1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


הצוות הבין-מקצועי בבית-הספר 12.
הרכב הצוות 12.
1
בכל בית-ספר ימנה המנהל צוות בין-מקצועי אשר ירכז בו את תכנית השילוב.
בראש הצוות יעמוד מנהל בית-הספר, והחברים בו יהיו הפסיכולוג החינוכי,
יועץ בית-הספר (אם יש), מורה כולל ומורה שילוב וכל גורם נוסף על-פי
החלטת מנהל בית-הספר.
תפקידי הצוות 12.
2
עליו למפות את הצרכים של התלמידים הזכאים לקבלת שירותים מסל
השילוב.
א.
עליו לקבוע סדרי עדיפויות במתן שירותים מסל השילוב לתלמידים
בקבוצת עדיפות ב', בכפיפות להנחיות של ועדת השילוב היישובית
ובהתחשב בתכניות אחרות המתקיימות בבית-הספר, כגון תכנית "בצוותא",
סל הטיפוח, תכניות רווחה וכדומה.
ב.
עליו לאשר את התלמידים שייכללו בקבוצת עדיפות ב' ולמפות את
צורכיהם.
ג.
עליו לקבוע את האסטרטגיה הטיפולית בתלמידים, בכפיפות להנחיות ועדת
השילוב היישובית:
ד.
סוגי הטיפולים שיינתנו לתלמידים, מתוך הטיפולים הזמינים -
שיטת הטיפול: פרטנית/קבוצתית -
המקום שבו יתקיים הטיפול: בתוך הכיתה/מחוץ לכיתה/במרכז הטיפולי
-
המועד שבו יינתן הטיפול: בשעות הלימודים/לאחר שעות הלימודים -
מספר שעות הטיפול -
משך הטיפול והאינטנסיביות שלו. -
ההחלטה על האסטרטגיה הטיפולית בכל סוג טיפול תיעשה בהתייעצות עם
המומחה המקצועי לתחום טיפול זה מטעם מתי"א או המרכז הטיפולי.
עליו לעקוב אחר הכנת תכנית חינוכית יחידנית לתלמידים הנכללים
בתכנית השילוב, על-פי הנהלים המפורטים בסעיף 18 להלן, וליזום פעולות
הדרכה בנושא זה בבית-הספר, בסיוע מתי"א.
ה.
עליו לעקוב אחר ביצוע תכנית השילוב בבית-הספר. ו.
עליו ליזום פעולות השתלמות והדרכה בנושא השילוב. ז.
מנהל בית-הספר יזמין לדיוני הצוות את מחנכת הכיתה של התלמידים שעניינם
נדון בצוות.
מיפוי הצרכים של התלמידים הזכאים לקבלת שירותים מסל השילוב 12.
3
כתנאי לקבלת שירותים מסל השילוב ולצורך קביעת מהות השירותים
שיינתנו יערוך הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר מיפוי צרכים של
התלמידים הזכאים לקבלת שירותים מסל השילוב. המיפוי ייערך בהנחיית
מתי"א.
לצורך מיפוי ישלח מנהל מתי"א אל בתי-הספר טפסים למיפוי הצרכים,
לאחר שיירשמו בהם נושאי ההתמחות הזמינים בקרב מורי השילוב.
לטפסים תצורפנה הנחיות למיפוי של ועדת השילוב היישובית, ככל
שתידרשנה, ומכסת הזכאות למתן שירותי סל השילוב לתלמידים בכיתות
הרגילות, כפי שאושרה על-ידי ועדת השילוב היישובית.
המיפוי יתבצע בארבעה שלבים:
שלב א': מיפוי של הצרכים למתן טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה
ובהבעה לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד הנזקקים לטיפולים אלה בבתי
ספר שמתקיימות בהם כיתות חינוך מיוחד ("תכנית שח"ם"; ראה תת-סעיף
9.5 לעיל)
המיפוי ייערך על גבי טופס כדוגמת הטופס המובא בנספח 3. בטופס
יירשמו אך רק התלמידים הנזקקים לטיפולים האלה, ולגבי כל אחד
מהם יירשמו הפרטים הנדרשים בו, ויסומנו סוגי הטיפולים שהוא נזקק
להם, על-פי ההנחיות המובאות בטופס.
1)
בחישוב השעות הנדרשות למתן טיפולים לתלמידים בכיתות החינוך
המיוחד תובאנה בחשבון 2 ש"ש המוקצות לכיתות אלה במסגרת התקן
הבסיסי כשעות "הרוחב", אשר מיועדות בעדיפות ראשונה למתן
הטיפולים האלה.
2)
שלב ב': מיפוי הצרכים של תלמידים בכיתות רגילות הזכאים לשירותי
שילוב בעדיפות א'
המיפוי ייערך על גבי טופס כדוגמת הטופס המובא בנספח 4. בטופס
יירשמו כל התלמידים הזכאים להיכלל בקבוצת עדיפות א', ולגבי כל
אחד מהם יירשמו הפרטים הנדרשים וסיבת היותו בעדיפות א'.
1)
לגבי כל תלמיד מתוך הרשימה הנזקק לתמיכה מסל השילוב יצוינו
הקשיים התפקודיים העיקריים שלו ויסומנו נושאי הטיפול/ההתמחות
שהוא נזקק להם, על-פי ההנחיות המובאות בטופס.
2)
לגבי תלמידים עיוורים ולקויי ראייה ותלמידים חירשים וכבדי שמיעה
יירשמו בהערות סוג התמיכה ומספר שעות התמיכה שהם מקבלים מסל
התגבור (ראה תת-סעיף 15.3 להלן).
3)
שלב ג': מיפוי הצרכים של תלמידים הנזקקים לתמיכה מסל השילוב
בעדיפות ב'
המיפוי ייערך על גבי טופס כדוגמת הטופס המובא בנספח 5. בטופס יירשמו
אך ורק התלמידים הנזקקים לטיפולים, אשר אושרו על-ידי הצוות
הבין-מקצועי, ולגבי כל אחד מהם יירשמו הפרטים הנדרשים בו ויסומנו
סוגי הטיפולים/נושאי התמיכה שהם נזקקים להם על-פי ההנחיות המובאות
בטופס.
הערה
מספר התלמידים שייכללו בקבוצת עדיפות ב' ייקבע בהתחשב ביתרת שעות
הזכאות העומדת לרשות המסגרת החינוכית לאחר שסוכמו הצרכים של
התלמידים הנכללים בקבוצת עדיפות א'.
שלב ד': סיכום הצרכים
בתום המיפוי של הצרכים לשלוש הקבוצות שהוזכרו לעיל יערוך הצוות
הבין-מקצועי, בהנחיית מתי"א, ניתוח משותף של הצרכים ויאמוד את
מספר השעות הנדרשות מסל השילוב לכל נושא התמחות.
1)
מספר שעות הטיפול לתלמידים בכיתות רגילות (עדיפות א'+ב') לא יעלה
על מכסת הזכאות של בית-הספר מסל השילוב. במידת הצורך תיבחן
מחדש רשימת התלמידים בקבוצת עדיפות ב' ותוקטן כדי לעמוד
במסגרת מכסת הזכאות שנקבעה למוסד עבור תלמידים בכיתות
הרגילות.
2)
בבתי-ספר שפועלות בהם כיתות חינוך מיוחד תירשם תוספת השעות
המבוקשת עבור טיפולים בתלמידים בכיתות חינוך מיוחד מעבר למכסת
הזכאות, בכפיפות להנחיות ועדת השילוב היישובית. בכל מקרה לא
יעלה מספר השעות הנוספות עבור תלמידים אלה על האמור בתת-סעיף
9.5 לעיל.
3)
שלב ג': מיפוי הצרכים של תלמידים הנזקקים לתמיכה מסל השילוב
בעדיפות ב'
המיפוי ייערך על גבי טופס כדוגמת הטופס המובא בנספח 5. בטופס יירשמו
אך ורק התלמידים הנזקקים לטיפולים, אשר אושרו על-ידי הצוות
הבין-מקצועי, ולגבי כל אחד מהם יירשמו הפרטים הנדרשים בו ויסומנו
סוגי הטיפולים/נושאי התמיכה שהוא נזקק להם על-פי ההנחיות המובאות
בטופס.
הערה
מספר התלמידים שייכללו בקבוצת עדיפות ב' ייקבע בהתחשב ביתרת שעות
הזכאות העומדת לרשות המסגרת החינוכית לאחר שסוכמו הצרכים של
התלמידים הנכללים בקבוצת עדיפות א'.
שלב ד': סיכום הצרכים
בתום המיפוי של הצרכים לשלוש הקבוצות שהוזכרו לעיל יערוך הצוות
הבין-מקצועי, בהנחיית מתי"א, ניתוח משותף של הצרכים
1)
ויאמוד את מספר השעות הנדרשות מסל השילוב לכל נושא התמחות.
מספר שעות הטיפול לתלמידים בכיתות רגילות (עדיפות א'+ב') לא יעלה
על מכסת הזכאות של בית-הספר מסל השילוב. במידת הצורך תיבחן
מחדש רשימת התלמידים בקבוצת עדיפות ב' ותוקטן כדי לעמוד
במסגרת מכסת הזכאות שנקבעה למוסד עבור תלמידים בכיתות
הרגילות.
2)
בבתי-ספר שפועלות בהם כיתות חינוך מיוחד תירשם תוספת השעות
המבוקשת עבור טיפולים בתלמידים בכיתות חינוך מיוחד מעבר למכסת
הזכאות, בכפיפות להנחיות ועדת השילוב היישובית. בכל מקרה לא
יעלה מספר השעות הנוספות עבור תלמידים אלה על האמור בתת-סעיף
9.5 לעיל.
3)
בטיפולים קבוצתיים בתחומי הטיפולים הפרא-רפואיים והטיפולים
ביצירה ובהבעה ניתן לשלב תלמידים מכיתות חינוך מיוחד ותלמידים
מכיתות רגילות.
4)
משסוכמו הצרכים, ימולא טופס סיכום הצרכים המובא בנספח 6. 5)
הערה
אם תלמיד נזקק לתמיכה בתחום שאינו זמין, יש לציין זאת בהערות
(המידע ישמש את מתי"א בתכנון כוח האדם והשתלמויות צוות השילוב).
כל טופסי מיפוי הצרכים וטופס סיכום הצרכים יועברו לרכז השילוב
במתי"א לצורך ניתוח הצרכים של כלל מסגרות החינוך והבאתם לאישור
המפקח על החינוך המיוחד, בתיאום עם המפקח הכולל.
טופסי סיכום הצרכים שאושרו על-ידי המפקח על החינוך המיוחד יובאו
על-ידי רכז השילוב לאישור סופי של ועדת השילוב היישובית.
משאישרה ועדת השילוב היישובית את סיכום הצרכים שהוגש על-ידי
בית-הספר יודיע מנהל בית הספר להורי התלמידים הנכללים בקבוצות
עדיפות א' ו-ב' על תכנית התמיכה ויקבל את הסכמתם בכתב. לגבי
תלמידים בכיתות חינוך מיוחד יפעל מנהל בית-הספר על-פי הנהלים
שפורסמו בחוזר נח/7, הוראות קבע, סעיף 1.2‎-1, בנושא תכנית לימודים
אישית.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998