1. אוכלוסיות מיוחדות
1.7 עולים
השימוש של תלמידים עולים בשפת ארץ
המוצא שלהם
1.7‎-1
1 ביוני 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום הוראה זו באה להגדיר את המדיניות לגבי השימוש של תלמידים בני-עולים בשפת
אמם. נקודת המוצא היא שהשפה היא מרכיב בזהות הילד ובתרבותו ויש לכבדה ככזו.
אחת המטרות המרכזיות בקליטת התלמידים העולים היא להקנות להם את השפה
העברית ובאמצעותה להכיר להם את התרבות הישראלית ולתרום לשילובם החברתי
בה.
העברית נרכשת כשפה שנייה בפי ילדי העולים, אך בה בעת יש לאפשר להם שימוש
בשפת האם גם בסביבת המוסד החינוכי. כשירות לשונית של הילד בשפת אמו מסייעת
ותורמת לפיתוח הכשירות הלשונית שלו בשפה העברית. אסטרטגיות הקריאה
והחשיבה שהילד משתמש בהן בקראו בשפת האם תשמשנה אותו גם ברכישת
העברית.
לפיכך יש לתת לגיטימציה לעולים לדבר גם בשפת האם ובכך לאפשר להם לטפחה.
יחד עם זאת, ההוראה והשיחה הפומבית בכיתה בין המורה לתלמידים ובינם לבין
עצמם יתקיימו, כמובן, בעברית.
הלגיטימציה לשימוש בשפת האם תסייע -
לקשר של הילד העולה עם משפחתו ולהקניית ערך לשפה שמדברים בבית;
1.
לחיזוק דימויו העצמי של העולה;
2.
להבנתו של דובר העברית הילידי שידיעת שפות היא יתרון ויש להעניק כבוד
לשפות אחרות.
3.
להלן דוגמאות ליישום המטרה לאפשר לתלמיד העולה להשתמש בשפת אמו:
יש להבטיח זמינות של מילונים דו-לשוניים וספרי עזר ועיון בשפות הקריאה של
הילדים ולאפשר להם להשתמש בהם.
1.
ראוי להבטיח זמינות של ספרי קריאה בשפת ארץ המוצא של הילד (אפשר לבקש
מהילדים להביאם מהבית).
2.
בזמן שהילדים קוראים בכיתה, או כשמתנהלת עבודה עצמית, המורים מתבקשים
לאפשר לילדים העולים, שאינם שולטים עדיין בשפה העברית, לקרוא בשפתם.

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רחלה שיפר, מנהלת המחלקה
לקליטת תלמידים עולים, טל' 02‎-5603620.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/10(א), י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999