2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.3 הורים ותלמידים
נציגות הורים בבית הספר
2.3‎-1
1 ביוני 1999
תאריך תחולה
עדכון חוזר מיוחד י"ז,
תשנו, וחוזר תשנז/10
סעיף 429
מטרת הפרסום להלן עדכונים והבהרות לנהלים שפורסמו בחוזר מיוחד י"ז, התשנ"ו, "בית הספר
וההורים", עמ' 12‎-10, ובחוזר נז/10, סעיף 429:
1. רקע
הניסיון המעשי המצטבר, וכן גם הספרות המחקרית, מעידים שתלמידים מפיקים
תועלת מכך שבין הבית ובין בית הספר שוררים יחסים של כבוד הדדי וקיימים
ביניהם ערוצי תקשורת פתוחים.
מגע רציף בין הורים למורים עשוי להפוך את בית הספר למוסד קרוב ומוכר עבור
ההורים, המאפשר להם להשפיע על צביונו ולהיות מושפעים ממנו. ההורים מודעים
היום יותר מאי פעם למקומם בבית הספר ולחלקם בתהליכים המתרחשים בו.
מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר.
בהיות ההורים האפוטרופסים החוקיים של ילדיהם, מוטלת עליהם האחריות
לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי. מכיוון שחלק ניכר מעבודת החינוך מתרחשת
בבית הספר, אין תמה שהורים מבקשים להיות מעורבים במתרחש בין תחומיו. להורי
התלמידים משאבי ידע וניסיון העשויים לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי.
עם זאת, המורים והצוות החינוכי הם אנשי מקצוע בתחום החינוך, ועל כן מוטלת
עליהם האחריות לקידומם הלימודי, החברתי והרגשי של התלמידים בבית הספר. כדי
שהם יוכלו לעמוד במשימה מורכבת זו יש לכבד את האוטונומיה המקצועית שלהם
ולאפשר להם להפעיל שיקולי דעת מקצועיים ללא ההתערבות החיצונית. אך יש לזכור
שדיאלוג עם ההורים לא רק שאינו מפחית ממקצועיות המורה, אלא להפך, מחייב רמה
מקצועית גבוהה יותר.
מערכת היחסים בין ההורים למורים משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה
זו דוגמה של כבוד הדדי ושל תקשורת משמעותית, שכן מערכת החינוך מעוניינת
בשיתוף פעולה מתמשך, סדיר ומכובד בין בית הספר להורים.
2. נוהל בחירת נציגות ההורים
בגן הילדים
נציגות ההורים בגן תיבחר מדי שנה באספה כיתתית של כל ההורים לא יאוחר
מחודשיים מפתיחת שנת הלימודים. בנציגות יכהנו 3 חברים מקרב הורי הגן.
2.1
בבית הספר 2.2
נציגות ההורים בכיתות תיבחר מדי שנה באספה כללית של כל הורי הכיתה לא
יאוחר מתום חודשיים מפתיחת שנת הלימודים. בנציגות הכיתה יכהנו 3
חברים מקרב הורי הכיתה.
א.
כלל נציגויות הכיתות בבית הספר תשמשנה מועצת הורי בית הספר (להלן
"מועצת ההורים"), שהיא הגוף הבוחר את הוועד המוסדי.
ב.
נציגות ההורים של בית הספר (להלן "נציגות ההורים המוסדית") תיבחר מדי
שנה בהתאם לתקנון הבחירות, לא יאוחר מחנוכה. בנציגות יכהנו לא פחות
מ-7 חברים ולא יותר מ-15 חברים. בהתאם להחלטת מועצת ההורים
המוסדית ניתן יהיה להגדיל את מספר חברי הנציגות. הנציגות תבחר מבין
חבריה יו"ר, סגן יו"ר וגזבר, והיא רשאית לבחור ועדות, נציגים ובעלי
תפקידים נוספים כפי שתמצא לנכון. הנציגות תייצג את כל השכבות בבית
הספר.
ג.
50% מחברי נציגות ההורים המוסדית רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבת
נציגות שלא מן המניין, והיו"ר חייב לזמנה תוך שבועיים.
ד.
מנהל בית הספר ישתתף בפגישת נציגות ההורים המוסדית ללא זכות הצבעה,
ולא תהיה לו מעורבות פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאתן.
ה.
נציגות חדשה רשאית להזמין כמשקיף לישיבותיה את היו"ר היוצא.
ו.
נציגות הורי בית הספר רשאית להחליף את היו"ר ולמנות מבין חבריה יו"ר
חדש - זאת אם הנושא עומד על סדר היום ו- 75% מחברי הנציגות השתתפו
בישיבה שנועדה לצורך זה. היו"ר יוכל להתפטר מתפקידו בתנאי שיודיע על
כוונה זו לנציגות 14 ימים מראש.
ז.
ועדת ביקורת הגוף הבוחר את נציגות הורי בית הספר תבחר באותו מעמד ועדת
ביקורת שיכהנו בה 5‎-3 חברים. חברי ועדת הביקורת לא יהיו חברים בנציגות
ההורים של בית הספר וייבחרו מבין חברי מועצת ההורים.
ח.
ההצבעה על החלטות מועצת ההורים המוסדית תהיה פומבית, אלא אם נדרשה
הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים בישיבה לפחות.
ט.
החלטות מועצת ההורים ונציגות ההורים המוסדית מחייבות את נציגויות
ההורים הכיתתיות.
י.
כל פרסום של נציגות ההורים יקבל מראש את אישורו של מנהל בית הספר.
בית הספר יסייע לנציגות בשירותי משרד.
יא.
לנציגות הורים בית ספרית לא יוכלו להיבחר מי שילדיהם אינם לומדים בבית
הספר, עובדי הרשות המקומית ובני זוגם, נבחרי הרשות או בני זוגם, עובדי
הוראה ועובדים בבית הספר ועובדי משרדנו בתפקידי ניהול ופיקוח. מקרים
חריגים יובאו לאישור מנהל המחוז.
יב.
הנציגות תקבל את החלטותיה ברוב דעות, ותביאן לידיעת ציבור ההורים. יג.
הנציגות תמצא דרכים נאותות לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילויות
לטובת בית הספר. אחת הדרכים יכולה להיות פגישות רחבות של צוות בית
הספר ומועצת ההורים המורכבת מנציגויות ההורים הכיתתיות.
יד.
אם יתגלעו חילוקי דעות בין הנהלת בית הספר לנציגות ההורים, יובא הדבר
להכרעתו של מפקח בית הספר או של מנהל המחוז. במקרה של מחלוקת או
סכסוך בין צוות בית הספר להורים לא ייפגעו התלמידים.
טו.
משך כהונתה של נציגות הורים הוא עד בחירת נציגות חדשה בראשית שנת
הלימודים הבאה.
טז.
הקמת נציגות הורים בית ספרית היא זכות להורים ולא חובה. אם לא יוכלו
ההורים להגיע לכלל בחירה דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים בבית הספר
באותה שנה.
יז.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל
המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604027.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/10(א), י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999