אורחות חיים במוסדות חינוך
2.
קו פתוח לפניות
2.6
"נהלים בבית הספר זכויות וחובות:
מורים, תלמידים והורים"
(נט)2.6‎-1

בשנת הלימודים התשנ"ח יצא לאור בהוצאת "הקו הפתוח" הספר "נהלים
בבית הספר - זכויות וחובות: מורים, תלמידים והורים".בספר מרוכזים
חוזרי המנכ"ל שעניינם היחסים שבין מערכת החינוך לציבור התלמידים
וההורים (מעודכן עד סוף שנה"ל התשנ"ז).

הספר נועד לסייע לאנשי המערכת ולבאים אתם במגע להבהיר את הנהלים
המחייבים כבסיס לקבלת החלטות ולבירור שאלות הקשורות למדיניות
בית הספר, לתקנון ולפעילות השוטפת. הספר פונה גם אל התלמידים ואל
הוריהם. הכרת "חוקי המשחק" וגבולות המותר והאסור, הזכות
והחובה - הכרה זו מאפשרת לפרט לקבל אחריות על התנהגותו ומעודדת
מעורבות ותחושת שייכות לבית הספר.

הספר הופץ בבתי הספר, במטה המשרד, במחוזות, ברשויות המקומיות,
בספריות הציבוריות, במועצות התלמידים ועוד, לידיעת הכול.

ספר זה וחוזרי המנכ"ל שפורסמו משנת הלימודים התשנ"ח ואילך הם
נהלים מחייבים כבסיס לעבודה החינוכית השוטפת וביטוי למדיניות
המשרד.

"הקו הפתוח לפניות התלמידים" עומד לשירותם של אנשי חינוך ותלמידים
בשאלות הקשורות לזכויות ולחובות בבית הספר. סמכויות "הקו"
ודרכי פעילותו מתוארים בחוזר נז/1, סעיף 21.


לפרטים נוספים אפשר להתקשר ל"קו הפתוח לפניות תלמידים",
טל' 02‎-5602538/9.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998