהל המחוז
לפקח על המתי"א.

4.1
בסיס משרת הניהול
בסיס משרתו של מנהל מתי"א הוא 30 ש"ש.

4.2
היקף משרת הניהול
4.3
היקף משרת הניהול של מנהל מתי"א נקבע על-פי גודל המתי"א,
כדלקמן:

היקף משרת הניהול
גודל המתי"א
28 ש"ש
קטן מאוד
28 ש"ש
קטן
30 ש"ש
בינוני
36 ש"ש
גדול
38 ש"ש
גדול מאוד

גודל המתי"א מחושב על-פי מספר הכיתות באזור השירות שלו,
כמפורט בחוזר זה, סעיף: 1.2‎-3, "מרכז תמיכה יישובי/אזורי
ליישום חוק החינוך המיוחד", תת-סעיף 4.

1)
מנהל מתי"א יעבוד במסגרת משרתו בניהול בשעות הבוקר
ובשעות אחר הצהריים, על-פי הצרכים.
2)
מנהל מתי"א גדול, שהיקף משרתו בניהול 36 ש"ש, ייעד 6 ש"ש
ממשרתו לתגבור פעילותו בהדרכה.
3)
מנהל מתי"א גדול מאוד, שהיקף משרתו בניהול 38 ש"ש, ייעד 8
ש"ש ממשרתו לתגבור פעילותו בהדרכה.
4)
נוסף למשרתו כמנהל יוכל מנהל מתי"א לעבוד בהוראה בלבד,
וזאת במסגרת סל השילוב או במסגרת
סל שח"ם (בהתאם לתחומי התמחותו ולצרכים). היקף העבודה
בשעות הנוספות ונוהלי אישורן יהיו כמקובל לגבי מנהלי בתי-ספר
בחינוך הרשמי. למען הסר ספק מובהר כי במתן אישור כאמור
יילקח בחשבון גם גודלו של המתי"א.
5)
גמול ניהול
4.4
שיעור גמול הניהול למנהל מתי"א יהיה על-פי הנהוג לגבי מנהלי
מרפ"דים, כמפורט להלן:

שיעור גמול הניהול
למנהל מתי"א מהשכר
המשולב
גודל המתי"א
30%
קטן מאוד
40%
קטן
48%
בינוני
60%
גדול
65%
גדול מאוד

1)
מנהל בית-ספר הזכאי על-פי ההוראות הקיימות בנושא
לגרירת גמול ניהול והמתמנה למנהל מתי"א יגרור את
גמול הניהול לתפקידו כמנהל מתי"א על-פי
הקריטריונים שנקבעו. מכאן ואילך ייפסק קידום
הוותק בניהול.
2)
שעות גיל תהיינה כמקובל לגבי מנהלי בתי-ספר
שרוב משרתם בניהול.
3)
גמול חינוך מיוחד
מנהל מתי"א זכאי לגמול חינוך מיוחד כדלקמן:
אם הוא בעל הסמכה בחינוך מיוחד - 7%;
-
אם אין לו הסמכה בחינוך מיוחד - 3.5%.
-
4.5
ניידות וטלפון
4.6
מנהל מתי"א זכאי לקבל החזר הוצאות רכב כמקובל לגבי
מנהלי בתי-ספר יסודיים.
1)
מנהל מתי"א זכאי להחזר הוצאות אחזקת טלפון
כמקובל לגבי מנהלי בתי-ספר יסודיים.
2)
קביעות בתפקיד
קביעות בתפקיד ופיטוריו של מנהל מתי"א מתפקידו יהיו
כמקובל לגבי מנהלי בתי-ספר יסודיים.
4.7

לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות פן,
מנהלת האגף לחינוך מיוחד, טל' 02‎-5603280.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998