1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


הפניית תלמידים אל ועדות השמה 19.
הפניית תלמיד אל ועדת השמה על-ידי גן ילדים או בית-ספר מחייבת קבלת
אישור מוקדם של ועדת השילוב היישובית.
א.
בבואה לאשר הפניית תלמיד לוועדת השמה תבדוק ועדת השילוב אם מוצו כל
אפשרויות הטיפול בו במסגרת הכיתה הרגילה, באמצעות המשאבים העומדים
לרשות בית-הספר או גן הילדים ובאמצעות שירותי סל השילוב של מתי"א.
ב.
ועדת השילוב תהיה רשאית להחליט על טיפולים נוספים שיינתנו לתלמיד
במסגרת הכיתה הרגילה ממכסת שעות סל השילוב של בית-הספר או ממכסת
השעות העומדות לרשותה, כדי למנוע הפניה לוועדת ההשמה של התלמידים
שאפשר לשלבם בכיתה הרגילה.
ג.
בהקצאת שעות השילוב ממכסת ועדת השילוב היישובית תביא הוועדה בחשבון
את האפשרות שיהיה צורך בתוספת שעות ממכסתה הן עבור תקן בסיסי לכיתה
לחינוך מיוחד חדשה, על-פי מידע שיציג בפניה המפקח על החינוך המיוחד, והן
עבור טיפולים בתלמידים בכיתות החינוך המיוחד.
ד.
השמת תלמיד בגן משולב מחייבת המלצה של ועדת השמה או ערר. ה.
השמת תלמיד בכיתה משולבת יישובית אינה מחייבת החלטה של ועדת השמה
או ערר, אולם היא מחייבת החלטה של ועדת השילוב היישובית ומותנית
בהסכמתם של הורי התלמיד.
ו.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998