1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


מכסת סל השילוב היישובית 7.
7.1 מכסת סל השילוב היישובית האופטימאלית
מכסת סל השילוב היישובית האופטימאלית מבוססת על מכסות אופטימאליות
המחושבות לכל אחד ממוסדות החינוך הרגיל הרשמיים הנכללים בתכנית
באותה רשות מקומית. לעניין זה כל גני הילדים הרגילים ברשות נחשבים
למוסד אחד.
א.
מערכת ממוחשבת של משרדנו מסמכת את סך כל השעות של השילוב ושעות
התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד הקיימות במגזר היהודי הרשמי ומחלקת
אותן במספר התלמידים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד במגזר היהודי
לקבלת ממוצע ש"ש לתלמיד.
ב.
על-פי ממוצע זה מחושבת מכסה אופטימאלית לכל אחד מהמוסדות בכל
המגזרים. חישוב המכסה האופטימאלית המוסדית מתבסס על שני גורמים:
ג.
מספר התלמידים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד באותו מוסד. ככל
שמספר התלמידים גדול יותר כן תגדל המכסה. פקטור מיוחד ניתן לפיצוי
בתי-ספר קטנים.
1)
מדד הטיפוח של בית-הספר. ככל שמדד הטיפוח גבוה יותר כן תגדל
המכסה לבית-הספר. לגני הילדים ברשות מקומית מחושב מדד טיפוח
כממוצע של מדדי הטיפוח של בתי-הספר היסודיים באותה רשות.
2)
המכסות האופטימאליות המחושבות לכל מוסד מסוכמות לרמה של הרשות
המקומית. לכל מוסד מחושב חלקו היחסי במכסה של הרשות המקומית.
ד.
מהמכסה האופטימאלית המחושבת כנ"ל לכל רשות מקומית מנוכות שעות
התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד הקיימות באותה רשות. יתרת השעות
היא מכסת סל שילוב אופטימאלית יישובית.
ה.
מכסת סל השילוב היישובית האופטימאלית תעודכן מדי שנה על-פי נתוני השנה
הקודמת. הנוסחה לחישוב מכסת סל השילוב היישובי האופטימאלית מובאת
בנספח 1 להלן.
ו.
ויסות שעות בין מחוזות 7.2
כדי להגיע לחלוקה אופטימאלית של שעות סל השילוב בין המחוזות מבצע אגף
החינוך המיוחד ויסות הדרגתי של שעות השילוב ושל שעות התקן הבסיסי לכיתות
חינוך מיוחד.
לצורך הוויסות מנוכה מדי שנה אחוז אחד מכלל השעות המחושבות במסגרת סל
השילוב מכל המחוזות. שעות אלה מוקצות לקופת המחוזות שבהם מספר השעות
הקיימות פחות ממספר השעות האופטימאליות למחוז (סכום המכסות
האופטימאליות של הרשויות המקומיות באותו מחוז).
מחוז המקבל לקופתו תוספת שעות שילוב בגין הוויסות הבין-מחוזי יועיד שעות
אלה לרשויות מקומיות שבהן מספר שעות השילוב הקיימות פחות מהמכסה
האופטימאלית (ראה להלן).
ויסות שעות בין רשויות מקומיות 7.3
כדי להגיע לחלוקה האופטימאלית של שעות סל השילוב בין היישובים מבצעת
ועדת היגוי מחוזית ויסות הדרגתי של שעות שילוב ושעות תקן בסיסי של
כיתות חינוך מיוחד בין היישובים.
א.
לצורך הוויסות מנוכים מדי שנה %5 משעות השילוב הקיימות בכל רשות
מקומית. שעות אלה מצטרפות לקופה המחוזית.
ב.
לצורך ביצוע הוויסות יעביר אגף החינוך המיוחד לוועדת ההיגוי המחוזית בכל
מחוז נתונים לגבי כל רשות מקומית כדלקמן:
ג.
מכסת שעות השילוב הקיימת בכל רשות במחוז -
מכסת שעות השילוב הקיימת בכל רשות לאחר ניכוי שעות לוויסות
בין-מחוזי ולוויסות בין הרשויות
-
מכסת שעות השילוב האופטימאלית לכל רשות
-
מספר שעות סל השילוב המדווחות כיום בסמלים מחוזיים, לאחר ניכוי
שעות לוויסות בין-מחוזי, ואשר יש להעבירן למכסות הקיימות בכל רשות
-
מספר השעות בקופת המחוז המיועדת לוויסות בין הרשויות. -
לקראת שנת הלימודים התשנ"ט תועברנה כל שעות השילוב המדווחות
בסמלים מחוזיים (סוג מוסד 18 ו-20) למכסות של הרשויות המקומיות
שאותן הן משרתות. ועדת ההיגוי המחוזית תבצע את העברת השעות בתיאום
מלא עם מנהל מחלקת התקן ועם מפקחי החינוך המיוחד במחוז, כדי להבטיח
העברה מסודרת של השעות. הוועדה המחוזית תבצע את העברת השעות
מהסמלים המחוזיים לפני ביצוע חלוקת השעות מהקופה המחוזית, כדי שיהיו
בפניה נתונים מלאים אודות מספר שעות השילוב הקיימות בכל רשות מקומית.
ד.
החל משנת הלימודים התשנ"ט לא ניתן יהיה לדווח על שעות שילוב בסמלים
מחוזיים, למעט שעות שילוב שהומרו לימי הדרכה, על-פי הנהלים המפורטים
בסעיף 20 להלן.
ה.
ועדת ההיגוי תחלק את השעות העומדות לרשותה בקופת המחוז לרשויות
מקומיות שבהן מכסת שעות השילוב הקיימת פחותה מהמכסה האופטימאלית
כדי לקרבן למכסה האופטימאלית. עדיפות ראשונה תינתן לרשויות שבהן הפער
הוא גדול יחסית.
ו.
ועדת ההיגוי המחוזית לא תוסיף שעות מהקופה המחוזית לרשויות שבהן
מכסת שעות השילוב הקיימת גבוהה מהמכסה האופטימאלית.
ז.
משקבעה ועדת ההיגוי המחוזית את מכסת שעות סל השילוב שתינתן לכל
רשות, היא תדווח על כך לממונה על השילוב באגף לחינוך מיוחד לצורך חישוב
מכסת השעות המוסדיות בכל רשות ולביצוע ההקצאה של השעות במערכת
התקן.
ח.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998