9. תכניות לימודים
9.7 מקצועות הלימוד
היערכות להוראת החינוך הגופני לקראת שנת
הלימודים התש"ס
(נט)9.7‎-15
הוראות הקבע המתייחסות להיערכות לקראת שנת הלימודים החדשה מופיעות בחוזר
"הוראות הקבע" נח/10(א), בסעיף 2.7‎-1. יש לעיין בהוראות ולפעול בהתאם.

לבירורים נוספים ניתן לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר לחינוך הגופני,
טל' 03‎-5615516.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999