3. ארגון ומינהל
3.5 מבנה שנת הלימודים
פגרת הקיץ ותחילת שנה"ל התש"ס
(נט)3.5‎-18


פגרת הקיץ
בבתי-הספר היסודיים ובגני-הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, כ"ב בתמוז
התשנ"ט (6 ביולי 1999).
א.
בבתי-הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות
י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, י"א בתמוז התשנ"ט (25 ביוני 1999).
ב.
תחילת שנת הלימודים התש"ס
שנת הלימודים התש"ס תיפתח ביום רביעי, כ' באלול התשנ"ט (1 בספטמבר 1999).

הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999