1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


מטרות תכנית השילוב 2.
להבטיח תמיכה טיפולית לתלמידים בעלי לקויות קשות הלומדים במסגרות
החינוך הרגיל - בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות רגילות.
2.1
לאפשר למסגרות החינוך הרגיל לקבל שירותי חינוך מיוחד לטיפול בתלמידים
בעלי לקויות שונות המסוגלים להמשיך בלימודיהם במסגרת הכיתה הרגילה
ולהשתלב בה מבחינה לימודית וחברתית עם תמיכה מתאימה, ובכך למנוע את
הפנייתם אל ועדות ההשמה ואל מסגרות החינוך המיוחד
2.2
לעודד ראייה מערכתית יישובית (או אזורית) של דרכי הטיפול בתלמידים בעלי
צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל, תוך תיאום בין התכניות
השונות המופעלות במערכת החינוך לטיפול באוכלוסייה זו
2.3
לטפח את שיתוף הפעולה ואת יחסי הגומלין בין מערכת החינוך הרגיל לבין
מערכת החינוך המיוחד לקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
2.4
לעודד יזמות לשילוב הדרגתי או חלקי של התלמידים בעלי לקויות קשות
הלומדים במסגרות החינוך המיוחד
2.5
להביא בהדרגה להקצאה מאוזנת של המשאבים הנכללים בסל השילוב בין
מוסדות החינוך הרגיל, על-פי קריטריונים אחידים
2.6
לאפשר גמישות מרבית בניצול משאבי סל השילוב, בהתאם לצרכים המשתנים
של אוכלוסיית התלמידים בכל מסגרת חינוכית ובכל רשות מקומית.
2.7

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998