3. ארגון ומינהל
3.1 ארגון העבודה הפדגוגית
(נט)
3.1‎-3 מבנה חדש למזכירות הפדגוגית

נציבות שירות המדינה אישרה מבנה חדש למזכירות הפדגוגית. בין השאר הוקם "אגף
לפיקוח מקצועי", שיכלול את המפמ"רים ויהיה מופקד על המדיניות הפדגוגית לגבי
מקצועות ההוראה. כמו-כן הוקם "גף ניסויים ויזמות" שיהיה מופקד על המוסדות
הניסויים ועל יזמות חינוכית במערכת.
בינתיים לא יבוצעו שינויים נוספים לגבי המטלות האחרות של המזכירות הפדגוגית.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999