ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
העברת התשלומים עבור אספקת חומר משוכפל ומצולם
הניתנים לתלמידים לשנת הלימודים התשנ"ט
(נט)3.7‎-2

משרד החינוך התרבות והספורט נטל על עצמו, החל משנת הלימודים
התשנ"ה, את מימון התשלום עבור חומר משוכפל ומצולם כחלק
מהמדיניות המכוונת להקל ככל האפשר על נטל ההוצאות הנלוות במערכת
החינוך המוטלות על ההורים.

השתתפות המשרד היא 33 ש"ח לתלמיד בחטיבות הביניים ובחטיבות
העליונות ו 890 ש"ח לכיתה בחינוך היסודי.

המשרד העביר תשלום ראשון לרשויות החינוך המקומיות או לבעלויות
בחודש יולי. תקציב זה יועבר באמצעותן לקופות בתי הספר. ההשלמה
תינתן לא יאוחר מיום י"ב בטבת התשנ"ט (31.12.98).

התשלום מיועד לשכפול ולצילום חומר לימודי הנמסר לידי התלמידים
לצורכי למידה.

התשלום הוא רק עבור החומרים לשכפול, ולא עבור תיקון המכונות או
אחזקתן.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998