ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
שבתון חלקי במשק ביום הבחירות לרשויות המקומיות
(נט)3.7‎-3

ביום הבחירות לרשויות המקומיות, שתיערכנה ביום כ"א במרחשוון
התשנ"ט (10 בנובמבר 1998), יושבת בכל רשות מקומית שבה מתקיימות
בחירות כל מוסד חינוך כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש"ט 1949,
למעט כל מוסד חינוך שאינו מצוי במבנה של רשות מקומית ואשר מיועד
לילדים בגיל 3 עד 4 ולמעט מוסדות החינוך המיוחד.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998