1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


ועדת השילוב היישובית 11.
ועדת השילוב היישובית תהיה בראשות מפקח כולל, ויהיו חברים בה
מפקח על החינוך המיוחד, מנהל המחלקה לחינוך של הרשות המקומית
ומנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית (או נציגיהם). מנהל
המחוז ימנה את המפקח הכולל ליו"ר הוועדה ואת המפקח על החינוך
המיוחד לחבר בה.
לישיבות ועדת השילוב יוזמנו מנהל מתי"א, רכז השילוב היישובי ובעלי
תפקידים נוספים על-פי שיקול דעת הוועדה והעניין הנדון.
ביישובים שקיימים בהם בתי ספר ממלכתיים-דתיים יוזמן לישיבות
הוועדה גם מפקח ממ"ד.
11.1
ברשויות מקומיות קטנות, שיש להן מתי"א משותף, תוקם ועדת שילוב בכל
רשות מקומית בנפרד, משום שמכסת השעות לכל רשות מקומית מחושבת
בנפרד ומוקצית בנפרד.
11.2
לרשות הוועדה בכל רשות מקומית תעמוד מכסת שעות בשיעור 30%
ממכסת סל השילוב היישובית, אשר תשמש להקצאת שעות הכנה למורי
השילוב ולייעודים אחרים, על-פי שיקול דעת הוועדה במסגרת ההנחיות
המובאות בחוזר זה. עדיפות ראשונה תינתן להמרת שעות שילוב לתקן
בסיסי לכיתה לחינוך מיוחד חדשה ולתגבור טיפולים פרא-רפואיים
וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות מקדמות.
11.3
אלה תפקידי הוועדה וסמכויותיה: 11.4
לקבוע מדיניות יישובית/אזורית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ולתאמה עם תכניות
אחרות המופעלות על-ידי אגפים שונים של משרד החינוך התרבות
והספורט על-ידי הרשות המקומית ועל-ידי משרדי ממשלה אחרים.
לאשר דגמים שונים של טיפול ותכניות חדשות כדלקמן במסגרת
תכנית השילוב, בכפיפות להוראות בחוזר זה:
ביישוב שקיים בו מרכז טיפולי תקבע הוועדה אילו שירותים
יינתנו במסגרת המרכז הטיפולי ואת מספר שעות השילוב
שתוקצנה למרכז הטיפולי עבור שירותים אלה.
-
ביישוב שלא קיים בו מרכז טיפולי תוכל הוועדה להחליט על
הקמת מרכז טיפולי במסגרת מתי"א.
-
לקבוע סדרי עדיפויות למסגרות החינוך לגבי תלמידים שייכללו בקבוצת
עדיפות ב'. לצורך קביעת המדיניות יביא יו"ר הוועדה לידיעת חבריה דו"ח
ריכוז מכסות סל השילוב ביישוב, דו"ח של רכז סל השילוב על ייעודי
השעות שהוקצו מסל השילוב בשנת הלימודים הקודמת (ראה נספח 9)
ומידע רלבנטי אודות תכניות אחרות המופעלות על-ידי אגפים שונים של
המשרד. מנהל המחלקה לחינוך יציג לוועדה מידע אודות תכניות דומות
המופעלות על-ידי הרשות המקומית (ביזמתה או ביזמת משרדי ממשלה
אחרים).
לאשר מיפוי צרכים שהוכן על-ידי הצוות הבין-מקצועי בכל אחת ממסגרות
החינוך ביישוב. הוועדה רשאית להחליט על הפחתת מכסת הזכאות
מבית-ספר שלא אותרו בו צרכים לתלמידים בעדיפות א' ובעדיפות ב' בגובה
מכסת הזכאות.
ליזום ולבצע פעולות הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות החינוך הרגיל
בכל הנושאים הרלבנטיים לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
המשולבים במסגרות החינוך הרגיל, בתיאום עם מפקח על החינוך המיוחד
ועם מערך ההדרכה המקצועי של מתי"א.
הוועדה תוכל לפנות אל ועדת ההיגוי המחוזית בבקשה להמיר שעות
ממכסת סל השילוב העומדת לרשותה לימי הדרכה, כדי לתגבר את מערך
ההדרכה בנושא השילוב. נוהלי הפנייה להמרת השעות מפורטים בסעיף 20
להלן.
לתגבר פרויקטים מיוחדים שמטרתם שילוב תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל ומניעת הפנייתם לוועדות ההשמה, ובכלל
זה כיתות שילוב המקבצות תלמידים מכמה בתי-ספר ביישוב, על-פי סדרי
העדיפויות והנהלים בחוזר זה.
לתגבר טיפולים הנדרשים לתלמידים הנכללים בקבוצת עדיפות ראשונה
בגני ילדים ובבתי-ספר, כמו, למשל, במקרה שבו מספר התלמידים בעדיפות
א' בגני הילדים גבוה במיוחד או במקרה שבבית-ספר מסוים מרוכז מספר
גדול יחסית של תלמידים לקויי חושים או תלמידים המתגוררים בפנימיות
טיפוליות/שיקומיות ויש צורך לתגבר את מכסת הזכאות של בית-הספר
בקבלת שירותי חינוך מיוחד.
להקצות את מכסת שעות השילוב המיועדת לכלל גני הילדים ביישוב/באזור.
לצורך זה תוקם לצד ועדת השילוב היישובית ועדת משנה לגני ילדים אשר
תכלול מפקחים על מסגרות הגיל הרך מטעם החינוך הרגיל ומטעם החינוך
המיוחד.
לוודא שניתן מענה לכל אוכלוסיית התלמידים הנמצאים בעדיפות ראשונה
להקצאת שעות סל השילוב.
לעודד יזמות לשילוב חלקי במסגרות החינוך הרגיל של התלמידים בעלי
לקויות קשות הלומדים בבתי-ספר לחינוך מיוחד, שיוצגו על-ידי המפקח על
החינוך המיוחד.
לאשר הפניית תלמידים לוועדות השמה, מתוך מגמה למנוע הפניית
תלמידים שניתן לשלבם במסגרת הכיתה הרגילה. לא יופנה תלמיד הלומד
במסגרת חינוך רגיל אל ועדת השמה אלא לאחר קבלת אישור ועדת השילוב
אשר תבדוק את ההפניה ותוודא שאכן מוצו כל האפשרויות הזמינות
לטיפול בתלמיד במסגרת שהוא לומד בה.
מן הראוי להדגיש שבבדיקת ההפניות תתייחס ועדת השילוב אל המסגרת
החינוכית של התלמיד ואל דרכי התמודדותה עם תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים. זאת לצורך מעקב אחר יישום המדיניות הכללית והיישובית
ולאיתור צורכי ההדרכה למסגרת החינוכית.
לתגבר ממכסתה מסגרת חינוך רגיל המשלבת תלמיד חריג בכיתה רגילה אף
שוועדת ההשמה החליטה על השמתו בבית ספר לחינוך מיוחד או בגן
לחינוך מיוחד, כאמור בסעיף 3-א לעיל בהתחשב בצרכים הטיפוליים
המיוחדים של התלמיד.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998