1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) 13.
כללי 13.
1
מרכז התמיכה היישובי/האזורי הוא מסגרת ארגונית המיועדת לרכז
ולתאם שירותים שונים המיועדים למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות
החינוך המיוחד במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.
למרכז התמיכה היישובי/האזורי יהיה סמל מוסד המסווג כמתי"א, ובראשו
יעמוד מנהל.
מרכז התמיכה יהיה זרוע ביצוע של הפיקוח על החינוך המיוחד בהפעלת
תכנית השילוב ברמה היישובית או האזורית. ביישובים/באזורים הנתונים
לפיקוח של כמה מפקחים בחינוך המיוחד יקבע מנהל המחוז את המפקח
הישיר של מתי"א, אשר יתאם את פעולותיו עם המפקחים האחרים.
בכל מתי"א ייקבע רכז, בעל התמחות בחינוך המיוחד, אשר ירכז את סל
השילוב על-פי ההוראות בחוזר זה.
שעות סל השילוב הנכללות במכסה היישובית תהיינה רשומות במתי"א,
למעט -
שעות הניהול המוקצות לבתי-הספר; -
שעות השילוב המוקצות למרכז הטיפולי; -
שעות השילוב המוקצות לגני ילדים משולבים עבור הגננת המשתלבת. -
הקצאת שעות שילוב לתקן מוסד אחר זולת האמור לעיל טעונה אישור
מוקדם של מנהל האגף לחינוך מיוחד.
ככלל, שעות ההכנה המיועדות למורי השילוב תדווחנה במוסד שבו
מדווחות שעות ההוראה שלהם.
העובדים שישובצו על ידי המפקח על החינוך המיוחד במרכז התמיכה יופנו
למסגרות החינוך הרגיל, על-פי צורכיהן ובהתאם למכסת השעות שנקבעה
לכל מסגרת חינוכית.
נוהלי אבטחת המידע ושמירת הסודיות בבתי-הספר יחולו גם על מתי"א.
תפקידי מתי"א בריכוז תכנית השילוב 13.
2
ריכוז עבודת ועדת השילוב היישובית, על-פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד
על מתי"א, בתיאום עם יו"ר ועדת השילוב היישובית, והשתתפות
בישיבותיה
א.
ביצוע מדיניות ועדת השילוב היישובית בכל הקשור להפעלת תכנית השילוב
ובכפיפות להוראות המשרד בנושא זה והנחיות מפקח החינוך המיוחד על
מתי"א
ב.
הכנת תכנית עבודה שנתית להפעלת תכנית השילוב היישובית והבאתה
לאישור מפקח החינוך המיוחד על מתי"א
ג.
הנחיית בתי-הספר במיפוי הצרכים של התלמידים בעדיפות א' ו-ב' ושל
תלמידים בכיתות חינוך מיוחד
ד.
הצבת מורי השילוב המדווחים במתי"א לעבודה במסגרות החינוך הרגיל
וגיוס ממלאי מקום למורי שילוב הנעדרים מעבודתם
ה.
בדיקת תכניות העבודה של כל מורי השילוב ומעקב אחר ביצוען ו.
הפעלה וביצוע של מכסת שעות סל השילוב של ועדת השילוב היישובית
על-פי הייעודים שקבעה הוועדה ועל-פי הנחיות הביצוע של מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א
ז.
הפעלה וביצוע של מכסת סל השילוב לגני הילדים, על-פי הייעודים שקבעה
ועדת המשנה לגיל הרך ועל-פי הנחיות הביצוע של מפקח החינוך המיוחד על
מתי"א
ח.
הנחיה והדרכה שוטפת של מורי השילוב ומנהלי מסגרות החינוך בכל
הקשור לעבודה בתכנית השילוב
ט.
הדרכה של מורי השילוב בבניית תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י)
ומעקב שוטף אחר ביצועה
י.
ייזום וביצוע פעולות השתלמות למורי השילוב במטרה להעמיק ולהעשיר
את הידע המקצועי שלהם בכל הקשור לטיפול בתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל, על-פי הנחיות מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א
יא.
ארגון פעולות הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות החינוך הרגיל, ככל
שיידרשו על-ידי ועדת השילוב היישובית
יב.
תיאום הקצאת שירותי סל השילוב עם המרכז הטיפולי, על-פי המדיניות
שנקבעה בוועדת השילוב היישובית
יג.
ייזום תכניות חינוכיות-טיפוליות חדשות והכנסת שינויים בתכניות
הקיימות המופעלות במסגרת תכנית השילוב, בהנחיית מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א, בהתייעצות עם מנהלי מוסדות החינוך הנוגעים בדבר
ובאישור ועדת השילוב היישובית
יד.
ייזום קבלת משוב ממסגרות החינוך על תרומתם של מתי"א ומורי השילוב
לשיפור ההישגים של התלמידים ויכולתם להשתלב בכיתה הרגילה
טו.
ריכוז נתונים אודות תלמידים שנמצאו זכאים לקבלת שירותים מסל
השילוב ודאגה לכך שמכסת השעות המוקצית למסגרות החינוך תיועד למתן
מענה לתלמידים על-פי סדר העדיפויות ובהתאם לכללים ולהוראות המשרד
בנושא זה.
טז.
הכנת דוחות לוועדת השילוב היישובית בכל נושא שיידרש על-ידה הקשור
להפעלת תכנית השילוב היישובית (הדו"ח יאושר על-ידי מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א)
יז.
דיווח למפקח החינוך המיוחד על מתי"א על הייעודים שעבורם הוקצו
השעות מסל השילוב ועל מספר התלמידים שהוקצו להם שעות מכל ייעוד.
העתקים של הדו"ח יישלחו ליו"ר ועדת השילוב היישובית ולממונה על
השילוב באגף החינוך המיוחד
יח.
קיום קשר רצוף עם מנהלי מוסדות החינוך הרגיל לבדיקת צרכים, לתיאום
ולקבלת משוב לגבי הפעלת תכנית השילוב
יט.
ייזום וריכוז יזמות לשילוב חלקי או הדרגתי של תלמידים (יחידים
וקבוצות) - הלומדים בבתי-ספר לחינוך מיוחד - במסגרות החינוך הרגיל
ובמסגרות החינוך הלא פורמאלי בקהילה, בתיאום עם מנהלי בתי-ספר
הנוגעים בדבר ועם הרשות המקומית
כ.
מעקב אחר יזמות השילוב ודיווח עליהן כנדרש.
כא.
השירותים שיינתנו באמצעות מתי"א 13.
3
תמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
שירותי התמיכה בתלמידים יינתנו בשלושה תחומים עיקריים:
א.
תחום ההוראה המתקנת
תחום הטיפולים הפרא-רפואיים
תחום הטיפולים בבעיות התנהגותיות או רגשיות, ובכלל זה טיפולים
ביצירה ובהבעה.
על בסיס מיפוי ההתמחויות של מורי השילוב ייקבעו נושאי ההתמחות
הזמינים בכל תחום.
הטיפולים יכולים להיות פרטניים או קבוצתיים, בהתחשב בצרכים של
התלמידים.
הטיפולים הקבוצתיים בתחום ההוראה המתקנת עשויים להיות במתכונת
של גן משולב או כיתה משולבת, על-פי הנהלים המפורטים בחוזר זה.
הערות
כל שירותי התמיכה בתלמידים יינתנו למסגרות החינוך הרגיל לאחר
מיפוי צרכים ועל בסיס תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית שתיבנה עבור
כל אחד מהתלמידים.
לא יינתנו שירותי הוראה מתקנת לתלמידים בעלי קשיי למידה
ולתלמידים עם בעיות התנהגותיות או רגשיות קלות הניתנות לטיפול
על-ידי מחנכת הכיתה והצוות הבין-מקצועי של בית-הספר.
אין לייעד שעות מסל השילוב למתן שיעורי עזר לתלמידים מתקשים או
לפיצול כיתות או להקבצות.
השירותים בכל יישוב/אזור יינתנו בהתחשב במשאבים הזמינים (שעות,
כוח אדם ותנאים פיזיים).
מתן השירותים מותנה בהסכמה של ההורים. האחריות לקבלת
ההסכמה של ההורים מוטלת על מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד
לומד בה.
שירותי התמיכה יינתנו בתחום בית-הספר/הגן שבו לומד התלמיד,
בשעות הבוקר או אחר הצהריים, בהתאם למהות הטיפול ולהחלטת
הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר ובהתחשב בצורכי התלמיד.
ביישובים שקיים בהם מרכז טיפולי אפשר שיינתנו טיפולים
פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה בשעות אחר הצהריים במרכז
הטיפולי, ובלבד שהדבר ייעשה על דעת מנהל בית-הספר או הגננת
ובתיאום עם ההורים.
משרד החינוך התרבות והספורט לא יממן את הסעתם של תלמידים
למרכזים טיפוליים לצורך קבלת טיפולים.
שירותי הדרכה ב.
הדרכה של הצוות הבין-מקצועי בבית-הספר במיפוי צרכים של
תלמידים הנזקקים לתמיכה מסל השילוב
הדרכה באבחון דידקטי על-פי הצרכים
הדרכה בהכנת תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י) לתלמיד
הדרכה בגיבוש איסטרטגיות טיפוליות
הדרכה שוטפת בביצוע תכנית השילוב.
הערות
ימי הדרכה של החינוך המיוחד המיועדים לנושא השילוב בכל יישוב
יאוגמו במסגרת מתי"א.
מנהל מתי"א, או רכז מטעמו, יתאם את עבודתם של המדריכים לחינוך
מיוחד ביישוב בהתחשב בצורכי ההדרכה של כל מסגרת חינוכית ועל-פי
הנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
גיוון והעשרת תחומי ההתמחות של צוות השילוב 13.
4
כללי
המפקח על החינוך המיוחד ישאף לגוון ולהעשיר את השירותים של מתי"א
ואת תחומי ההתמחות של מורי השילוב, כדי שניתן יהיה להציע למסגרות
החינוך הרגיל שהוא אמור לשרת מגוון רחב של שירותים ברמת התמחות
גבוהה, בהתאם לצרכים הספציפיים של התלמידים הנזקקים לשירותים
אלה.
א.
מיפוי נושאי ההתמחות של מורי השילוב ב.
מדי שנה, כחלק מההיערכות להפעלת תכנית השילוב, ימפה מנהל
מתי"א את נושאי ההתמחות השונים של מורי השילוב. מיפוי
ההתמחויות של מורי השילוב המועסקים במסגרת מרכז טיפולי ייעשה
על-ידי מנהל המרכז הטיפולי ויועבר למנהל מתי"א לריכוז המידע.
המיפוי ייערך על-גבי הטופס המובא בנספח 2 ויועבר לאישור המפקח
על החינוך המיוחד.
מיפוי ההתמחות של כל אחד מהמורים ייעשה בשיתוף עם המורה
ויכלול הן את נושאי ההתמחות המקצועית שלו והן את שכבות הגיל
שבהן הוא התמחה לטפל.
מיפוי נושאי ההתמחות המקצועית ייעשה על בסיס ההכשרה של המורה
וההשתלמויות שעבר לפי שלושה תחומים ראשיים:
הוראה מתקנת: בקטגוריה זו יוגדרו נושאי ההתמחות הספציפיים של
המורה, כגון חשבון, קריאה, אסטרטגיות למידה וכדומה.
1)
טיפולים פארא-רפואיים: בקטגוריה זו יוגדרו נושאי ההתמחות
הספציפיים של המורה מבין השלושה: ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור
ופיזיותרפיה. בנושאי התמחות אלה יוגדרו אך ורק מורים שיש להם
רשיון בר תוקף מטעם משרד הבריאות לעסוק בהם.
2)
טיפולים בבעיות התנהגותיות/רגשיות: בקטגוריה זו יוגדרו נושאי
ההתמחות הספציפייים של המורה, כגון הוראה טיפולית, עיצוב
התנהגות או אחד המקצועות הנכללים בטיפולים ביצירה ובהבעה:
טיפול באמנות, טיפול בתנועה, טיפול במוזיקה, טיפול בדרמה, טיפול
במחול ובביבליותראפיה. בנושאי ההתמחות הנכללים בטיפולים
ביצירה ובהבעה יוגדרו אך ורק מורים שיש להם רשיון בר תוקף
מטעם משרד הבריאות לעסוק בהם.
3)
הערות
אפשר שלמורה יוגדרו כמה נושאי התמחות באותה קטגוריה או
בקטגוריות שונות, בכפיפות לאמור לעיל.
א.
נושאי ההתמחות של מורי השילוב יירשמו על-ידי מנהל מתי"א
בטופסי מיפוי הצרכים שיועברו למסגרות החינוך הרגיל.
ב.
מיפוי שכבת/ות הגיל שבה/ן התמחה המורה ייעשה על בסיס ההכשרה
של המורה וההשתלמויות שעבר ועל בסיס הניסיון שצבר בעבודתו לפי
ארבע קטגוריות:
הגיל הרך -
כיתות א'-ד' -
כיתות ה'-ו' -
כיתות ז'-ט'.
-
הערה
אפשר שלמורה תוגדרנה התמחויות בכמה שכבות גיל, על-פי האמור
לעיל.
מיפוי צורכי ההשתלמות וההדרכה של מורי השילוב ג.
מיפוי צורכי ההשתלמות וההדרכה של מורי השילוב ייעשה בהמשך
לתהליך מיפוי תחומי ההתמחות שלהם, לאחר שיסתיים מיפוי הצרכים
במסגרות החינוך הרגיל ועל בסיס ניתוח ממצאי המיפויים בוועדת
השילוב היישובית והמסקנות שהופקו מהם.
מנהל מתי"א יציג למורי השילוב את ניתוח הממצאים, המסקנות
וההנחיות של ועדת השילוב היישובית בנושאי ההדרכה וההשתלמויות,
וישתף אותם בבניית תכנית ההשתלמות השנתית של מתי"א בנושאי
השילוב.
נוסף לתכנית ההשתלמויות ייקבעו לכל אחד ממורי השילוב, בשיתופו,
ההדגשים בהדרכתו השוטפת בשנה הקרובה במסגרת מתי"א ומתכונת
ההדרכה ההולמים את צרכיו.
נושאי ההשתלמויות וההדרכה יהיו בחלקם משותפים לכלל צוות מורי
השילוב ובחלקם דיפרנציאליים, על-פי תחומי ההתמחות של המורים
והצרכים; למשל:
תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י) -
דרכי הוראה חדשניות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים -
שיטות טיפול מיוחדות -
יישומי מחשב בהוראה מתקנת ובטיפולים שונים -
עבודת הוראה בצוות. -
ההשתלמויות במסגרת מתי"א תתקיימנה במתכונת של השתלמות
מוסדית, על-פי הנהלים הקיימים בעניין זה.
תכניות ההשתלמות וההדרכה תובאנה לאישור המפקח על החינוך
המיוחד.
מתי"א כמסגרת לימוד ותמיכה מקצועית למורי השילוב ד.
מנהל מתי"א יפעל לגיבוש צוות מורי השילוב לקבוצת תמיכה מקצועית
העוסקת בלמידה משותפת ומעודדת היוועצות בין עמיתים בטיפול
בבעיות שוטפות, החלפת מידע מקצועי, עזרה
הדדית, שיתופי פעולה מקצועיים, חשיבה יוצרת, יזמה וקבלת משוב.
זאת תוך היעזרות במומחים מבחוץ וניצול מיטבי של משאבי הידע
והמומחיות הקיימים בקרב הצוות.
נוסף להשתלמויות שתיערכנה על-ידי מומחים מבית ומחוץ יעסוק
הצוות בפעילות לימודית בדרכים רבות ומגוונות, ובכלל זה ניתוח
מקרים שיוצגו על-ידי עמיתים בצוות, הדגמות של אסטרטגיות
טיפוליות, ניתוח ספרות מקצועית, ניתוח נתוני משוב, ליבון בעיות
העולות במהלך העבודה השוטפת, פיתוח ובניית עזרים לעבודה, גיבוש
הצעות לתכניות טיפוליות חדשות ועוד.
בפעילות ההדרכה השוטפת של מורי השילוב במסגרת מתי"א ייקחו
חלק מנהל מתי"א, רכז/י השילוב והמדריכים. חלוקת העבודה ביניהם
תהיה על-פי צורכי ההדרכה ונושאי ההתמחות. ההדרכה השוטפת תהיה
אישית ו/או קבוצתית, והיא תתקיים בעיקרה בתוך המסגרת החינוכית
שמורה השילוב עובד בה.
לכל מסגרת חינוכית ייקבע מדריך מטעם מתי"א אשר ירכז ויתאם את
שירותי ההדרכה למסגרת החינוכית ואת פעילות ההדרכה השוטפת של
מורי השילוב. תכנית הפריסה של המדריכים תאושר על-ידי המפקח על
החינוך המיוחד ותובא לידיעת ועדת השילוב היישובית.
בהנחיית המפקח על החינוך המיוחד יקיים מנהל מתי"א מפגשים
משותפים לצוות ההדרכה לצורך תיאום פעילות ההדרכה ולהחלפת
מידע מקצועי.
מנהל מתי"א ירכז מידע אודות השתלמויות רלבנטיות המתקיימות מחוץ
למתי"א, ויעודד את מורי השילוב להשתתף בהן על-פי הצרכים.
מפקחי החינוך המיוחד במחוזות והמפקחים הארציים ייזמו מפגשים
והשתלמויות למנהלי מתי"א, לרכזים ולמדריכים ויעודדו החלפת מידע
מקצועי ושיתופי פעולה בין מרכזי תמיכה בנושאים בעלי עניין משותף,
וכן השתלמויות מקצועיות למורי השילוב בנושאים ספציפיים
משותפים.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998