1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
(נח)1.2‎-6
1 במרס 1998
תאריך תחולה
עדכון של חוזר
המנכ"ל המיוחד
כ"ג, התשנ"ו
 
חוזר זה בוטל


מטרת הפרסום 


תגבור מערך ההדרכה היישובי/האזורי בנושא שילוב 20.
ימי ההדרכה של החינוך המיוחד המיועדים לנושא השילוב בכל מקום ומקום
יאוגמו במסגרת מתי"א.
א.
ועדת השילוב היישובית תהיה רשאית להחליט על תגבור מערך ההדרכה של
החינוך המיוחד בנושא השילוב, על-פי הצרכים ובהתחשב במספר ימי ההדרכה
הקיימים בנושא זה. מדריכים המופנים לעבודה בחינוך הממ"ד יאושרו על ידי
מפקח חינוך מיוחד ממ"ד.
ועדת השילוב היישובית תוכל לפנות אל ועדת ההיגוי המחוזית בבקשה להמיר
שעות ממכסת השעות העומדת לרשותה לימי הדרכה, ובלבד שמספר השעות
ב.
המומרות לא יעלה על %2.5 ממכסת סל השילוב היישובית. המרת השעות
לימי ההדרכה תהיה על-פי מפתח של 7 ש"ש לכל יום הדרכה בודד ו-13 ש"ש
לכל 2 ימי הדרכה.
הפניה אל ועדת ההיגוי המחוזית תיעשה על-גבי טופס בקשה להמרת שעות מסל
שילוב לימי הדרכה שבנספח 7 לא יאוחר מסוף חודש יולי מדי שנה.
ג.
ועדת ההיגוי המחוזית תאשר את הבקשה לאחר שתבדוק את מערך ההדרכה
הכולל ביישוב/באזור.
ד.
משאישרה ועדת ההיגוי המחוזית את הבקשה, היא תדווח לאגף לחינוך מיוחד
על כך לצורך ביצוע ההמרה.
ה.
לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' דליה פז,
הממונה על השילוב, טל' 02‎-5603280 ו-03‎-6931804.


קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(ב), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998