9. תכניות לימודים
9.7 מקצועות הלימוד
ועדה לתכנית הלימודים במתמטיקה
לביה"ס היסודי
(נט)9.7‎-14
מנהל האגף לתכניות לימודים מינה ועדה לתכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר
היסודי שתפקידה לעדכן את התכנית הקיימת (תכנית הלימודים במתמטיקה מגן
הילדים עד כיתה ו', ירושלים, התשמ"ח).

הערות והצעות אפשר לשלוח בכתב אל צוות המתמטיקה, האגף לתכניות לימודים,
משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 91911.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999