1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


סדרי עדיפויות במתן שירותי חינוך מיוחד מסל השילוב 3.
שירותי החינוך המיוחד מסל השילוב יינתנו לתלמידים במסגרות החינוך הרגיל
הנזקקים לשירותים אלה, על-פי סדר העדיפויות כדלקמן:
עדיפות ראשונה א.
תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים בגין החלטה
של ועדת השמה/ערר (ראה סעיף 9, "כיתות החינוך המיוחד הנכללות
בתכנית השילוב")
תלמידים שוועדת ההשמה/הערר החליטה על השמתם בכיתות של החינוך
הרגיל והמליצה לתת להם טיפולים מיוחדים
תלמידים שלמדו במסגרות החינוך המיוחד (גן מיוחד, בי"ס מיוחד, כיתה
מיוחדת בבי"ס רגיל) והוחזרו לכיתה הרגילה, בשנה הראשונה ללימודיהם
בכיתה הרגילה (לאחר השנה הראשונה ניתן להחליט על המשך תמיכה
בתלמידים אלה, על-פי הצרכים, במסגרת קבוצת עדיפות שנייה; ראה להלן)
תלמידים שלמדו בגן משולב והופנו לכיתה א' רגילה, בשנה הראשונה
ללימודיהם בכיתה הרגילה (לאחר השנה הראשונה ניתן להחליט על המשך
תמיכה בתלמידים אלה, על-פי הצרכים, במסגרת קבוצת עדיפות שנייה;
ראה להלן)
תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות הלומדים בכיתות רגילות
תלמידים לקויי חושים הלומדים בכיתות רגילות (ראה סעיף 15.3,
"הקצאת שירותי סל שילוב לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה ולתלמידים
חירשים וכבדי שמיעה")
תלמידים הלומדים בבתי-ספר לחינוך מיוחד המשולבים חלקית במסגרות
החינוך הרגיל
תלמידים חריגים הלומדים בכיתה רגילה, אף שוועדת ההשמה החליטה על
השמתם בבית ספר לחינוך מיוחד או בגן ילדים לחינוך מיוחד (זאת בשל
הקושי להסיע אותם למוסד החינוך המיוחד מסיבות ביטחוניות או בשל
העדר מוסד חינוך מיוחד הולם במרחק גיאוגרפי סביר)
תלמידים המתגוררים בפנימיות של ילדים בסיכון, הלומדים בכיתות
החינוך הרגיל בקהילה ואשר הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר מצא שהם
נזקקים לשירותי סל השילוב.
עדיפות שנייה
תלמידים בעלי בעיות תפקודיות מורכבות בתחומי הלמידה וההתנהגות, אשר
הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר או של גן הילדים מצא שהם נזקקים
לשירותי סל השילוב.
ב.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998