ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" שנת הלימודים התשנ"ט
(נט)3.7‎-1

להלן נפרט את התעריפים של "התשלום עבור תלמידי חוץ" בחינוך הרגיל
ובחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשנ"ט.
1
התעריפים שיפורטו יהיו בתוקף עד כ"ד באלול התשנ"ח (15.9.98).לאחר
מועד זה יהיו הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד המחירים
לצרכן הידוע ביום התשלום.בסיס חישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי
1998, שהתפרסם ב כ"א בסיוון התשנ"ח (15 ביוני 1998). הוראות הקבע
בעניין התשלומים עבור תלמידי חוץ מובאות בחוזר "הוראות קבע"
נט/1(א), סעיף 1 3.7.
 
תעריפי חיוב בחינוך הרגיל
2.
לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 500 ש"ח לתלמיד בשנה.
 
לחינוך העל יסודי (כולל חט"ב): 560 ש"ח לתלמיד בשנה.
 
תעריפי חיוב בחינוך המיוחד
3.
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים
התשנ"ט

 
נספחים
4.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998