תודחוימ תויסולכוא .1
דחוימ ךוניח 1.2
לופיטל - ליגרה ךוניחה תורגסמב בולישה תינכת
םידמולה םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתב
דחוימ ךוניח תותיכבו תוליגר תותיכב
1.2-6(חנ)
1998 סרמב 1
הלוחת ךיראת
רזוח לש ןוכדע
דחוימה ל"כנמה
ו"נשתה ,ג"כ
 
לטוב הז רזוח
 םוסרפה תרטמ


בולישה תינכת תרגסמב ילופיטה זכרמה .17
בולישה תדעוולו ליגרה ךוניחה תורגסמל רשפאל תדעוימ בולישה תינכת
ילעב םידימלתב לופיטל תויגטרטסא לש בחר ןווגמ שבגלו חתפל תיבושייה
לש םיכרצל םאתהב לוכה ,תוליגר תותיכב םידמולה םידחוימ םיכרצ
םדאה-חוכ תונימז תולבגמבו בולישה תועש תסכמ תרגסמב ,םידימלתה
תויגטרטסאה .םוקמו םוקמ לכב לופיטל םינימזה םייזיפה םיעצמאהו
:םהיניב ;םידממ המכב ןיוטיב תא אוצמל תויושע תונושה תוילופיטה

הריציב םילופיט ,תנקתמ הארוה :םידימלתל םינתינה םילופיטה יגוס
דועו םייאופר-אראפ םילופיט ,העבהבו
-
תיתצובק ,תינטרפ :לופיטה תטיש -
התיכל ץוחמ ,התיכה ךותב :םימייקתמ םילופיטה ובש םוקמה -
םידומילה תועש רחאל ,םידומילה תועשב :לופיטה ןתינ ובש דעומה -
דימלתב לופיטה תועש רפסמ -
.ולש תויביסנטניאהו לופיטה ךשמ -
םידימלתב לופיטל תונימזה תויגטרטסאה ןווגמ תא ביחרמ ילופיטה זכרמה
:הלאה םירקמב םלוה הנעמ תתל יושעו םידחוימ םיכרצ ילעב
רוציל ןתינ אלש ,תידוחיי םילופיט הביבס בייחמ דימלתב לופיטה רשאכ
.הב דמול אוהש תיכוניחה תרגסמב התוא
-
תדעו וא תיבושייה בולישה תדעו ,רפסה תיב לש יעוצקמ-ןיבה תווצה רשאכ
רחאלש תועשב דימלתב לופיטה תא םייקל שיש םיטילחמ ךרה ליגל הנשמה
הבש התיכה ךותב וב יביטקפא לופיט םייקל ןתינ אלש םושמ םידומילה
.םידומילה ךלהמב התיכל ץוחמ לופיטל ואיצוהל יוצר אלו דמול אוה
-
תונוש תורגסמב םידמולה םידדוב םידימלתל יתצובק לופיט שרדנ רשאכ
לופיט גוס ותואל םיקקזנהו
-
םידמולה םידדוב םידימלתל םיוסמ גוסמ ינטרפ לופיט שרדנ רשאכ
איבי דחא םוקמב הלא םידימלתב לופיטה זוכירו ,תונושו תובר תורגסמב
תדידנל האוושהב יתועמשמ ןפואב בולישה תועש לש רתוי ליעי לוצינל
.תורגסמ לש דואמ לודג רפסמ ןיב לפטמה
-
ילופיטה זכרמה לש ותמקה לע טילחהל תכמסומה איה תיבושייה בולישה תדעו
הניצקותש תועשה רפסמ לעו וב ונתנייש םילופיטה יגוס לע ,א"יתמ תרגסמב
םהב םייקתמש תומוקמב .תיבושייה בולישה לס תסכמ ךותמ הנש ידמ זכרמל
תוכלשהה תא ןובשחב הדעווה איבת ךוניחה תורגסמב ךורא ךוניח םוי
.םידומילה םוי רחאל םידימלתל םילופיט ןתמ לע ךכל תויהל תויושעה
זכרמ תרגסמב םידימלתב םילופיט םייקל הטלחה וב תלבקתמש םוקמ לכב
ךכל שיש תויועמשמה לע תעדה תא תתל שי ליעל םיטרופמה םימעטהמ ילופיט
וחיטבי רשא ילופיטה זכרמב הדובע תונורקע שבגלו םילופיטה לש םייפוא יבגל
שממל תכנחמל ורשפאיו דימלתה לש תכנחמל לפטמה ןיב ףטושה רשקה תא
.דימלתה לש ומודיקל התוירחא תא
ךירצ דימלתהש ךכמ תועבונה תויועמשמה תא ןובשחב איבהל שי ךכל ףסונ
ילופיטה זכרמה לש קחרמה) םיירהצה רחא תועשב ילופיטה זכרמל עיגהל
ןב ידי-לע דימלתה תא תוולל תונוכנהו ךרוצה ,דימלתה לש םירוגמה םוקממ
.(המודכו רגוב החפשמ
לש עוציבה תועורזמ תחא זכרמה שמשי ילופיט זכרמ םהב םייקש תומוקמב
בולישה לס תסכממ קלח ןה ילופיטה זכרמל תוצקומה בולישה תועש .א"יתמ
.יבושייה

תוצקומה ןקתה תועש םא ,ןיינעה יפ-לע ,טילחת תיבושייה בולישה תדעו
תוסכמ ןובשח לע וא/ו הלש תואכזה תסכמ ןובשח לע הנייהת ילופיטה זכרמל
דסומכ לעופ ילופיטה זכרמה ובש םוקמ לכב .ךוניחה תורגסמ לש תואכזה
לע ילופיטה זכרמל לוהינה תועש הנייהת (ומצע לשמ דסומ למס לעב) יאמצע
:ןמקלדכ הנבשוחתו ,תיבושייה בולישה תדעו לש תואכזה תסכמ ןובשח
אל יברמה לוהינה תועש רפסמ .לוהינל ש"ש 2 הניצקות ןקת תועש 25 לכ לע
.ש"ש 12 לע הלעי
בולישה תינכת תרגסמב ילופיטה זכרמל הלועפ תונורקע
הזיא ,לבקי ימ) ילופיטה זכרמה תרגסמב בולישה יתוריש ןתמ תוינידמ
תדעו תטלחהל הפופכ היהת (יתמו לופיטה ןתניי ןכיה ,תועש המכ ,לופיט
.בולישה תינכת לש םיללכלו תיבושייה בולישה
(1
תדעו תסכמ ןובשח לע ןה ילופיטה זכרמל תוצקומה ןקתה תועש םא ןיב
תורגסמה לש תואכזה תוסכמ ןובשח לע ןה םא ןיבו תיבושייה בולישה
תרגסמה להנמ היהי ילופיט זכרמל דימלת הנפמה םרוגה - תויכוניחה
לופיטל םידימלת לבקי אל ילופיטה זכרמה .הב דמול דימלתהש תיכוניחה
דימלתה הבש תיכוניחה תרגסמה להנממ הינפה אלל בולישה תועש תרגסמב
.דמול
(2
תלבק רחאל קר ילופיטה זכרמל דימלת הנפי תיכוניחה תרגסמה להנמ
.דימלתה ירוהמ בתכב המכסה
(3
תילופיט-תיכוניח תינכת ןכות ילופיטה זכרמב לפוטמה דימלת לכ רובע
לש תכנחמה םע ףותישב ןכות תינכתה .בולישה תינכת לש םיללכה יפ-לע
.דימלתה
(4
ךוניחה תורגסמל לפטמה תווצה תא הנפי ילופיטה זכרמה להנמ
תודוא יטנבלר עדימ ףוסיא ,י"חתה תנכה ךרוצל ןהב םידמול םידימלתהש
לפטמהש רשפא ךרוצה יפ-לע .המודכו יכוניחה תווצה םע תושיגפ ,דימלתה
תרגסמב ילופיטה ךילהתהמ קלח םייקל ידכ תיכוניחה תרגסמל הנפוי
.תיכוניחה
(5
ךוניחה תורגסמ םע ףטוש רשק םויקל יארחא היהי ילופיטה זכרמה להנמ
.בושמ תלבקו םידימלתב לופיטה ךלהמ לע חוויד ךרוצל
(6
להנמ םע םדקומ םואית אלל החישל םירוה לבקי אל ילופיטה זכרמה
תרגסמב םירוהה םע תושיגפה תא םייקל יוצר .תיכוניחה תרגסמה
.תכנחמה םע ףותישב תיכוניחה
(7
יפ-לע ,א"יתמ להנמ םע זכרמה תולועפ תא םאתי ילופיטה זכרמה להנמ
.דחוימה ךוניחה לע חקפמה תויחנה
(8
לכב ףתתשי ,בושייב בולישה ירומ ללכמ קלח ותויהב ,ילופיטה זכרמה תווצ
ףיעס-תתב טרופמכ ,א"יתמ ידי-לע תומוזיה תיעוצקמה הכימתה תויוליעפ
13.4
(9

המידק
הרוחא
עבק תוארוה


1998 יאמב 1 ,ח"נשתה רייאב 'ה ,(ב)9/חנ ל"כנמ רזוח