1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


מכסת סל השילוב המוסדית 8.
המערכת הממוחשבת של משרדנו תחלק את מכסת סל השילוב היישובית שנקבעה
לכל רשות מקומית על-ידי ועדת ההיגוי המחוזית בכל שנת לימודים, כדלקמן:
מכסת שעות סל שילוב לוועדת השילוב היישובית 8.1
%30 ממכסת סל השילוב היישובית יועמדו לרשותה של ועדת השילוב היישובית:
השעות במכסת ועדת השילוב היישובית תיועדנה למתן שעות הכנה למורי השילוב,
לתגבור טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות
חינוך מיוחד על-פי הצרכים, לתגבור טיפולים או מסגרות בעלות מאפיינים
מיוחדים
ולייזום פרויקטים מיוחדים. ביישובים שיש בהם מרכז טיפולי תנוכינה שעות
הניהול של המרכז הטיפולי ממכסת הסל של ועדת השילוב היישובית.
מכסות סל השילוב למסגרת החינוך ביישוב 8.2
70% מהמכסה היישובית יחולקו למכסות סל שילוב לכל אחת ממסגרות
החינוך הרגיל ברשות על-פי חלקו היחסי של המוסד במכסה היישובית
האופטימאלית.
הנוסחה לחישוב המכסה המוסדית מובאת בנספח 1 להלן.
מכסת סל השילוב המוסדית אינה כוללת את שעות ההכנה הנדרשות למורי
השילוב.
מכסת סל השילוב לכל גני הילדים ביישוב תאוגם למכסה משותפת ותחולק
בין גני הילדים על-פי החלטת ועדת המשנה לגיל הרך שתפעל ליד ועדת
השילוב היישובית.
לכל בית-ספר תוקצינה שעות ניהול מתוך מכסת סל השילוב שלו על-פי
המפתח כדלקמן:

שעות ניהול לבית-הספר המכסה המוסדית
1 ש"ש 16‎-6 ש"ש
2 ש"ש 26‎-17 ש"ש
3 ש"ש 42‎-27 ש"ש
4 ש"ש 43 ש"ש ומעלה

הערה: לצורך חישוב שעות הניהול תוכפל המכסה המוסדית בפקטור של 1.1,
כדי לקזז את ההשפעה של ניכוי שעות ההכנסה מהמכסה והעברתן למכסה של
ועדת השילוב היישובית.
יתרת השעות במכסה המוסדית תשמש מכסת זכאות לקבלת שירותים
טיפוליים ממתי"א ו/או מהמרכז הטיפולי.
לכל בית-ספר שתוקצינה לו שתי שעות ניהול ומעלה תוסף "כיתה" למניין
הכיתות לעניין הקצאת שירותי מזכירות ושרתות.
מכסת שעות הזכאות, כאמור, אינה כוללת בתוכה את שעות ההכנה עבור
המורים העובדים במסגרת סל השילוב. שעות ההכנה למורים תוקצינה
על-פי מפתח שיפורט בהמשך.
תוספת שעות שילוב לבית-ספר ממכסת ועדת השילוב היישובית אינה מזכה
את בית-הספר בתוספת שעות ניהול.
מחלקת התקן במחוז תודיע לכל בית-ספר את מספר שעות הזכאות שלו
לקבלת שירותים טיפוליים מסל השילוב ואת מספר שעות הניהול שהוקצו
לבית-הספר בגין סל השילוב.
דו"ח מרוכז אודות מכסות סל השילוב המוסדיות והקצאתן, ובכלל זה
מכסת הזכאות של ועדת השילוב היישובית ומכסת הזכאות של גני הילדים,
יישלח לוועדת השילוב היישובית ולמנהל מתי"א.
להלן תרשים רעיוני המתאר את חלוקת מכסת סל השילוב היישובי למכסות
מוסדיות:
סך כל שעות השילוב במכסות = סך כל שעות השילוב
המוקצות בתקן ממקור סל השילוב


קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998