1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
קווים מנחים לעבודתם של מטפלים
פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד
1.2‎-22
1 ביוני 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


1. מבוא
יישום חוק החינוך המיוחד הרחיב את המטלות החינוכיות המוטלות על הצוות
החינוכי במסגרות החינוך המיוחד. בד בבד, וכדי להתמודד ביעילות עם מגוון
המטלות, נוספו לצוות החינוכי אנשי מקצוע מתחומי התמחות שונים. מלבד יועצים
חינוכיים, מורים וגננות לחינוך מיוחד וסייעות הצוות כולל היום מטפלים
פרא-רפואיים וצוות רפואי, פסיכולוגי וסוציאלי. צוות זה ייקרא להלן "צוות
רב-מקצועי".
עבודתו של הצוות הרב-מקצועי היא בתכנון וביישום תכנית הלימודים הכללית,
תכניות לימודים אישיות ופעילויות אחרות המתקיימות במסגרות החינוך.
מפגש של עובדים בעלי התמחויות שונות בתוך המסגרת החינוכית מחייב בנייה של
עבודת-צוות משותפת, שכן לא ניתן להשיג את המטרות החינוכיות בעבודה של יחידים.
לפיכך, כחלק מתפקידיו המרכזיים, על מנהל המסגרת החינוכית העומד בראש הצוות
הרב-מקצועי לגבש את הצוות ולהנחותו לשיתוף פעולה ולעבודה יעילה ואיכותית.
ועדה מטעם האגף לחינוך מיוחד, שכללה מפקחים, מנהלים, מדריכים ומטפלים,
גיבשה את הקווים המנחים לעבודתו של הצוות הרב-מקצועי במסגרות החינוך
המיוחד, והם מובאים בהמשך.
בכל מקום שבו אנו מתייחסים לצוות פרא-רפואי הכוונה היא לקלינאי תקשורת,
לפיזיותרפיסטים, למרפאים בעיסוק ולמטפלים באמנות, במוזיקה, במחול, בדרמה,
בתנועה, בביבליותרפיה ובפסיכודרמה.
הערה: בכל מקום שבו מוזכרים מורים הכוונה גם לגננות.
2. הכשרה והסמכה
במסגרת החינוכית יועסק מטפל פרא-רפואי בטיפול בתלמיד רק אם הוא מחזיק
ברשיון בתוקף - תעודת הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות המאפשרת לו לעסוק
באותו תחום טיפולי.
2.1
מטפלים פרא-רפואיים המועסקים כעובדי הוראה יידרשו לקבל הסמכה בחינוך
מיוחד במהלך עבודתם. זאת כדי להקנות להם אוריינטציה חינוכית לעבודה
במסגרות חינוך.
2.2
3. קביעת הצורך בטיפול והגורם המפנה
מטרות החינוך המיוחד המנחות את חברי הצוות בקביעת הצורך בטיפול וביעדי
הטיפול הן כמוגדר בחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח: "מטרת החינוך המיוחד היא
לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד החריג, לתקן ולשפר את תפקודו
הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי ולהקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו
התנהגות מקובלת בחברה במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה."
3.1
הצורך בטיפול פרא-רפואי, סוג הטיפול שיינתן לתלמיד והיקפו נקבעים על ידי
הצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית שהמטפל שותף בו. אלה ייקבעו על
בסיס המטרות והיעדים שהוגדרו בתכנית הלימודים האישית של התלמיד,
במסגרת מטרות החינוך המיוחד ובמגבלות המשאבים העומדים לרשות המסגרת
החינוכית.
3.2
צרכים רפואיים של התלמיד לקבלת טיפול מסוים, שאותרו על ידי גורם רפואי
מחוץ למערכת החינוך והופנו אליה, יקבלו מענה טיפולי במסגרת החינוך המיוחד
רק אם הם עונים על מטרות החינוך המיוחד ומשולבים בתכנית הלימודים
האישית.
3.3
4. יעדים טיפוליים
הצוות הרב-מקצועי יקבע את כל המטרות והיעדים החינוכיים-טיפוליים במסגרת
תכנית הלימודים האישית, תוך דיון משותף המתקיים בישיבת הצוות. חלק
מהיעדים עשויים להיות משותפים לכמה אנשי צוות, וכל אחד מהם יחתור להשגת
היעד באמצעים ובשיטות מתחום התמחותו.
4.1
תכנית הטיפול נגזרת מתכנית הלימודים האישית, ושיטות הטיפול הננקטות על ידי
כל עובד פרא-רפואי הן חלק מאסטרטגיה חינוכית כוללת ומתואמת לעבודה עם
התלמיד.
4.2
תיאום בין חברי הצוות הרב-מקצועי שעבודתם מכוונת להשגת אותם יעדים
ושיתוף במידע ביניהם הם קריטיים ליעילות הטיפול.
4.3
5. הסביבה הטיפולית
הטיפול ניתן לתלמיד במסגרת החינוכית שהוא לומד ומתפקד בה.
5.1
כחלק מהטיפול הישיר בתלמיד, ונוסף לו, המטפל עשוי ליזום התערבות בסביבה
הפיזית או החברתית וליצור בה שינויים לצורך השגת המטרות לקידומו, בתיאום
עם מנהל המסגרת ועם חברי הצוות הנוגעים בדבר.
5.2
אבחון צרכים טיפוליים של התלמיד ומשוב על התקדמות הטיפול ועל תוצאותיו
הם תהליכים מתמשכים, יום-יומיים ובלתי אמצעיים. מכאן הצורך והאפשרות
לבחון באופן שוטף את האסטרטגיה הטיפולית שנקבעה ולהתאימה למידע החדש
ולצרכים משתנים, בזיקה לשיתוף הפעולה של הצוות הרב-מקצועי.
5.3
על פי הצרכים המשתנים של התלמיד ויעדי הטיפול אפשר שהטיפול יינתן, בחלקו
או במלואו, במקומות כגון הכיתה, חדר הטיפולים, החצר, המסדרון ובמקומות
אחרים. בעיקרון, בכל מקום שמתקיימת בו פעילות חינוכית קיים פוטנציאל
לעבודה טיפולית; זאת על פי שיקול הדעת והרלוונטיות להשגת היעדים.
5.4
6. שיטת הטיפול, האמצעים וצורת ההתערבות
על פי הצרכים, שיטת הטיפול עשויה להיות פרטנית או קבוצתית, בין אם הקבוצה
היא כיתה, חלק מכיתה או כמה תלמידים מכיתות שונות.
6.1
העזרים המשמשים לטיפול עשויים לכלול עזרים טיפוליים ייעודיים. במהלך
הטיפול עשויים להיות משולבים גם עזרים הנמצאים בסביבה הטבעית של
התלמיד, המשמשים אותו בתפקודו.
6.2
בטיפול בתלמיד מושם דגש על רצף טיפולי. לפיכך הוא אינו מתבטא רק בעבודה
של המטפל עם המטופל בפרקי זמן קבועים, אלא בנוסף מתקיים בין המטפל לחברי
הצוות האחרים דיאלוג מתמשך שמטרתו הפריה הדדית, הדרכה, המשך תרגול
וכדומה. כמו כן, המטפל מקיים קשר עם הורי התלמיד, היכול לכלול גם הנחיה
להמשך התרגול בבית.
6.3
מחנכת הכיתה/הגננת מתאמת בין חברי הצוות, מקשרת ביניהם, ומיידעת אותם
לגבי מידע חדש ורלוונטי. בהיותה "מנהלת" הכיתה/הגן היא נמצאת גם בקשר
שוטף עם ההורים ועם ההנהלה. חשוב ליידע אותה על שינויים ועל התפתחויות
במהלך הטיפולים.
6.4
קשר עם ההורים 6.5
מחנכת הכיתה תביא לידיעתם של ההורים טיפולים שיינתנו לתלמיד כפי שהם
באים לידי ביטוי בתכנית הלימודים האישית המתוכננת עבורו. מן הראוי
לשתף את ההורים ולקבל מהם התייחסות והערות.
א.
יש לתת להורים מידע לגבי אופיו של הטיפול, היעדים, השיטות והאופי
הכוללני של התכנית החינוכית. יש לאפשר להורים לקבל את מרב ההבהרות,
ההרחבות וההתעמקויות בכך.
ב.
ההחלטה בדבר הטיפולים הפרא-רפואיים תיקבע על ידי הצוות הרב-מקצועי,
והיא מחייבת את המטפלים. דעת ההורים, וכן מידע מגורמים נוספים מתוך
המסגרת ומחוצה לה (ובכלל זה מידע ממטפלים העובדים עם התלמיד מחוץ
למערכת החינוך) - אלה יילקחו בחשבון בקביעת הטיפול.
ג.
מחנכת הכיתה תיידע את ההורים לגבי התקדמות התלמיד בתכנית. אם יש
להורים רצון במידע נוסף וייחודי על התקדמות התלמיד בתחום טיפולי, תפנה
המחנכת את ההורים אל המטפל הרלוונטי.
ד.
כל פנייה של מטפלים אל ההורים לצורך החלפת מידע תיעשה בידיעת המחנכת
ובתיאום עמה.
ה.
7. שיתוף במידע
שיתוף במידע בין הצוות הרב-מקצועי משמעו שיתוף בכל המידע החינוכי-טיפולי
העשוי לתרום לקביעת המטרות והיעדים בתכנית הלימודים האישית ולקידומו של
התלמיד בתהליך החינוכי-שיקומי.
7.1
מידע אודות התלמיד הנחשף במהלך העבודה הטיפולית עשוי להיות בעל משמעות
למטפלים נוספים ולמורים, מאחר שהשלכותיו הן על מגוון תפקודים בחיי
התלמיד. מידע זה יובא לידיעת הצוות בהקשר ובמקום המתאימים לכך.
7.2
מטפל הנחשף למידע אשר יש לטפל בו ברגישות מיוחדת יחליט, על פי שיקול דעתו,
אילו גורמים יש לשתף, ובמידת הצורך יועבר המידע, לפי העניין, לידיעת מנהל
בית הספר, היועץ החינוכי, הפסיכולוג החינוכי, העובד הסוציאלי או הרופא.
7.3
8. אופיו של הטיפול
תכנית הטיפול נקבעת לתקופה רצופה של עד שנת לימודים אחת. המטרות והיעדים
נקבעים גם הם בטווח של עד שנת לימודים אחת, על פי ההנחיות לגבי קביעת
תכנית לימודים אישית.
8.1
תדירות הטיפולים, אורכם ומתכונתם ייקבעו בהתאם לצרכים האישיים של
התלמיד, דהיינו על פי תכנית הלימודים האישית שנקבעה על ידי הצוות
הרב-מקצועי.
8.2
9. הדרכה
המפקח על החינוך המיוחד ידאג למתן שירותים להדרכה מקצועית של מטפלים
פרא-רפואיים בהתאם לשיקול דעתו, לסדר העדיפויות במחוז ולכללים החלים על
הדרכת עובדי הוראה. באשר למטפלים המועסקים על ידי גורמים מחוץ למשרד
החינוך התרבות והספורט, הדרכתם תהיה בהתאם לפרסום בסעיף 1.2‎-2 בחוזר
"הודעות ומידע" נט/7(א).

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' דליה טל, הממונה על התכנון
הפדגוגי באגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6931854.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/10(א), י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999