3. ארגון ומינהל
3.11 תשלומי הורים
תשלומי הורים עבור תכנית לימודים תורנית
במוסדות חינוך תורניים, בישיבות תיכוניות
ובאולפנות
3.11‎-5
1 ביוני 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום ההנחיות שלהלן מתייחסות למוסדות חינוך תורניים, לישיבות תיכוניות ולאולפנות
שמתקיימת בהם תכנית חינוכית ולימודית תורנית ייחודית שאושרה על ידי מינהל
החינוך הדתי במשרד.
1.
רישום תלמיד למוסד חינוך תורני, לישיבה תיכונית או לאולפנא משמש הסכמה
מלאה שלו ושל הוריו לכל התכנית החינוכית והלימודית-תורנית המתבצעת
במוסד, על כל חלקיה.
2.
הרשמה-הסכמה זו כוללת בחובה התחייבות כספית של ההורים לשאת בנטל
התשלומים המתחייב כתוצאה מביצוע התכניות החינוכיות המיוחדות, בהגבלות
ובתנאים האמורים להלן.
3.
התכנית החינוכית מיועדת לכלל התלמידים בכל הכיתות במוסד, והיא מתקיימת
ונמשכת בכל שעות הלימוד במוסד החינוכי.
4.
לצורך חישוב גובה ההשתתפות של ההורים בעלות התכנית ייחשב תקן השעות
לכיתה במוסדות התורניים, בישיבות התיכוניות ובאולפנות לפי ממוצע של עד 2.8
ש"ש לתלמיד, ובלבד שמערכת השעות תהיה במתכונת של החינוך הטכנולוגי, תוך
התחייבות לתכנית לימודית מאושרת.
5.
בכל מקרה לא תעלה ההשתתפות הכוללת של ההורים מעבר לעלותם של 75% מן
התוספת הניתנת בפועל לכיתה במוסדות התורניים מעבר לתקן הרגיל; דהיינו: בכל
מקרה יישא ההורה לתלמיד הבודד לכל היותר בעלות שנתית ממוצעת של 0.8
ש"ש לתלמיד כהשתתפות בהפעלת התכנית התורנית.
לתשומת לב: אף שהתחשיב בנוי על בסיס כיתה מלאה (35 תלמידים), גם בכיתות
חסרות או קטנות אין לחייב הורים בתשלום מעבר לתקרה האמורה בסעיף זה.
6.
התחשיב יבוצע על פי העלות השנתית הרשמית לשעה שבועית הנקבעת על ידי
המשרד לפי רמת המוסד.
7.
המורים בכל חלקי התכנית יאושרו על ידי המפקח הכולל של בית הספר ועל ידי
המפקחים המקצועיים.
8.
שכר המורים העובדים במסגרת התכנית, בשעות שמעבר לתקן המשולם על ידי
המשרד, ישולם על ידי הרשתות/הבעלויות, כמקובל בחינוך העל-יסודי.
9.
מלגות והנחות 10.
אי-יכולת כלכלית לשאת בנטל התשלומים לא תהיה, בכל מקרה, עילה
לאי-קבלת תלמיד למוסד או להוצאתו ממנו.
א.
ייקבע מנגנון קבוע למתן הנחות לכמה תלמידים בני אותה משפחה הלומדים
במוסדות חינוך תורניים, כדלהלן:
לשני אחים: הנחה של 5%.
לשלושה אחים: הנחה של 10%.
לארבעה אחים: הנחה של 15%.
לחמישה אחים: הנחה של 20%.
ב.
ייקבע מנגנון סיוע למשפחות נזקקות באמצעות קרן סיוע. קרן זו תופעל בכל
שנה באמצעות הקצאת 10% מתשלומי כלל הורי המוסד.
ג.
בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל
המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604027.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/10(א), י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999