1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


הגן המשולב והכיתה המשולבת היישובית
16.
הגן המשולב
16.
1
הגן המשולב הוא אחת מצורות התמיכה האפשריות בתלמידים מעוכבי
התפתחות או שפה או בתלמידים לקויי חושים המשולבים במסגרת הגן
הרגיל על-פי המלצת ועדת השמה/ערר. במסגרת הגן המשולב עובדות שתי
גננות: גננת-אם מנהלת הגן וגננת לחינוך מיוחד.
גן ילדים רגיל יוגדר כגן משולב אם שולבו בו 10‎-8 ילדים שהופנו לוועדת
ההשמה וזו המליצה על השמתם בגן משולב. סך כל התלמידים בגן משולב
לא יפחת מ-22 תלמידים. אם התלמידים המשולבים הם לקויי חושים,
יהיה מספרם 8‎-6, וסך כל התלמידים בגן לא יפחת מ-18.
נוסף לשעות ההוראה של הגננת המשתלבת, המוקצות מסל השילוב כאמור
לעיל, יקצה משרדנו לגן המשולב ממקורות אחרים: שעות הוראה
לגננת-האם הרגילה, שתי גננות משלימות ("גננות סבב") ושתי עוזרות
לגננות.
החלטה על פתיחתו של גן משולב היא בסמכותה של ועדת השילוב
היישובית, בהתחשב בהמלצת ועדת ההשמה ובמכסת שעות סל השילוב
המיועדת לגני הילדים. במידת הצורך תוכל ועדת השילוב להוסיף לצורך זה
שעות מהמכסה העומדת לרשותה. מספר השעות שיש להקצות לגן משולב
הוא 30 ש"ש (28 ש"ש להוראה ו-2 ש"ש להכנה). השעות תועברנה מסמל
המוסד של מתי"א לסמל הגן המשולב.
החלטה על פתיחתו של גן ילדים משולב לתלמידים לקויי חושים המופנים
אל הגן מכמה רשויות מקומיות תיעשה על-ידי הפיקוח המקצועי על ילדים
אלה, בתיאום עם ועדת השילוב היישובית. 30 שעות ההוראה וההכנה של
הגננת המשתלבת בגן זה תוקצינה לגן ממקור סל תגבור (מקור 17),
כדלקמן:
לגן משולב לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה - מייעוד 30, "שעות
לעיוורים וללקויי ראייה"
-
לגן משולב לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה - מייעוד 28, "שעות
לחירשים ולכבדי שמיעה".
-
הגדרתו של גן ילדים רגיל כגן משולב היא לשנה אחת בלבד. לפיכך תאשר
ועדת השילוב היישובית בכל שנה מחדש את פתיחתו של גן משולב.
נוהל פתיחת גן משולב 16.
2
משאישרה ועדת השילוב היישובית פתיחת גן משולב בכפיפות לאמור לעיל,
תורה הוועדה למנהל מתי"א להועיד 27 ש"ש ממכסת שעות השילוב לגיל
הרך ו/או ממכסת ועדת השילוב היישובית עבור הוראה ו-3 ש"ש להכנה
עבור גננת חינוך מיוחד באותו גן.
מנהל מתי"א ידווח על הקצאת שעות השילוב לגן המשולב בדו"ח עדכון
הקצאת שעות השילוב ועל-גבי הטופס המובא בנספח 8. הדו"ח יאושר
על-ידי המפקח על חינוך המיוחד ויישלח לממונה על השילוב באגף לחינוך
מיוחד לצורך עדכון הקצאת שעות השילוב.
מחלקת התקן במחוז תפחית מתקן מתי"א את השעות המיועדות לגן
המשולב ותעבירן לסמל הגן. התקן של הגן המשולב יישלח למתי"א.
גננת האם בגן המשולב תדווח לגזברות המחוז מדי חודש על עבודתה היא,
על עבודתה של הגננת המשתלבת ועל עבודתן של שתי הגננות המשלימות (זו
המשלימה את גננת-האם וזו המשלימה את הגננת המשתלבת).
כיתות משולבות יישוביות 16.
3
ועדת השילוב היישובית רשאית ליזום את פתיחתה של כיתה משולבת
המקבצת תלמידים בעלי בעיות תפקודיות מורכבות בתחום הלמידה
מבתי-ספר שונים ביישוב או באזור.
ועדת השילוב תקצה מהסל העומד לרשותה 24 ש"ש לפחות לכיתה
המשולבת (22 ש"ש להוראה ו-2 ש"ש להכנה). הוועדה רשאית לחייב
בתי-ספר שהפנו תלמידים לכיתה המשולבת לנכות את השעות הנדרשות
להוראה בכיתה זו ממכסת הזכאות של כל בית-ספר, יחסית למספר
התלמידים שהוא הפנה לכיתה המשולבת.
כיתות משולבות של תלמידים לקויי חושים תיפתחנה על-פי החלטת
הפיקוח המקצועי על תלמידים אלה. לכיתות אלה תוקצינה 24 שעות
הוראה לפחות מסל תגבור חינוך מיוחד.
מספר התלמידים המשולבים בכיתות משולבות יהיה 10‎-8, ובכיתות
משולבות של תלמידים לקויי חושים - 8‎-6 תלמידים.
ועדת השילוב היישובית תוכל להקצות מהסל העומד לרשותה עד 6 ש"ש
לכיתה לטיפולים פארא-רפואיים ו/או לטיפולים בהבעה.
פתיחתה של כיתה משולבת יישובית אינה מחייבת הפניית תלמידים לוועדת
השמה אולם היא מחייבת החלטה של ועדת השילוב היישובית ומותנית
בהסכמת ההורים.
תלמידים שהופנו לוועדות השמה או ערר, ואחת מהן המליצה על לימודיהם
בכיתה משולבת - תתחשב ועדת השילוב היישובית בהמלצה זו ותבדוק אם
ניתן לשבץ אותם במסגרת כיתה משולבת מקובצת באחד מבתי-הספר
ביישוב.
אם לא ניתן לשבץ את התלמיד בכיתה משולבת, ידאג מנהל בית הספר
שהתלמיד לומד בו לתת מענה הולם לבעיה משעות סל השילוב.
משאישרה ועדת השילוב היישובית פתיחת כיתה משולבת יישובית
בבית-ספר מסוים, ידווח מנהל מתי"א לגזברות את פרטי בית-הספר, את
דרגת הכיתה ואת פרטי המורה המשלבת והמורה המשתלבת באותה כיתה
על גבי הטופס המובא בנספח 9. הדו"ח יאושר על-ידי המפקח על החינוך
המיוחד.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998