בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
היערכות לבטיחות סביבתית בהתשנ"ט
(נט)5.1‎-1

בסוף שנת הלימודים התשנ"ח אירעו תאונות מספר שבהן נפגעו תלמידים
ולצערנו קופדו חייהם של שלושה תלמידים. כדי למנוע ככל שניתן תאונות
נוספות, מנהלי מוסדות החינוך מתבקשים לפעול על פי ההנחיות האלה:
לפני תחילת שנת הלימודים התשנ"ט הנהלת המוסד החינוכי אחראית
לוודא כי בשטח המוסד החינוכי בוצעו כל העבודות הנדרשות להבטחת
שלומם של התלמידים, ובכלל זה עבודות התשתית, וכי בשטח לא נותרו
מפגעי בטיחות בעקבות עבודות אלו.
1.
יש לרענן את הוראות הבטיחות דלהלןלכל המורים והצוות הבית ספרי.
2.
יש להקצות זמן הוראה במהלך שנת הלימודים בכל כיתות הלימוד
לצורך הנחיה והדרכה של תלמידים בנושאי בטיחות הקשורים בשהותם
בבית הספר ובפעילויות חוץ בית ספריות.
3.
להלן הוראות הבטיחות שיש לרענן:
 
הנחיות כלליות לידיעת המורים
א.
 
להלן ההנחיות שיש לקרוא אותן למורים או לצלמן עבורם
(הנחיות אלו לקוחות ברובן מהחוזר המיוחד ז', התשנ"ז, "נוהלי
בטיחות במערכת החינוך"):
 
תנאי בטיחות במוסדות החינוך
1)
 
יש לנהוג עירנות בכל הקשור למוקדים ולאירועים שהם
עתירי סיכון, כגון חצר בית הספר, הכיתות ומבנה בית
הספר, אולם בית הספר וכו'. יש לדאוג להסרתם של מפגעים
בטיחותיים ולהרחקת תלמידים בכל האמצעים מאזור
מפגעים (ראה בחוזר הנ"ל, נוהל 1, פרק א', סעיפים א' ו-ד',
עמ' 10‎-9 ו-12).
 
חינוך לבטיחות
2)
 
יש לשלב ולהטמיע את נושא הבטיחות בעבודתם של מורים
ומחנכים בכל אחד מתחומי העשייה החינוכית בבית הספר,
ובכלל זה שיתוף ההורים והקהילה בהגברת הבטיחות
(ראה נוהל 1, פרק ב', סעיפים א', ב', ג' ו-ד', עמ' 14‎-13).
 
טיפול בתאונות
3)
 
יש לקבוע את הסדרים להגשת טיפול רפואי ומינהלי
בתאונות תלמידים ולדיווח לגורמים המתאימים (ראה
נוהל 1, פרק ד', סעיפים א', ב', ג', ד' ו-ה', עמ' 23‎-19).
 
כללי בטיחות בהפסקה
4)
 
יש לאתר מוקדי סיכון בהפסקות ולהפעיל מורים תורנים
למניעת היפגעותם של תלמידים במוקדים אלה נוסף לכך יש
לעיין בהמלצות על ארגון ההפסקה כדי שהתלמידים יועסקו
בצורה מאורגנת שתגביר את בטיחותם (ראה נוהל 1, פרק
ה', סעיפים א' ו-ב', עמ' 24).
 
משחקים אסורים
5)
 
יש לאסור על התלמידים הפעלת משחקים מסוכנים או
הבאת חפצים מסוכנים, העלולים לגרום לפגיעה בהם
ובחבריהם - זאת בשיתוף פעולה עם ההורים (ראה נוהל 1,
פרק ו', סעיפים א', ב', ג', ד' ו-ה', עמ' 28‎-26).
 
כללי בטיחות בפעילויות שונות
6)
 
בית הספר יתארגן לפני תחילת הלימודים בכל בוקר (כולל
תורנות מורים) לאיתור מפגעי בטיחות וחפצים חשודים.
כמו כן יודגשו עיקרי הנהלים בקשר לפעילות המתקיימת
לאחר שעות הלימודים (ראה נוהל 1, פרק ז', סעיפים א'
ו-ב', עמ' 31‎-29).
 
כללי בטיחות באספות, בחגיגות, באירועים ובחגים שונים
7)
 
יש לאתר את הסיכונים הצפויים ולהתארגן למניעתם לקראת
קיום אספות וחגיגות, ובכלל זה פינוי ופתרון בעיות
הקשורות בכיבוי אש, בעזרה ראשונה ובהתארגנות עם
אבזרים נלווים כגון כתובות אש, לפידים וכו' (ראה נוהל
1, פרק ט', סעיפים א'-ח', עמ' 44‎-39; פרק י"ג, סעיף א' 9‎-7,
עמ' 83, וסעיף ה', עמ' 85; פרק ז', סעיף ב5, עמ' 31).
 
כללי בטיחות בבנייה ובשיפוצים בביה"ס
8)
 
יש לאסור שיפוצים ובנייה בזמן לימודים או לדאוג
להפרדה מוחלטת בין המבנה שלומדים בו ובין אתר הבנייה
והשיפוצים (ראה נוהל 2, פרק א', סעיפים א'-ג',
עמ' 115 -116).
 
מפרטי בטיחות במבנים
9)
 
על מנהל בית הספר להכיר את מפרטי הבטיחות במוסד
החינוך וליידע את הרשות המקומית על ליקויים או על אי
התאמה שיאפשרו להגביר את בטיחות התלמידים בתוך
מבנה המוסד החינוכי ובחצרו (ראה נוהל 1, פרק א', סעיף
ד', עמ' 12; נוהל 2, עמ' 160‎-115).
 
כללי בטיחות בשיעורים מיוחדים
10)
 
המנהל יכיר את הסיכונים, את הקשיים ואת ההוראות
וההנחיות הקשורים לשיעורים השונים: חינוך גופני,
שחייה, מלאכה וכד', ויתארגן למניעת סכנות ולפתרון
קשיים (ראה נוהל 1, פרק י', סעיפים א'-י', עמ' 49‎-45; פרק
י"א, סעיפים א'-ח', עמ' 76‎-61; פרק ט"ו, עמ' 95‎-94).
 
כללי בטיחות בימי שרב
11)
 
המוסד החינוכי יתארגן לעזור לתלמידים להתגבר על קשיים
הנוצרים בעקבות עליית הטמפרטורה בימי שרב וחום כבד
(ראה חוזר נח/1, סעיף 9, עמ' 33‎-32).
 
הדרכת התלמידים בנושא בטיחות וזהירות בתקופת הלימודים
ב.
 
יש לתת את הדעת על הכנתם של התלמידים לקראת שנת הלימודים
והפעילויות שהם נוטלים חלק בהן.
 
אנו מדגישים את חשיבות ההכנה והשינון של הנחיות הבטיחות
בתחומים האלה:
 
ריצה במסדרונות
א)
 
טיפוס על חלונות או על מקומות אחרים שיש בהם סיכון
נפילה
ב)
 
טיפוס והחלקה על מעקים בחדר המדרגות או על מעקי
בטיחות אחרים
ג)
 
בחירת מקומות משחק
ד)
 
נשיאה של כלים ואבזרים מסוכנים ושימוש בהם
ה)
 
סיכוני חשמל
ו)
 
סיכוני כוויות מהיחשפות לשמש
ז)
 
סיכוני אש
ח)
 
הכנת כללי בטיחות והתנהגות לקראת חגים שונים
ט)
 
הליכה וחצייה נכונים
י)
 
רכיבה על אופניים
יא)
 
כללי התנהגות ובטיחות בטיולים.
יב)
 הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998