1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


תכנית חינוכית-טיפולית אישית 18.
כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמידים במסגרת סל השילוב יהיו
מבוססים על תכנית חינוכית-טיפולית אישית (תח"י) שתוכן לכל אחד
מהתלמידים.
א.
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד תוכן תכנית לימודים אישית על פי חוק
החינוך המיוחד וההנחיות לכלל מסגרות החינוך המיוחד שיפורסמו בעניין זה
בחוזר המנהל הכללי.
ב.
התכנית האישית לתלמידים בכיתות רגילות תוכן על בסיס מיפוי הצרכים
שהוכן על-ידי הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר, שאושר על-ידי ועדת השילוב
היישובית.
ג.
לאחר שנקבע הצוות המטפל בכל תלמיד, יכין הצוות המטפל תכנית
חינוכית-טיפולית. התכנית תוכן בשיתוף עם המחנך ועם הצוות הבין-מקצועי
של בית-הספר/הגן. התכנית תושתת על בדיקה מעמיקה של צורכי התלמיד בכל
תחום טיפולי, ותתייחס לנושאים האלה:
ד.
ציון תחומי התפקוד החזקים של התלמיד בכיתה ונקודות החולשה שלו -
הגדרת מטרות -
ניסוח יעדים לתקופת הטיפול -
קביעת דרכי פעולה ותכנית עבודה המתייחסת לנושאים/להיבטים שיטופלו
על-ידי המחנכת והצוות הבין-מקצועי ולנושאים שיטפל בהם הצוות
הטיפולי של מתי"א
-
קביעת אמצעים ומועדים למשוב ולהערכה. -
לצורך הכנת התכנית הבסיסית יוכל הצוות הבין-מקצועי לקבל ממתי"א ו/או
מהמרכז הטיפולי שירותי ייעוץ והדרכה באבחון דידקטי ובבניית תכנית
חינוכית-טיפולית.
התכניות המיועדות לתלמידים לקויי חושים תובאנה לאישור מוקדם של
הפיקוח המקצועי או של המדיכים המקצועיים על לקויות אלה, ותכלולנה הן
ה.
את השעות המוקצות לתלמידים מסל התגבור והן את שעות ההשלמה (אם הן
נדרשות) מסל השילוב.
מחנכת הכיתה תביא את התכנית לידיעת הורי התלמיד ביום ההורים הקרוב.
מורת השילוב המטפלת בתלמיד תשתתף בשיחה.
ו.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998