1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


שעות התקן הנכללות בתכנית 6.
שעות התקן המשמשות בסיס לחישוב מכסת סל השילוב האופטימאלית לכל רשות
מקומית ולקביעת המכסה בפועל בכל שנת לימודים כוללות שעות אלה:
שעות המוקצות במקור סל השילוב (מקור 24 ומקור 14): א.
לכל סוגי המוסדות, ובכלל זה בתי-ספר, מתי"א, מרכזים טיפוליים
למיניהם וסמלים מחוזיים
-
לכל הייעודים, ובכלל זה גננות שי"ח, גני ילדים משולבים, כיתות טיפוליות,
כיתות משולבות, שעות מקדמות, טיפולים פרא-רפואיים, שעות הכנה,
שעות ניהול ושעות שהומרו לימי הדרכה
-
שעות המוקצות במקור תקן בסיסי לכיתות חינוך מיוחד (מקור 25), ובכלל זה
שעות הוראה, שעות חינוך ושעות ניהול.
ב.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998