1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


כיתות חינוך מיוחד הנכללות בתכנית השילוב 9.
כללי 9.1
כיתות החינוך המיוחד הנכללות בתכנית השילוב הן כיתות חינוך
מיוחד בבתי-ספר רגילים המסווגות כדלקמן:
23 - בעלי משכל גבולי רב-בעייתי
16 - בעלי פיגור קל רב-בעייתי
17 - בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
29 - מעוכבי התפתחות
30 - מעוכבי שפה.
התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד אלה מוקצה ממקור 25.
כיתות החינוך המיוחד הן כיתות-אם הפועלות מתוקף חוק החינוך
המיוחד וכל התלמידים הלומדים בכיתות אלה הושמו בהן על-פי
החלטה של ועדת השמה או ערר. תלמידים אלה רשומים ומדווחים
כתלמידי כיתות חינוך מיוחד. אין לרשום אותם ולדווח עליהם
בכיתות הרגילות.
תכנית הלימודים בכיתות החינוך המיוחד מבוססת על תכניות
לימודים אישיות, על-פי הוראות חוק החינוך המיוחד. בנושאי לימוד
מסוימים, על-פי שיקול הדעת של הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר,
ניתן לשלב תלמיד מכיתה לחינוך מיוחד בכיתה הרגילה, ובלבד
שמספר שעות הלימוד של התלמיד בכיתה הרגילה לא יעלה על שליש
ממספר שעות הלימוד של התלמידים. השילוב ייעשה על בסיס אישי
של כל תלמיד ובהתאם לצרכיו. נושאי הלימוד הנלמדים במסגרת
הכיתה הרגילה יירשמו בתכנית הלימודים האישית של התלמיד, על-פי
הוראות חוזר המנהל הכללי בעניין זה.
החלטה על העברת תלמיד ממסגרת של כיתה לחינוך מיוחד למסגרת
של כיתה רגילה תיעשה על-ידי הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר,
באישור המפקח על החינוך המיוחד והמפקח על החינוך הרגיל,
בהסכמת ההורים ובתיאום עם רשות החינוך המקומית (ראה חוזר
מיוחד כ"ב, התשנ"ז: "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדות השמה
וערר", פרק ב', סעיף 3).
בחישוב המכסה האופטימאלית של שעות השילוב לרשות מקומית
מובאות בחשבון כל שעות התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד
בבתי-הספר הרגילים, ובכלל זה שעות הוראה, שעות חינוך ושעות
ניהול.
מכסת סל השילוב הנקבעת בפועל לכל רשות מקומית בכל שנה, על
בסיס נתוני השנה הקודמת, אינה כוללת את שעות התקן הבסיסי של
כיתות החינוך המיוחד שפעלו בה בשנה הקודמת (שעות אלה
משוריינות מראש עבור המשך הפעלתן של כיתות החינוך המיוחד,
על-פי הצרכים).
פתיחה וסגירה של כיתות חינוך מיוחד ברשות מקומית 9.2
אם נסגרה כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר רגיל ברשות מקומית שבה
מכסת השילוב הקיימת פחותה מהמכסה האופטימאלית או שווה לה -
תומרנה שעות התקן הבסיסי של הכיתה לחינוך מיוחד שנסגרה לשעות
שילוב ותיתוספנה למכסת השילוב היישובית (בשנת הלימודים הבאה
תיכללנה שעות אלה בחישוב מכסות השילוב המוסדיות).
אם נסגרה כיתה לחינוך מיוחד ברשות מקומית שבה מכסת שעות
השילוב גבוהה מהאופטימאלית, תיועדנה שעות התקן הבסיסי שהתפנו
לפתיחת כיתה לחינוך מיוחד או תומרנה לשעות שילוב ברשות
מקומית שבה מספר שעות השילוב פחות מהאופטימום. מהלך זה
מיועד להאיץ את תהליך ויסות השעות בין הרשויות המקומיות בתוך
המחוז.
אם נדרשת פתיחה של כיתה חדשה לחינוך מיוחד ברשות המקומית -
תומרנה שעות התקן הבסיסי הנדרשות עבורה משעות השילוב
ותנוכינה ממכסת ועדת השילוב היישובית. ועדת השילוב היישובית,
על-פי שיקול דעתה, רשאית לחייב בתי-ספר שהפנו תלמידים לכיתות
חינוך מיוחד לקזז ממכסת הזכאות שלהם את שעות התקן הבסיסי של
כיתות החינוך המיוחד באופן יחסי למספר התלמידים המופנים
לכיתות אלה מכל בית-ספר.
פתיחת כיתות חינוך מיוחד לתלמידים המופנים מכמה רשויות מקומיות 9.3
ברשות מקומית שנפתחת בה כיתה לחינוך מיוחד הקולטת תלמידים
ממספר רשויות מקומיות תהיינה שעות התקן הבסיסי הנדרשות
לכיתה זו על חשבון הקופה המחוזית.
-
ועדת היגוי מחוזית תשריין בקופתה שעות למתן טיפולים
פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות חינוך
מיוחד הקולטות תלמידים מכמה רשויות מקומיות (ראה להלן).
תכנית לימודים אישית לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד 9.4
לכל תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד תוכן תכנית לימודים אישית
על-פי הוראות חוק החינוך המיוחד וההנחיות בעניין זה שתפורסמנה
בחוזר המנהל הכללי עבור כלל מסגרות החינוך המיוחד.
מרכז התמיכה היישובי/האזורי יסייע לצוות החינוכי בבתי-הספר
הרגילים בהכנת תכנית הלימודים האישית, כמפורט בחוזר המנהל
הכללי שצוין לעיל.
מתן טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות
חינוך מיוחד
9.5
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד הנזקקים לטיפולים פרא-רפואיים
ולטיפולים ביצירה ובהבעה יינתנו טיפולים אלה על בסיס תכנית
הלימודים האישית.
בקביעת סוגי הטיפולים שיינתנו לתלמידים יובאו בחשבון זמינות
כוח-האדם בתחומים אלה בכל מקום ומקום והתנאים הפיזיים
הנדרשים למתן הטיפולים בבית-הספר.
הטיפולים יהיו פרטניים ו/או קבוצתיים, בהתאם לצרכים של
התלמידים ובהתחשב במכסת השעות המיועדת לצרכים אלה.
מספר השעות המרבי שייועד לטיפולים אלה בכיתה לחינוך מיוחד
הנכללת בתכנית השילוב:
בכיתות א'-ג': עד ש"ש אחת בממוצע לתלמיד
בכיתות ד'-ט': עד חצי ש"ש בממוצע לתלמיד.
לכל כיתה לחינוך מיוחד הנכללת בתכנית השילוב (כיתה מלאה)
מוקצות במסגרת התקן הבסיסי של הכיתה 2 ש"ש כשעות "רוחב"
המיועדות בעדיפות ראשונה לטיפולים אלה.
מתן הטיפולים הפרא-רפואיים והטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים
בכיתה לחינוך מיוחד יהיה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים של
אותה
כיתה. הטיפולים יינתנו לתלמידים במהלך שעות הלימוד בתחום
בית-הספר שהם לומדים בו.
בבית-ספר שמתקיימות בו כיתות חינוך מיוחד יכין הצוות
הבין-מקצועי של בית-הספר, בהנחיית מתי"א, תכנית למתן טיפולים
פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה עבור תלמידים הנזקקים
לטיפולים אלה - תכנית שח"ם לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד - על-פי
הטופס שבנספח 3 להלן. התכנית תובא לאישור המפקח על החינוך
המיוחד. משאישר המפקח על החינוך המיוחד את התכנית, הוא יעביר
אותה לרכז סל השילוב במתי"א.
רכז סל השילוב במתי"א ירכז את תכניות שח"ם של כיתות החינוך
המיוחד מכל בתי-הספר ויציג את הצרכים לתוספת שעות לטיפולים
לוועדת השילוב היישובית.
במידת הצורך תייעד ועדת השילוב היישובית ממכסתה שעות שילוב
לתגבור טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים
בכיתות חינוך מיוחד הנזקקים לטיפולים אלה, מעבר לשעות הרוחב
שבתקן הבסיסי, לאחר שתמוצינה האפשרויות לשלב את הטיפולים
לתלמידים אלה, בחלקם או במלואם, עם טיפולים דומים המיועדים
לתלמידים בכיתות הרגילות.
לצורך זה ועדת השילוב היישובית רשאית להפחית שעות שילוב
ממכסות הזכאות של בתי-הספר שהפנו תלמידים לכיתה לחינוך
מיוחד באופן יחסי למספר התלמידים המופנים לאותה כיתה מכל
בית-ספר.
כוח-האדם הטיפולי המועסק במתי"א ו/או במרכז הטיפולי יופנה
לבתי-הספר, על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
המפקח על החינוך המיוחד ילמד את הצרכים להעשרת כוח-האדם
במתי"א ובמרכז הטיפולי בתחומי הטיפול השונים הנדרשים
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות הרגילות, ויתחשב בצרכים
אלה בבואו לגייס עובדי הוראה חדשים למתי"א ולמרכז הטיפולי.
עובדי הוראה המתמחים בטיפולים פרא-רפואיים ובטיפולים ביצירה
ובהבעה בתחומים המפורטים להלן יוכלו לעבוד בתחום התמחותם,
על-פי הצרכים, רק אם הם מוכרים על-ידי משרד הבריאות ויש להם
רשיון בר-תוקף מטעם משרד הבריאות:
טיפולים פרא-רפואיים: ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור
-
טיפולים ביצירה ובהבעה: טיפול באמנות חזותית, טיפול במחול,
טיפול בתנועה, טיפול במוזיקה, טיפול בדרמה, ביבליותרפיה.
-
מובהר בזאת שכל השעות הנדרשות למתן וטיפולים פארא-רפואיים
ולטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות החינוך המיוחד
הנכללות בתכנית השילוב תוקצינה מסל השילוב. אין להקצות שעות
מסל השילוב לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד זולת לטיפולים
פרא-רפואיים ולטיפולים ביצירה ובהבעה.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998