1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


היערכות יישובית ובית-ספרית להפעלת תכנית השילוב מדי שנה 14.
שלב א': ועדת השילוב היישובית קובעת את מדיניות השילוב לשנת הלימודים
הבאה

להלן הנתונים שישמשו בסיס לקביעת המדיניות:
האחראי לאספקת המידע
הנושא
האגף לחינוך מיוחד
מכסת סל השילוב היישובית שנקבעה ע" ועדת
ההיגוי המחוזית לשנה הבאה וחלוקתה
למכסות מוסדיות
ברשויות ותיקות - מנהל מתי"א
ברשויות חדשות - מפקח הח"מ על
מתי"א
דו"ח ייעודי שעות השילוב בשנת הלימודים
הנוכחית (ראה נספח 11)
יו"ר ועדת השילוב היישובית, נציגי
הרשות
המקומית
מיפוי תכניות רלבנטיות אחרות המתקיימות
במסגרות החינוך הרגיל
ברשויות ותיקות - מנהל מתי"א
ברשויות חדשות - מפקח הח"מ על
מתי"א
מיפוי תחומי ההתמחות של כל מורי השילוב
העובדים ביישוב
ברשויות ותיקות - מנהל מתי"א
ברשויות חדשות - מפקח הח"מ על
מתי"א
מספר שעות ההכנה שיש לשריין במכסת ועדת
השילוב היישובית עבור מורי השילוב
ועדת השילוב היישובית
משוב ממנהלי מסגרות החינוך על הפעלת
תכנית השילוב בשנה הנוכחית
המפקח על החינוך המיוחד
תחזית התלמידים שילמדו בכיתות חינוך
מיוחד
בשנת הלימודים הבאה
החלטות המדיניות החיוניות בשלב זה של ההיערכות הן אלה שיש להן השלכה
ישירה על תהליך מיפוי הצרכים במסגרות החינוך; למשל:
אופן "המימון" של השעות המיועדות לטיפולים פארא-רפואיים ולטיפולים
ביצירה ובהבעה בתלמידים בכיתות החינוך המיוחד, ואם צפויה פתיחה של
כיתה נוספת לחינוך מיוחד ביישוב - אופן "המימון" של שעות התקן הבסיסי
עבור הכיתה. דוגמה: יש להחליט אם השעות הנ"ל תהיינה על חשבון מכסת
ועדת השילוב היישובית (בחלקן או במלואן) או על חשבון מכסות הזכאות
של בתי הספר שהפנו תלמידים לכיתות החינוך המיוחד. האפשרות השנייה
מחייבת הפחתה של מכסת הזכאות של בתי-ספר הנוגעים בדבר.
1)
אופן "המימון" של כיתות שילוב יישוביות, אם יש כוונה לקיימן. דוגמה: יש
להחליט אם השעות הנ"ל תהיינה על חשבון מכסת ועדת השילוב היישובית
(בחלקן או במלואן) או על חשבון מכסות הזכאות של בתי הספר
2)
שהפנו תלמידים לכיתות השילוב. האפשרות השנייה מחייבת את הפחתת
מכסת הזכאות של בתי-הספר הנוגעים בדבר.
הנחיות למסגרות החינוך לקביעת סדרי עדיפויות להכללת תלמידים
בקבוצת עדיפות ב', בהתחשב בתכניות אחרות הפועלות ביישוב המטפלות
באוכלוסיית יעד דומה.
3)
סדרי עדיפויות בקליטת עובדי הוראה חדשים במסגרת סל השילוב,
בהתחשב בתחומי התמחות חסרים.
4)
החלטות המתייחסות לאילוצי כוח-אדם המועסק במסגרת סל השילוב שיש
להן השלכות עקרוניות על מתן מענה לאוכלוסיות מסוימות והמחייבות
היערכות הדרגתית רב-שנתית. דוגמה: אם ביישוב יש עודף גננות שיח
ומחסור במורי שילוב לחטיבות ביניים, עלולה להיווצר בעיה בהתאמת
מורים למסגרות החינוך בשלבי החינוך השונים.
במקרים אלה, ולאחר שתמוצינה כל האפשרויות לפתור את בעיית
אי-ההלימה על-ידי ניצול נכון של מכסת ועדת השילוב היישובית, תהיה
הוועדה רשאית להפחית לשנה אחת את מכסות הזכאות של מסגרות החינוך
שבהן הבעיה קיימת (השעות תעבורנה למכסת ועדת השילוב היישובית).
זאת בתנאי שתוכן תכנית פעולה במתי"א לצמצום הפערים בשנת הלימודים
הבאה. ועדת השילוב היישובית תשתף את מנהלי מסגרות החינוך הנוגעים
בדבר בדיונים בנושא זה.
5)
שלב ב': מתי"א מעביר מידע וטופסי מיפוי צרכים למסגרות החינוך
על-פי החלטות ועדת השילוב היישובית והנחיות המפקח על החינוך המיוחד
ירשום מנהל מתי"א את נושאי ההתמחות של מורי השילוב הזמינים
בטופסי מיפוי הצרכים המיועדים לבתי-הספר (ולוועדה לגיל הרך).
1)
הטפסים ישוכפלו על-ידי מתי"א ויופצו לבתי-הספר. 2)
הפצת הטפסים תלווה במכתב, שבו יצוינו הפרטים האלה: 3)
מכסת שעות הזכאות שנקבעה לבית-הספר לשנת הלימודים הבאה
(ללא שעות הכנה ושעות ניהול)
-
החלטות מדיניות של ועדת השילוב היישובית שיש להן השלכות על
אופן מיפוי הצרכים
-
לוח הזמנים לביצוע -
הוראות נוספות על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
-
במכתב יודגש שההיענות לצרכים כפופה למגבלות כוח האדם העובד
במסגרת תכנית השילוב ולסדרי העדיפויות במתן השירותים.
שלב ג': הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית מכין מיפוי צרכים
מיפוי הצרכים ייערך על-פי ההנחיות המובאות בתת-סעיף 12.3, בהנחיית
מתי"א ובשיתוף מומחים מטעם מתי"א או מטעם המרכז הטיפולי לקביעת
האסטרטגיות הטיפוליות. טופסי המיפוי המלאים יועברו לרכז השילוב במתי"א.
שלב ד': מתי"א מכין הצעת תכנית להקצאת שירותי השילוב על בסיס מיפוי
הצרכים
התכנית תוכן בהנחיית המפקח על החינוך המיוחד, על בסיס מיפוי
ההתמחויות של כל מורי השילוב שנערך במתי"א ומיפויי הצרכים של
מסגרות החינוך. התכנית תכלול את שעות ההכנה המיועדות למורי השילוב.
1)
עדיפות ראשונה תינתן למענה מרבי לצרכים של תלמידים בכיתות חינוך
מיוחד ובקבוצת עדיפות א'.
2)
במידת הצורך יבוא רכז השילוב במתי"א בדברים עם מנהלי מסגרות
החינוך כדי לבדוק פתרונות חלופיים שונים שיענו על צורכי התלמידים.
3)
התכנית תכלול גם הצעות ליזמות לפרויקטים מיוחדים של שילוב ממכסת
ועדת השילוב היישובית.
4)
לתכנית תצורף רשימת צרכים שלא ניתן להיענות להם בשנת הלימודים
הקרובה על-פי מצבת מורי השילוב הנוכחית, ויצוין אם ניתן למצוא להם
מענה בטווחי זמן שונים שונים במסגרת תכנית השילוב וכיצד (תכנון של
גיוס כוח אדם, השתלמויות מקצועיות בהתאם לצרכים וכדומה).
5)
שלב ה': ועדת השילוב היישובית מאשרת מיפוי צרכים ותכנית להקצאת שירותי
השילוב
ועדת השילוב היישובית תבדוק תחילה את סיכום מיפויי הצרכים שהוגשו
על-ידי מסגרות החינוך. מצאה הוועדה שבבית-ספר מסוים, על-פי מצוי
הצרכים שהוגש על-ידו וחוות הדעת של המפקח על החינוך המיוחד, אין
מיצוי של מכסת הזכאות שלו - תחליט הוועדה על הפחתת מכסת הזכאות
לאותו בית-ספר. השעות תועברנה למכסת הוועדה.
1)
הוועדה תחליט על ייעודי השעות ממכסתה (כולל המרת שעות לימי הדרכה
על-פי הנהלים המפורטים בסעיף 20), תקבע את מכסת השעות שתוקצה
2)
למרכז הטיפולי ואם השירותים שהוא נותן יהיו חלק ממכסות הזכאות של
מסגרות החינוך או על חשבון מכסת הוועדה כתגבור. כמו כן תקבע הועודה
את דרכי ההיערכות למתן מענה לצרכים בלתי צפויים במועד זה במסגרת
מכסת סל השילוב היישובי (פתיחת כיתה נוספת לחינוך מיוחד ביישוב,
הצטרפות תלמידים לקבוצת עדיפות א' וכדומה).
משקיבלה ועדת השילוב היישובית את החלטותיה ואישרה את תכנית
ההקצאה של שירותי השילוב, תועברנה ההחלטות למתי"א לצורך היערכות
לביצוע.
3)
שלב ו': מתי"א נערך לביצוע תכנית השילוב
רכז השילוב במתי"א יעדכן את מנהלי מסגרות החינוך על החלטות ועדת
השילוב היישובית הנוגעות לבית-ספרו.
1)
המפקח על החינוך המיוחד יודיע למורי השילוב שחל שינוי במסגרת שבה
הם יעבדו בשנה הבאה. המפקח יודיע למורים על המסגרת החדשה ויביא
את הדבר לידיעת מנהלי מסגרות החינוך הנוגעים בדבר.
2)
מנהל מתי"א יכין דו"ח עדכון זכאויות והקצאת שעות תקן ממקור סל
השילוב, על גבי טפסים שיישלחו מאגף החינוך המיוחד. הדו"ח יאושר
על-ידי המפקח על החינוך המיוחד ויועבר לממונה על השילוב באגף החינוך
המיוחד לצורך עדכון מערכת התקן. הדו"ח יכלול גם פירוט הקצאת שעות
שילוב לגן משולב עבור גננת החינוך המיוחד המשתלבת באותו גן, על-פי
הנהלים המפורטים בתת-סעיף 16.2.
3)
בהנחיית המפקח על החינוך המיוחד יכין מנהל מתי"א תכנית עבודה של
מתי"א לשנת הלימודים הבאה בנושא השילוב. התכנית תובא לאישור ועדת
השילוב היישובית.
4)
שלב ז': מחלקת התקן במחוז מקצה שעות תקן ממקור סל השילוב לשנת
הלימודים הבאה
מחלקת התקן במחוז תבצע את הקצאת שעות השילוב על-פי הנתונים
שיועברו אליה מאגף החינוך המיוחד באמצעות המערכת הממוחשבת.
1)
מחלקת התקן תודיע לבתי-הספר על מכסת הזכאות הסופית שנקבעה להם.
הודעה מרוכזת תישלח למתי"א.
2)
שלב ח': בתי-הספר נערכים להפעלת תכנית השילוב
מנהל בית-הספר יודיע להורי התלמידים בעדיפות א' ובעדיפות ב' שהם
יקבלו תמיכה מסל השילוב בשנה הבאה ויקבל את הסכמתם בכתב.
1)
הצוות הבין מקצועי של בית-הספר, בתיאום עם רכז השילוב במתי"א, יכין
תכנית עבודה להפעלת תכנית השילוב בבית-הספר. העתק מתכנית העבודה
של מורי השילוב יועבר לרכז השילוב במתי"א למעקב.
2)
עם תחילת שנת הלימודים יכינו מורי השילוב, בשיתוף עם המחנכות
הנוגעות בדבר, תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) לכל תלמיד בכיתה רגילה
הנתמך מסל השילוב על-פי הנהלים המפורטים בסעיף 18. הכנת התח"י
תונחה על-ידי מתי"א ותלווה על-ידי הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר.
3)
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד תוכן תכנית לימודים אישית על-פי
ההוראות בחוזר נח/7, הוראות קבע, סעיף 1.2‎-1.
4)
לוח הזמנים להיערכות לתכנית השילוב
תאריך היעד
האחראי לביצוע
הנושא


היערכות ברמה המחוזית והארצית
15 בינואר
האגף לחינוך מיוחד
העברת נתונים לוועדות היגוי
מחוזיות
20 בפברואר
ועדת ההיגוי המחוזית
גמר קביעת מכסות השילוב
היישוביות
10 במרס
האגף לחינוך מיוחד
הודעה לוועדות השילוב היישוביות
על
המכסה היישובית ועל חלוקתה


היערכות יישובית ובית ספרית

ועדת השילוב היישובית
קביעת מדיניות השילוב היישובית
30 במרס
מנהל מתי"א
העברת מידע וטופסי מיפוי צרכים
למסגרות
החינוך
15 במאי
מנהל בית-הספר ויו"ר
הוועדה לגיל הרך
גמר מיפוי הצרכים במסגרות
החינוך

מנהל מתי"א
הכנת תכנית להקצאת שירותי
שילוב
10 ביוני
יו"ר ועדת השילוב
היישובית
אישור מיפוי הצרכים ותכנית
ההקצאה
30 ביוני
המפקח על החינוך
המיוחד ומנהל מתי"א
גמר היערכות מתי"א לביצוע
תכנית השילוב
30 ביולי
האגף לחינוך מיוחד,
גף אמח"י
ומחלקות התקן במחוזות
גמר הקצאת שעות התקן ממקור
סל השילוב
עד חודש
ממועד פתיחת
שנת הלימודים
מנהל בית-הספר
היערכות בתי-הספר (הכנת תח"י
ותכניות
לימודים אישיות)

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998