3. ארגון ומינהל
3.5 מבנה שנת הלימודים
שינוי ותוספת לסעיף 3.5‎-9 בחוזר "הודעות
ומידע" נט/7(א) - לוח החופשות בישיבות
התיכוניות בהתש"ס
(נט)3.5‎-17

להלן שינוי ותוספת ללוח החופשות בישיבות התיכוניות בהתש"ס:
פתיחת שנת הלימודים: ביום ראשון, י' באלול התשנ"ט (22.8.99).
חופשת שבת "ויקרא": י"א באדר התש"ס, 18.3.2000.
חופשת שבת "אמור": ח' באייר התש"ס, 13.5.2000.

בשאלות אפשר לפנות אל הרב יהושע נוימן, טל' 02‎-5604119.

הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999