1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


ועדת היגוי מחוזית 10.
מנהל המחוז ימנה ועדת היגוי מחוזית, שחבריה: מפקח על החינוך המיוחד,
מפקח כולל בחינוך היסודי, מפקח בחינוך הקדם-יסודי, מפקח בחינוך
העל-יסודי (לחטיבות הביניים), פסיכולוג מחוזי ומנהל מחלקת התקן
במחוז. מנהל המחוז ימנה את אחד החברים ליו"ר הוועדה.
10.1
תפקידי הוועדה 10.2
להדריך את ועדות השילוב היישוביות ולעקוב אחר עבודתן
לבצע את התהליך של ויסות שעות סל השילוב בין היישובים במחוז
באופן הדרגתי, על-פי קריטריונים אחידים, לפי הנוהל המפורט
בתת-סעיף 7.2 לעיל
לעקוב אחר יישום מדיניות השילוב ביישובים ואחר מגמות
פתיחתן/סגירתן של כיתות חינוך מיוחד עם לקויות קלות
לאשר המרת שעות ממכסת ועדת השילוב היישובית לימי הדרכה
(על-פי הנהלים המפורטים בסעיף 20 להלן)
לתגבר ממכסת השעות העומדת לרשותה יישובים שמשולבים בהם
תלמידים חריגים בכיתות רגילות, אף שוועדת ההשמה החליטה על
השמתם בבית ספר לחינוך מיוחד או בגן לחינוך מיוחד, מהטעמים
המפורטים בסעיף 3-א לעיל.
5% ממכסות שעות השילוב של כל היישובים הנכללים בתכנית בכל שנה
יועמדו לרשות ועדת ההיגוי המחוזית בקופת סל שילוב מחוזית. שעות אלה
תשמשנה לוויסות בין יישובים ולתגבור יישובים בעלי צרכים מיוחדים.
עדיפות ראשונה תינתן לתוספת שעות שילוב ליישובים שבהם מכסת השעות
הקיימת פחותה מהאופטימאלית.
10.3
הוועדה תדווח לאגף החינוך המיוחד עד סוף חודש פברואר מדי שנה על
מכסת שעות סל השילוב שנקבעה לכל יישוב לשנת הלימודים הקרובה בגין
הוויסות או על תוספת שעות למכסה יישובית מסוימת בגין התגבור.
10.4
הוועדה תדווח לאגף לחינוך מיוחד עד 15 באוגוסט מדי שנה על האישורים
שהיא נתנה לוועדות שילוב יישוביות להמרת שעות לימי הדרכה לשנת
הלימודים הבאה (ראה סעיף 20 להלן).
10.5

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998