םידומיל תוינכת .9
םויק-ודו היטרקומד 9.2
םוחתב םילעופה תודסומהו םינוגראה תמישר
םירשואמה םויק-ודלו היטרקומדל ךוניחה
תוכימת תלבקל ונדרשמ י"ע
9.2-2(טנ)
םויק-ודלו היטרקומדל ךוניחה םוחתב םילעופה תודסומהו םינוגראה תמישר ןלהל
ףיעס ,4042 םימוסרפה טוקלימ בייחתמכ תוכימת תלבקל ,ונדרשמ ידי לע םירשואמה
:17.9.92 םוימ ,85
םולשלו היטרקומדל השרדמה - םדא -
אביקע ןפלוא -
ההובג הלכשהל תודסומה -
הפיח ,ידוהי-יברע זכרמ - ןפגה תיב -
יצינרק םהרבא ש"ע םינושאר תיב -
תלצבח ,הביבח תעבג -
םייכוניח םילעפמ - רשג -
לארשיב תיתדניב הנבהל הדוגאה -
רוד ןיע ץוביקב יגולואיכראה ןואיזומה -
השדחה תיללכה תורדתסהה דילש יברע-ידוהיה ןוכמה -
הרדח ,יטרקומד ךוניחל ןוכמה -
ישילשה לגעמה -
לארשיב יטסינמוה ךוניח םודיקל התומעה -
תשרומ ,יצראה ץוביקה לש ךוניחו תוברת תודסומ - תלצבח -
תינחור הלועפל הילטיא ידוהי תרבח -
תוברתו תד ,עדמ שפוח ןעמל הדוגא - ת"דמח -
תוחומ -
תמאתמה תיתד-ןיבה הצעומה -
היטרקומדהו קוחה ןוטלש יכרע םודיקל תימואלה הצעומה -
םילשוריב ריל ןו ןוכמ -
הנידמה תרות ןוכמ -
ץ"ילמ -
התומע ,ירבכ-רונמ -
לארשיב יטרקומדו יתוברת-בר ךוניחל ןוכמה - םיבחרמ -
תיכוניח היגולונכטל זכרמה -
לארשי ייברע רקחמל זכרמה -
םולש ינצינ -
לארשיב םויק וד ןעמל תוער - הקאדס -
תומילא תעינמל תיתגלפמ אל העונת - תונלבוס -
ינופצה בגנב םייכוניח םיטקיורפ םודיקל התומע - ןדע -
ופיב ןורטאיתה םודיקל התומעה -
וכע ,ןוספלוו 'כש ,תיברעה תידוהיה תיתליהקה התומעה -
םולשה ידלי תתומע -
ת"ימא תשר -
טפשמ ירמוש -
טרוא תשר -
למע תשר -
ע"נב תובישי זכרמ -
הייבצ תשר -
הנומא תשר -
לארשי רקוידא -
םייח לט ןרק -
תיתרוסמה העונתה -
גוצרה בקעי זכרמ -
לעי ןיע ליעפה ןואיזומה -
תודהיה יכרע תקמעהל - דעימע -
החפשמה דליה ןעמל תיברע-תידוהי הדוגא - הווחא יביתנ -
ןולא לאגי תיב -
תואטיגה ימחול תיב -
השרומ תיב -
תיטרקומדה היווחה -
הירנ רה -
יבצ ןב די -
הלמר - חותפה תיבה ידידי -
הצמשה דגנ הגילה -
ץיבלינא יכדרמ ש"ע תודע תיב - תשרומ -
לארשיב טפשמה תשרומ -
תרושקת ידומילל התומעה - הלעמ -
שקמ -
רמאע ןבא 'גרמ -
ןוכיתה חרזמב םולשל ימואלניבה זכרמה -
תיברעה הרבחה רקחל זכרמה -
תוברתה תשרומבו ךוניחב תויתריציל זכרמה -
הריעצ תוגיהנמ ,ןסינ -
םולש ינצינ -
תונלבוס -
יוכיס -
לעפא רנימס -
רוד ןיע ןרק -
בוליש ןעמל הניפ שאר -
לילגב םיברעל םידוהי ןיב םויק ודו הווחאל שמש -
םישרוש -
לרב תיב ,יברע-ידוהיה ןוכמה -
לילגב לועשמ -
םיאודבה הוונ -
תיסקר'צה תוברתה חופיט - הנפנ -
חיש דוסב -
םיינחמ -
לארשיב יסורה םימעה רבח ילועל ינויצ םורופ -
לארשי רבילקא -
תעדל רוביצה תוכזל הדוגאה -
וציו -
לילכ -
שגפמ -
דוד לדגמ ןואיזומ -
לארשי ןעמל םישנ תגיל -
הרות רוא תודסומ -
תיתפרצ 'ג ,יתליהק להנימ -
תוברתו ךוניח ילעפמ - ח"תפמ -
לארשיב תיברעה הרבחה רקחל זכרמה -
י"ש תלחנ -
ילמרופ יתלב ךוניחל התומעה -
לבנע ןורטאית -
הנביב יתליהקה זכרמה -
.רעונל םימע תוברת זכרמ -
,יכרע ךוניחל להנימהמ ץרפ הינוס 'בגה לא תונפל רשפא םיפסונ םירוריבל
.02-5601592 'לט
תועדוה


1999 ינויב 1 ,ט"נשתה ןוויסב ז"י ,10/טנ ל"כנמ רזוח