9. תכניות לימודים
9.8 הנושא המרכז
(נט)
9.8‎-7 הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד"
בתי ספר שכתבו תכניות בית ספריות מיוחדות לנושא לשנה או לשנתיים ובתי ספר
שיש בידיהם תוצרי עבודה של תלמידים, ובכלל זה תיעוד בווידיאו, מוזמנים
לשלוח את התכניות ואת העבודות אל המפקחת על הנושא המרכז במשרדנו.
1.
את החומר יש לשלוח לגבי דליה גורן, המפקחת על הנושא המרכז השנתי,
בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603718,
פקס' 02‎-5602668.

"עט לכבד" - תחרות סיפורים ארצית שתתקיים בשנת הלימודים התש"ס
משרד החינוך התרבות והספורט, גף תרבות ואמנות בשכונות, המחלקה לרווחה
חינוכית באגף שח"ר, המינהל לחינוך ערכי והפיקוח על הוראת הספרות בבתי הספר
יקיימו בשנת התש"ס תחרות סיפורים ארצית בשם "עט לכבד" בנושא המרכז "הזכות
לכבוד והחובה לכבד".
התחרות תיועד לתלמידים בכיתות ה'-ו', בבתי ספר ביישובים ובשכונות של הרווחה
החינוכית של אגף שח"ר או המשתתפים בחוגים למוכשרים (אגף שח"ר). פרסומים
והנחיות יישלחו לבית הספר לקראת השנה החדשה.
2.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999