1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


כללים להקצאת שירותי סל השילוב 15.
הקצאת שעות סל השילוב לתלמיד תיעשה לתקופה קצובה שלא תעלה על
שנה. בתום התקופה תתבצע הערכה מחדש של צורכי התלמיד על-ידי
הצוות הבין-מקצועי. הקצאת שירותי סל השילוב לתלמידים שהצוות
הבין-מקצועי של בית-הספר (או ועדת המשנה לגיל הרך) מצא שהם
נזקקים לסיוע מסל השילוב תיעשה על-פי הכללים שלהלן.
בגני ילדים 15.1
בגני טרום חובה
לתלמיד בקבוצת עדיפות א' שאובחן כבעל לקות קשה יוקצו עד 4
טיפולים פארא-רפואיים ו/או טיפולים ביצירה ובהבעה, בהתאם
לצרכיו.
בגני חובה
לתלמיד בעל שיתוק מוחין או בעל נכות פיזית קשה יוקצו 2
שיעורים שבועיים על-ידי גננת שי"ח ועד 4 טיפולים
פארא-רפואיים ו/או טיפולים בהבעה בשבוע, בהתאם לצרכיו.
לתלמיד מעוכב התפתחות או מעוכב שפה או שיש לו בעיות
התנהגותיות/רגשיות קשות יוקצו 2 שיעורים שבועיים על-ידי
גננת שי"ח, ובהתאם לצורך יוספו עד 2 טיפולים פארא-רפואיים
ו/או טיפולים בהבעה בשבוע.
לתלמידים שהושמו בגן משולב בעקבות המלצת ועדת השמה או
ערר תוקצינה עבור הגן המשולב 30 ש"ש לגננת המשולבת. ניתן
להקצות לתלמידים אלה גם טיפולים בהבעה וטיפולים
פארא-רפואיים, על-פי הצרכים ובהתחשב במכסת השעות
המיועדת לגני הילדים.
הערה: הקצאת שירותי סל השילוב לתלמידים לקויי חושים מפורטת
בתת-סעיף 15.3 להלן.
בבתי-הספר יסודיים ובחטיבות הביניים 15.2
תלמידים בכיתות חינוך מיוחד
לתלמיד בכיתה לחינוך מיוחד יוקצו טיפולים פארא-רפואיים
ו/או טיפולים ביצירה ובהבעה על-פי צרכיו, ובלבד שסך כל
שעות הטיפול לתלמידים באותה כיתה לא יעלה על השעות
כדלקמן:
כיתות א'-ג': עד ש"ש אחת בממוצע לתלמיד
כיתות ד'-ט': עד חצי ש"ש בממוצע לתלמיד.
תלמידים בכיתות רגילות
לתלמיד בעל שיתוק מוחין או בעל נכויות פיזיות קשות תוקצינה
עד 6 ש"ש להוראה מתקנת ולטיפולים פארא-רפואיים ו/או
לטיפולים בהבעה, בהתאם לצרכיו.
לתלמיד שיש לו בעיות תפקודיות קשות ומורכבות בתחום
הלמידה או ההתנהגות תוקצינה עד 3 ש"ש להוראה מתקנת ו/או
לטיפולים בהבעה ו/או לטיפולים פארא-רפואיים.
הערה: הקצאת שירותי סל שילוב לתלמידים לקויי חושים מפורטת
בתת-סעיף 15.3 להלן.
הקצאת שירותי סל שילוב לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה
ולתלמידים חירשים וכבדי שמיעה
15.3
לתלמידים לקויי חושים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ניתנת
תמיכה ייחודית במסגרת מכסת סל תגבור חנ"מ (מקור 17) הקיימת
בכל מחוז, כדלקמן:
לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה השעות מאוגמות בסמלים
מחוזיים.
לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה השעות מאוגמות בסמלים
מחוזיים ו/או במרכזי "שמע" ובמיח"א.
במסגרת מכסת סל השילוב המוסדית ניתן להוסיף לתלמידים לקויי
חושים שעות לטיפולים פארא-רפואיים ולטיפולים בהבעה על-פי
הצרכים של התלמיד, כדלקמן:
בגני ילדים
לתלמיד בעל לקות ראייה המקשה על תפקודו התקין ניתן
להוסיף טיפול אחד בשבוע.
לתלמיד עיוור ניתן להוסיף עד 2 טיפולים בשבוע.
לתלמיד כבד שמיעה ניתן להוסיף טיפול אחד בשבוע.
לתלמיד חירש ניתן להוסיף עד 2 טיפולים בשבוע.
בבתי-הספר יסודיים ובחטיבות ביניים
לתלמיד בעל לקות ראייה המקשה על תפקודו התקין ניתן
להוסיף עד ש"ש אחת.
לתלמיד עיוור ניתן להוסיף עד 2 ש"ש.
לתלמיד כבד שמיעה ניתן להוסיף עד ש"ש אחת.
לתלמיד חירש ולתלמיד כבד שמיעה שהוריו חירשים ניתן
להוסיף עד 2 ש"ש.
הקצאת תוספת השעות מסל השילוב על-פי הצרכים תיעשה לאחר
שתוקצינה לתלמיד שעות התמיכה מסל התגבור החינוך מיוחד. בכל
מקרה לא יינתנו מסל השילוב טיפולים לתלמידים לקויי חושים
הניתנים להם במסגרת סל תגבור חינוך מיוחד על-ידי מטפל אחר (כך,
למשל, תלמיד כבד שמיעה המטופל במרכז "שמע" על-ידי מרפא
בדיבור במסגרת סל תגבור חנ"מ - אין להוסיף לו שעות לריפוי
בדיבור על-ידי מטפל אחר במסגרת סל השילוב).
אופן ניצול השעות ושיטת הפעלתן 15.4
כללי הקצאת השירותים שפורטו לעיל מתייחסים למספר השעות
שהתלמיד נזקק להן. בית-הספר או גן הילדים, בתיאום עם רכז
סל השילוב, יכול לארגן את השעות באופן שחלק מהן תינתנה
בצורה פרטנית וחלקן תינתנה במסגרת קבוצתית או כיתתית,
בהתאם לצרכים של התלמיד, למהות הטיפול ולתועלת
שהתלמיד יכול להפיק ממנו.
שירותי סל השילוב יכולים להינתן בתוך כיתת האם או מחוצה
לה, על-פי שיקול הדעת המקצועי של המורה לחינוך מיוחד או
המטפל, בשיתוף הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר או גן
הילדים ובהתחשב במהות הטיפול ובצורכי התלמידים.
שעות הכנה למורי השילוב 15.5
שעות ההכנה של מורה השילוב מיועדות לפעולות ההכנה
הנדרשות מהמורה, לייעוץ, להדרכה ולהשתתפות בישיבות צוות.
שעות ההכנה הן חלק מהיקף משרתו של המורה.
א.
לכל מורה שילוב שבסיס משרתו 30 ש"ש (עובד בגן ילדים ו/או
בכיתות א'-ו') תוספנה שעות הכנה על שעות ההוראה/הטיפול
בפועל כדלקמן:
ב.
תוספת שעות מספר שעות ההוראה/
הכנה הטיפול בפועל
0 עד 10 ש"ש
ש"ש אחת 19‎-11 ש"ש
2 ש"ש 20 ש"ש ומעלה

ג. לכל מורה שילוב שבסיס משרתו 24 ש"ש (עובד בכיתות ז'-ט') תוספנה שעות
הכנה על שעות ההוראה/הטיפול בפועל כדלקמן:
תוספת שעות מספר שעות ההוראה/
הכנה הטיפול בפועל
0 עד 8 ש"ש
ש"ש אחת 15‎-9 ש"ש
2 ש"ש 16 ש"ש ומעלה

שעות ההכנה תנוכינה ממכסת שעות השילוב היישובית על-פי
תחשיב השעות שיערוך מנהל מתי"א ושיאושר על-ידי המפקח על
החינוך המיוחד.
ד.
שעות ההכנה תדווחנה במוסד שבו מדווחות שעות ההוראה של
המורה.
ה.
הדיווח החודשי לגזברות על עבודת המורה יכלול את שעות
ההכנה שלו כחלק משעות ההוראה ובאותו פיצול.
ו.
מספר התלמידים שייתמכו על-ידי מורי השילוב 15.6
מספר התלמידים הנתמכים על-ידי מורי השילוב במסגרת
חינוכית מסוימת הוא פועל יוצא של גורמים אחדים:
א.
מכסת סל השילוב הנתונה לכל מסגרת חינוכית 1)
מספר שעות הטיפול שכל תלמיד בעדיפות א' נזקק לו
ויתרת השעות המיועדת לטיפול בתלמידים בעדיפות ב'
2)
שיטת הטיפול המותאמת לכל תלמיד - פרטנית או
קבוצתית (גודל הקבוצה מותאם לאופי הטיפול).
3)
היקף המשרה של כל אחד ממורי השילוב ומספר המוסדות שבהם
משרתו מפוצלת, כדלקמן:
4)

מספר התלמידים
המרבי לטיפול
מספר המוסדות שבהם
המשרה מפוצלת
מספר ש"ש עבודה בפועל
(לא כולל שעות הכנה)
22 1 28‎-25
20 2
18 3
15 4
12 5
18 1 24‎-21
16 2
14 3
12 4
10 5
15 1 20‎-17
14 2
13 3
10 4
8 5
16 1 16‎-13
11 2
10 3
8 4
7 5
9 1 12‎-10
8 2
7 3
6 4
5 5

הערה: עבודה בתוך מרכז טיפולי נחשבת לעבודה במוסד אחד.
בבואו לאשר את מיפוי הצרכים בכל מסגרת חינוכית יבדוק המפקח על
החינוך המיוחד אם הובאו בחשבון כל אחד מהגורמים שהוזכרו לעיל ואם
נעשה ניצול הולם של שעות השילוב.
ב.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998