8. עובדי הוראה
8.5 תנאי שירות
היעדרות מן העבודה בשל מחלת בן זוג
8.5‎-7
1 ביוני 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום עובד הוראה זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה בשל היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על
חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. אם הוא מבקש לעשות זאת עליו לפעול
כדלקמן:
1.
עליו למסור למנהל בית הספר הצהרה חתומה על ידו, כמפורט בנספח להלן. 1.1
להצהרה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות
בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום.
לעניין זה "פעולות יום-יום" הן התלבשות, אכילה, שליטה בהפרשות, התרחצות
וניידות עצמית.
1.2
כל עוד לא מסר העובד את המסמכים כמפורט לעיל, לא יראו בהיעדרותו
היעדרות מהעבודה כדין.
1.3
אין בהוראה זאת כדי לגרוע מההוראות הנהוגות בדבר חובת הודעה למעביד
על היעדרות מהעבודה בשל מחלה (ככל האפשר בתחילת היום הראשון
להיעדרות) ובדבר מקום הימצאו של העובד בתקופת ההיעדרות.
1.4
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל גפי כוח אדם בהוראה במחוזות.

נספח
2.
הצהרה
לעניין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק דמי המחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג),
התשנ"ח-1998, ותקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1999:

אני הח"מ _____________________________________________
                  שם פרטי ושם משפחה               מס' ת"ז
_____________________________________________
               מען
מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת בן הזוג שלי ולצורך טיפול בו
מיום ________ עד יום _______ (מצורף אישור רפואי המעיד כי מחלת
בן זוגי הפכה אותו לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום).
(1)
פרטי בן הזוג:
______________________ _________________
           שם פרטי ושם משפחה                 מס' ת"ז
______________________
           מען
(2)
מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל מחלת בן הזוג שלי במשך שנה זו: _____
            ______________________             _________________
                                   תאריך                                     חתימת העובד
(3)
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/10(א), י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999