1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


מסגרות החינוך הנכללות בתכנית 4.
התכנית חלה על תלמידים הלומדים במוסדות החינוך הרגיל, כדלקמן:
גני טרום חובה רגילים: ילדים בגיל 4‎-3 הלומדים בגני טרום חובה שבפיקוח
משרדנו. במסגרות אלה תינתן תמיכה רק לילדים בעלי לקויות קשות מאוד:
בעלי פיגור בינוני וקשה, אוטיסטים, בעלי הפרעות נפשיות קשות (מחלת נפש),
בעלי נכויות פיזיות קשות ולקויי חושים. הסיוע יינתן לתלמידים אלה על-פי
החלטת ועדת השילוב היישובית (ועדת המשנה לגיל הרך), על סמך מסמכי
אבחון המעידים על הלקות שהם קבילים בוועדת השמה/ערר (ראה חוזר מיוחד
כ"ב, התשנ"ו, "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדות השמה וערר", עמוד 22).
גני חובה רגילים, ובכלל זה גנים משולבים: מוסדות רשמיים בלבד. הסיוע
יינתן על-פי סדר העדיפויות המפורט בסעיף 3 לעיל.
בתי ספר יסודיים רגילים: מוסדות רשמיים בלבד. הסיוע יינתן על-פי סדר
העדיפויות המפורט בסעיף 3 לעיל.
חטיבות ביניים רגילות: מוסדות רשמיים בלבד, למעט מוסדות שבפיקוח
המינהל לחינוך התיישבותי. הסיוע יינתן על-פי סדר העדיפויות המפורט בסעיף
3 לעיל.
הערה: החלת התכנית בעתיד על מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ועל מוסדות
שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי תתואם עם הנהלות האגפים הממונים
עליהם.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998