הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
בטיחות וביטחון
5.
בטיחות וזהירות בדרכים
5.2
היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים, התשנ"ט
(נט)5.2‎-1

מבוא
1.
מערכת החינוך רואה בנושא הבטיחות בדרכים משימה לאומית ראשונה
במעלה המחייבת את כל ציבור המחנכים לראות בנושא זה את אחד
האתגרים המרכזיים.
 
נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב היערכות של הנהלת
המוסד החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון, ושל כל הצוות
החינוכי, גם בתחום התשתית והארגון וגם בתחום הפדגוגי והלימודי.
 
היערכות המוסד החינוכי בנושא החינוך לבטיחות בדרכים חייבת
להתחיל בחופשת הקיץ ולהשתלב במהלך ההיערכות הכללית לקראת
פתיחת שנת הלימודים התשנ"ט.
 
פעילות מרוכזת לקראת שנת הלימודים
2.
תשתית בטיחותית
2.1
 
לפני תחילת הלימודים הנהלת המוסד החינוכי אחראית לוודא
שבוצעו בסביבת המוסד החינוכי כל עבודות התשתית הנדרשות
להבטחת שלומם של התלמידים:
 
מעברי חצייה צבועים וברורים
-  
מעקות בטיחות שלמים וצבועים
-  
גדרות שלמות ובטיחותיות סביב בית הספר, ובכלל זה שערים
נעולים
-  
שילוט מתאים וברור
-  
תמרורים תקינים ומוצבים במקומות הנראים לעין, ובכלל זה
סימון על הכביש ועל שפת המדרכה.
-  
במקרים שבהם לא הושלמה עבודת התשתית הבטיחותית יפנו
המנהלים בעוד מועד ולפני תחילת שנת הלימודים אל האחראים
ברשות המקומית ויוודאו את השלמת הדרוש לפני שיחלו
הלימודים.
 
תשתית חינוכית
2.2
 
לקראת פתיחת שנת הלימודים התשנ"ט יצוידו גני הילדים ובתי
הספר בעזרים מתאימים כדי לעורר את מודעות המורים,
התלמידים וההורים לנושא שמירת הבטיחות בדרכים:
 
שלטי חוצות יוצבו ליד מעברי החצייה ובסביבות הגנים
ובתי הספר להדרכת הולכי הרגל והנהגים.
*  
לבתי הספר יגיעו ערכות הסברה הכוללות מערכי שיעור
לכיתות א' ג', ד' ו', ז' ט' וחומרי הסברה נוספים.
*  
המורים מתבקשים לחלק לתלמידים את חומרי ההסברה
ולקיים את שיעורי ההדרכה בימים הראשונים ללימודים.
*  
לבתי הספר במגזר הלא יהודי יגיעו חומרי הסברה בשפה
הערבית.
*  
רכזי הבטיחות בבתי הספר ידריכו את המורים לטפל בנושא
הבטיחות בדרכים בכל הכיתות ולהצטייד בחומרי
הלימודים המתאימים לכל כיתה.
*  
עם פתיחת שנת הלימודים התשנ"ט יושם דגש על הדרכת התלמידים
בהליכה בטוחה אל בית הספר ובחזרה ממנו. דגש מיוחד יושם על
בחירת המסלול הבטוח בהליכה ובחציית כביש בכלל ועל הדרכת
התלמידים הצעירים ובני המשפחה בפרט.
 
פעילויות הסברה והדרכה למורים
2.3
 
כדי להגביר את מודעותם של המורים ושל המחנכים בנושא
החינוך לבטיחות בדרכים חשוב לשלב הרצאות ודיונים בנושא
במסגרת ימי ההיערכות, השתלמויות הגננות והמורים וישיבות
הצוותים החינוכיים, גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלך
השנה.
 
המטרה היא לחשוף את כלל המחנכים לחשיבות נושא החינוך
לבטיחות בדרכים ולאפשרויות המגוונות של שילוב הנושא
במערכת הלימודים, בכל שכבת גיל, ולהכשיר אותם להדרכת
ההורים בנושא.
 
להכנת ימי השתלמות ולהדרכת המורים ניתן להיעזר בתכנית
הלימודים "החינוך לבטיחות בדרכים", ברכזי הבטיחות הבית
ספריים ובמפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.
 
פעילות הסברה והדרכה להורים
2.4
 
מערך ההסברה בפתיחת שנת הלימודים מבוסס על עבודה
משותפת של התלמידים עם ההורים וכל המשפחה בנושא
הבטיחות בדרכים. להתנהגותם של ההורים ולעמדותיהם
יש מקום מרכזי בחינוך הילדים לבטיחות בדרכים, ולכן
חשוב להציג לפניהם את מורכבות הנושא ואת חשיבות
תפקידם בהקנייתו לילדים. חשוב לשתף את ההורים
בפעילויות במסגרת בית הספר ולערוך להם היכרות עם
חומרי הלימוד ועם הנושאים הבטיחותיים שעוסקים בהם
בכיתות.
א.
 
בהיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מומלץ שהמחנכים
יערכו פעילות הסברה להורים באספות ההורים הכלליות,
ובפרט להורי תלמידי כיתה א' החדשים, עוד לפני תחילת
הלימודים. בפעילות זו יש להדגיש את תפקידם המכריע של
ההורים בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים, את מקומה של
הדוגמה האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה
להפנמת הנושא.
ב.
 
רצוי להזמין את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם לבית הספר
ולקיים אתם סיור במסלול הדרך הבטוחה לבית הספר.
הדרך הבטוחה לבית הספר היא הדרך שאינה דרך ראשית,
הדרך שיש לחצות בה כבישים מועטים, שאינם כבישים
סואנים והמסומנים במעברי חצייה (רצוי מרומזרים או
שתלמידי משמרות הזה"ב מוצבים בהם).
ג.
 
מומלץ לשתף בפעילות זו גם תלמידים מכיתות ו' כדי
לתרגל עם הילדים הצעירים הליכה בטוחה במעבר החצייה
עם משמרות הזה"ב.
 
"הדרך הבטוחה"
ד.
 
מרכז השלטון המקומי בישראל יזם, בשיתוף עם סגן שר
החינוך התרבות והספורט, חה"כ משה פלד, ועם תחום
החינוך לבטיחות בדרכים, פעילות ייחודית לקראת פתיחת
שנת הלימודים התשנ"ט.הרעיון הוא להכין בכל רשות
מקומית סדרת מפות של בתי הספר והרחובות הסמוכים
אליהם.כל תלמיד יקבל מפה של סביבת בית הספר שלו ויסמן
עליה את הדרך הבטוחה מביתו אל בית הספר ובחזרה
ממנו. המורים ילמדו את נושא "הדרך הבטוחה" לבית
הספר בכיתות וימליצו להורים לתרגל את ההליכה בדרך
הבטוחה עם ילדיהם.
 
הכנת המפות והדרכת המורים וההורים תיעשינה במשותף
על ידי מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ראשי
מטות הבטיחות והמפקחים על החינוך לבטיחות במחוזות.
 
חשוב להדגיש להורים את תפקידם האחראי של תלמידי
משמרות הזה"ב המוצבים במעברי החצייה שליד בית הספר
ולבקש מהם לשוחח על כך גם עם ילדיהם הצעירים וגם עם
ילדיהם המוצבים במשמרות הזה"ב.
ה.
 
רצוי להמליץ להורים של תלמידי הכיתות הנמוכות ללוות
את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים
ולהדריך אותם בהליכה בדרך הבטוחה לבית הספר
ובהתנהגות בטוחה בהסעות התלמידים.
ו.
 
מומלץ להכין חוזר מיוחד בנושא הבטיחות בדרכים בדרך
לבית הספר ובחזרה ממנו ולשלוח אותו להורים עם
התלמידים.
ז.
 
הסעות תלמידים
2.5
 
ברכב פרטי: באספות ההורים מומלץ שהמורים ידריכו את
ההורים המביאים את ילדיהם ברכב פרטי לשמש דוגמה
להתנהגות בטיחותית, לחגור חגורת בטיחות בעת הנסיעה
ברכב, להישמע להוראות משמרות הזה"ב, לא לעצור
במקומות אסורים (ליד מעבר חצייה, ליד צומת, ליד מעקה
בטיחות ובמקומות שמוצב בהם תמרור האוסר עצירה)
ולהקפיד שהנוסעים יצאו מהרכב רק לכיוון המדרכה או
שולי הכביש, ולא לכיוון הכביש.
א.
 
בהסעות תלמידים: לפני תחילת שנת הלימודים מומלץ
להזמין את תלמידי הכיתות הנמוכות ואת הוריהם
(ובמיוחד את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם) ולתרגל אתם
את הנסיעה בהסעה לבית הספר. התרגול צריך לכלול עלייה
לאוטובוס בבית הספר, הכרת מסלול הנסיעה, ירידה בתחנה
המתאימה ליד הבית ועלייה בתחנה זו.חשוב להבהיר
לתלמידים שהעלייה לאוטובוס ההסעה והירידה ממנו
תיעשינה רק בדלת הקדמית ושיש לחכות לאוטובוס בתחנה
רחוק מהכביש.בירידה מהאוטובוס צריך להתרחק מהכביש
ולחכות על המדרכה או על השוליים עד שהאוטובוס ייסע
והכביש יהיה פנוי, ורק אז להתחיל בחצייה.
ב.
 
עלון הסברה בנושא "בטיחות ותרבות התנהגות בהסעות
תלמידים" חולק ברשויות המקומיות.מנהלים ורכזי
בטיחות המעוניינים לחלק את העלונים לתלמידים ולהורים
יפנו אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.
ג.
 
ברכב ציבורי: בשיעורים הראשונים של תחילת שנת
הלימודים מומלץ שהמורים ידריכו את התלמידים הנוסעים
בהסעה ציבורית להתנהגות בטיחותית, ובכלל זה המתנה
נכונה, רחוק משפת הכביש, עלייה לרכב רק לאחר עצירתו,
התנהגות נכונה בזמן הנסיעה, ירידה מהרכב רק לאחר
עצירתו וחציית הכביש רק לאחר שהרכב נסע והכביש פנוי.
ד.
 
מומלץ שההורים והמורים יסבירו לתלמידים את הסכנות
הכרוכות בנסיעה בטרמפים ויבהירו להם שאין לנסוע ברכב
עם נהגים בלתי מוכרים ושרצוי להעדיף את הנסיעה
בתחבורה ציבורית.
ה.
 
תחום הסעות והצטיידות הוציא, במשותף עם תחום
הבטיחות והזהירות בדרכים, שתי דפדפות הסברה: "דפי
מידע" לנהגים, לרשויות המקומיות, להורים ולבתי הספר
ודפדפת "בטיחות ותרבות בהסעות תלמידים" למורים,
להורים ולתלמידים. בבתי ספר שיש בהם הסעות תלמידים
מומלץ לדון בכיתות על הנושא ולחלק את הדפדפות
לתלמידים.לקבלת הדפדפות נא לפנות לגף ההסעות
וההצטיידות במחוזות.
ו.
 
היערכות בין משרדית
2.6
 
לקראת פתיחת שנת הלימודים מתבצעת היערכות משולבת בין
המשרדים השונים, ושותפים בה משרד החינוך התרבות
והספורט, משרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,
משטרת ישראל אגף התנועה, מתנדבי המשמר האזרחי והמועצה
הלאומית למניעת תאונות.
 
משרד החינוך התרבות והספורט נערך לפעילות בתחילת שנת
הלימודים, בהנהגת תחום הבטיחות והזהירות בדרכים
בירושלים, דרך המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים בכל
המחוזות ובאמצעות צוותי ההדרכה וההנחיה והרכזים לחינוך
לבטיחות בדרכים בבתי הספר. משרד התחבורה נערך לפעילויות
בהנהגת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, דרך רכזי המבצעים
ורכזי המחוזות, באמצעות מטות הבטיחות העירוניים בכל
הארץ.
 
בשלושת הימים הראשונים ללימודים יוצבו מתנדבים בחלק
ממעברי החצייה שליד בתי הספר כדי לסייע לתלמידי משמרות
הזה"ב ולכלל התלמידים בחצייה. בימים הראשונים ללימודים
המורים מתבקשים ללמד את הנושא בשיעורים ולהזכיר
לתלמידים את כללי ההתנהגות הבטיחותית בדרך לבית הספר
ובחזרה ממנו.
 
ההיערכות הבין משרדית היא פרי עבודה משותפת המתקיימת בין
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה לבין
התחום לבטיחות בדרכים במשרד החינוך התרבות והספורט
ומשטרת ישראל כמסורת רבת שנים של שיתוף פעולה פורה במשך
כל השנה בכלל ובמבצעים עונתיים כמו פתיחת שנת הלימודים
בפרט.
 
שיתוף פעולה זה והתגייסות כל הגורמים הבינמשרדיים אמורים
להבטיח את שלומם של התלמידים בדרכים עם פתיחת שנת
הלימודים התשנ"ט ולהדגיש את מרכזיותו של נושא הבטיחות
בדרכים כאחד הנושאים החשובים במערכת החינוך כולה.
 
פעילות מרכזות בתחילת שנת הלימודים
3.
משמרות הזה"ב
3.1
 
במהלך חופשת הקיץ ובתחילת שנת הלימודים נערכים קורסי
הכשרה לתלמידי כיתות ו' שישמשו מפקדי משמרות הזה"ב בשנת
הלימודים התשנ"ט. ההכשרה נעשית גם במקומות שמופעלים בהם
תלמידים בכיתות בוגרות יותר במשמרות הזה"ב
 
מנהלי בתי הספר יוודאו שנוהל הפעלת משמרות הזה"ב יתבצע
כתקנו החל מהיום הראשון ללימודים:
 
קביעת מורה אחראי לנושא
-  
בדיקת תקינות הציוד לתלמידי משמרות הזה"ב (לבוש,
מוטות צבועים בצהוב ותמרורים תקינים)וקביעת מקום
מסודר לאחזקת הציוד ומקום שבו ילבשו התלמידים את
מדי המשמרות בטרם צאתם אל מעברי החצייה
-  
עדכון ההורים בדבר חשיבותה של פעילות ילדיהם
במשמרות הזה"ב והחובה להגיע בזמן למשמרת
-  
הסברה לתלמידים כיצד להצטייד בימים חמים במיוחד
(כובע, משחה להגנה מהשמש ומימייה).
-  
במקרים שבהם לא מוצבים תלמידי משמרות הזה"ב ישלחו
המנהלים חוזרים להורים ובהם יודיעו על היעדרות תלמידי
המשמרות וימליצו להורים ללוות את ילדיהם הצעירים לבית
הספר ולהדריך אותם בחצייה בטוחה.
 
בימים הראשונים יצטרפו לתלמידי משמרות הזה"ב נציגי המינהל
לבטיחות בדרכים, מטות הבטיחות העירוניים ומתנדבים נוספים.
 
דפדפות ובהן פירוט נוהלי הפעלה של משמרות הזה"ב נשלחו
לבתי הספר. מנהלים או רכזי בטיחות הזקוקים למידע בנושא
משמרות הזה"ב יפנו אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות (רשימת המפקחים מובאת בהמשך).
 
הדרכת התלמידים בכיתות
3.2
 
בימי הלימודים הראשונים, החל מהיום הראשון ללימודים, ידונו
המורים עם התלמידים בנושא הבטיחות בדרכים, וידגישו את
הנושאים האלה:
 
חשיבות ההליכה כהלכה
*
 
בחירת המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה ממנו
*
 
הישמעות לתלמידי משמרות הזה"ב
*
 
התנהגות בטיחותית בהסעות, ובכלל זה חגירת חגורות
בטיחות ושמירה על כללי העלייה לרכב הפרטי והציבורי
והירידה ממנו
*
 
שמירה על כללי הרכיבה על אופניים, ובכלל זה חבישת
קסדה בטיחותית
*
 
בחירת מקומות בטוחים למשחק
*
 
הימנעות ממשחקים מסוכנים (דגש מיוחד על כללי הבטיחות
לגלישה ב"רולר בליידס" ראה בחוזר נה/9, סעיף 346; ראה
גם פרק ו' בחוזר מיוחד ז', התשנ"ז, "נוהלי בטיחות
במערכת החינוך")
*
 
שימוש במחזירי אור בשעות החשכה
*
 
עזרה הדדית בבטיחות בדרכים (בוגר עוזר לצעיר ומשמש
דוגמה להתנהגות אחראית ובטיחותית).
*
 
רצוי לשלב בלימוד גם תרגול מעשי של חציית כבישים והליכה
בדרך. להכנת שיעורי ההדרכה בכיתות ניתן להיעזר בתכנית
הלימודים לבטיחות בדרכים ובעלוני "קשר של זה"ב" ו"שביל
הזה"ב". העלונים מגיעים לבתי הספר והם מכילים חומר עזר
למחנכים והצעות לפעילויות בנושא החינוך לבטיחות בדרכים.
 
"בצאתך לדרך", חמש דקות לבטיחות בדרכים
3.3
 
בשנת הלימודים התשנ"ו נשלחו לכל בתי הספר בארץ חוברות
ההדרכה "בצאתך לדרך" שהופקו על ידי תחום הבטיחות בדרכים.
 
החוברת מיועדת להוראת נושא הבטיחות בדרכים בכיתות א' ב'
מעבר למסגרת ההוראה המסודרת של הנושא, ובמיוחד בבתי
הספר שלא נקבעו בהם עדיין שעות להוראת הנושא בתוך מערכת
השעות הבית ספרית או במסגרת יוח"א.
 
המורים מתבקשים להקדיש בכל יום לפחות חמש עד עשר דקות
להוראת נושא הבטיחות בדרכים לפי הנושאים המופיעים בחוברת
ולהדגיש את כללי ההתנהגות הבטוחה גם לתלמידים וגם להורים.
 
חשוב להבהיר לתלמידים גם כיצד להתנהג בשעות הפנאי, בחגים
ובמועדים, כאשר הדרכים עמוסות.
 
לקראת חגי חודש תשרי כדאי להדגיש במיוחד את יום
הכיפורים
, שבו התנועה נפסקת לכאורה, אבל קיימת עדיין
תנועת רכב ביטחון או רכב בתפקידי הצלה וחירום הנוסע
במהירות ואינו ערוך לעצירה מול ילדים ההולכים על
הכביש.
 
שילוב נושא הבטיחות בדרכים במהלך שנת הלימודים
4.
שילוב מערכתי
4.1
 
נושא "הבטיחות בדרכים" נקבע על ידי הנהלת המשרד כנושא שיש
להקצות משאבי זמן להסברתו ולהוראתו בכל מערכת החינוך,
החל מגן הילדים ועד כיתה י"ב. שעות ההוראה של הנושא יכולות
להתפרס גם בשעה שבועית לאורך כל שנת הלימודים גם בפעילויות
מרוכזות וגם בשילוב במקצועות הלימוד השונים. מנהלי בתי
הספר יוודאו שנושא הבטיחות בדרכים משולב במסגרת
החינוכית בכל הכיתות.
 
תכנית הלימודים "החינוך לבטיחות בדרכים
ולטיפוח תרבות ההתנהגות בדרכים"
4.2
 
תכנית הלימודים בנושא הבטיחות בדרכים מיועדת לכל מערכת
החינוך, החל מגן הילדים ועד כיתה י"ב. התכנית ערוכה לפי
עקרונות, מטרות ונושאים לימודיים שעל פיהם ניתן לבנות את
תכניות הלימודים הבית ספריות והכיתתיות (גם בגן הילדים).
תכנית הלימודים היא הבסיס לכתיבת כל חומרי הלימוד בנושא
הבטיחות בדרכים, והיא משמשת אמת מידה לבדיקת חומרי
הלימוד הקיימים ולבחינת התאמתם.
 
התכנית תורגמה לערבית ולאנגלית, ונשלחה לגני הילדים ולכל בתי
הספר, בכל המגזרים ובכל הגילים. צוותים חינוכיים המעוניינים
לקבל חוברות נוספות והדרכה לעבודה עם תכנית הלימודים
מוזמנים לפנות אל מפקחי הגף לבטיחות בדרכים במחוזות.
 
רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר
4.3
 
בשנת הלימודים התשנ"ט יפעלו בבתי הספר למעלה מאלף רכזים
לבטיחות בדרכים. הרכזים הוכשרו בהתשלמויות במהלך
החופשות ובמסגרת המכללות להכשרת עובדי הוראה, בשיתוף
תחום הבטיחות בדרכים.הרכזים הבית ספריים מונחים על ידי
מערכת הפיקוח של תחום הבטיחות בדרכים, ונמצאים בקשר
הדרכה קבוע עם המפקחים במחוזות. ההשתתפות בקורס
להכשרת רכזים היא תנאי למינוי לתפקיד הריכוז.
 
תפקידם של רכזי הבטיחות הוא להגביר את המודעות לנושא
הבטיחות בדרכים במערכת החינוך ולשתף את כל הגורמים
בקהילה ובכלל זה המשטרה, מטה הבטיחות, מחלקת החינוך
ומערכת התחבורה העירונית, גורמי ההצלה והבטיחות, ארגונים
מתנדבים וקהילת ההורים - בעשייה חינוכית משותפת למען
הבטיחות בדרכים ביישוב ובמוסד החינוכי.
 
מרפ"דים מחוזיים מדגימים לקידום החינוך
לבטיחות בדרכים
4.4
 
החל משנת הלימודים התשנ"ח מפעיל תחום החינוך לבטיחות
בדרכים, בשיתוף אגף המרכזים הפדגוגיים, שישה מרפ"דים
מחוזיים מדגימים. מטרת מוקדים אלה היא להשביח את איכות
החינוך לבטיחות בדרכים באזור ההזנה של המרפ"ד ולשמש
מוקד התמחות והטמעה לכלל בתי הספר במחוז.
 
הצוות המקצועי המשולב הפועל במרפ"ד כולל מומחי פדגוגיה,
מומחי תכניות ושיטות ומומחי תוכן בתחום החינוך לבטיחות
בדרכים. הצוות מוביל תכניות המיועדות ליישם את תכנית
הלימודים לבטיחות בדרכים.לקחי הפעלת התכנית בהתשנ"ח
מחייבים יותר מעורבות כוללת של הנהלת המחוז והפיקוח
הכולל והמשך שותפות פעילה של הרשות המקומית וגורמים
ציבוריים מקומיים וקהילתיים וכן מאמצים מרוכזים בקבוצה
נבחרת של צוותי בתי ספר בראשות מנהליהם.
 
לקראת שנת הלימודים התשנ"ט יודגשו בתכנית היבטים
המשתלבים בנושא המרכז השנתי, "הזכות לכבוד והחובה לכבד",
וכן בארגון מחדש של מבנה הלימודים ושינויים מערכתיים
אחרים. כמו כן יורחב מספר המוקדים למרפ"דים נוספים ברחבי
הארץ.
 

למידע נוסף יש לפנות אל הפיקוח על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות וכן אל הנהלת תחום החינוך לבטיחות בדרכים
ואל הנהלת אגף המרכזים הפדגוגיים.


השתלמויות מורים במסגרת המכללות להכשרת
עובדי הוראה
4.5
 
בשנת הלימודים התשנ"ט יתקיימו מסלולי הכשרה לרכזים
ולמורים המעוניינים להרחיב את הידע המקצועי שלהם בנושא
הבטיחות בדרכים גם במכללות להכשרת עובדי הוראה וגם
בהשתלמויות מחוזיות וארציות:
 
קורסים לרכזים במכללות להכשרת עובדי הוראה
*
 
הקורסים להשלמת ההכשרה של הרכזים הבית ספריים
מיועדים למורים שהשתתפו בהשתלמות הקיץ של תחום
הבטיחות בדרכים. השתלמות ההמשך תתקיים במשך שנת
הלימודים במכללות האלה: במכללת לוינסקי בתל אביב,
במכללת דוד ילין בירושלים, במכללת קיי בבאר שבע
ובמכללת גורדון בחיפה.
 
הקורסים יהיו בני 60 שעות, ויינתנו פעם בשבועיים.
 
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל המפקחים על הבטיחות
בדרכים במחוזות.
 
הכשרת מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה
*
 
בשנת הלימודים התשנ"ז נפתח במכללות להכשרת עובדי
הוראה מסלול חדש להתמחות משנית בנושא החינוך
לבטיחות בדרכים.
 
בשנת הלימודים התשנ"ט מתקיים מסלול הכשרה זה
במכללת לוינסקי בתל אביב, במכללת דוד ילין בירושלים
ובמכללת קיי בבאר שבע. כמו כן יילמד הנושא במסגרת
ההכשרה וההשתלמויות במכללה התורנית לחינוך "חמדת
הדרום" בנתיבות. מכללות נוספות המעוניינות לשלב את
נושא החינוך לבטיחות בדרכים בהכשרת המורים והגננות
תפנינה אל מטה תחום הבטיחות בדרכים בירושלים.
 
השתלמויות מורים
*
 
תחום הבטיחות בדרכים מקיים השתלמויות מחוזיות
וארציות להכשרת גננות ומורים להוראת תכניות
הלימודים החדשות בשכבות הגיל השונות.מורים
המעוניינים להשתלב בהשתלמויות יפנו אל המפקחים על
החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.
 
סדנה יצירתית לפיתוח אמצעי הוראה
4.6
 
בכפר הירוק פועלת סדנה יצירתית למורים שמטרתה פיתוח עזרי
למידה חדישים ובניית מרכזי למידה ואמצעי המחשה בנושא
החינוך לבטיחות בדרכים. מורים ורכזים המעוניינים להשתלב
בסדנה היצירתית יפנו אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות.
 
מרכזי הדרכה ומגרשי הדרכה זעירים
4.7
 
הוראת החינוך לבטיחות בדרכים מחייבת גם התנסות אמיתית
ופעילות בתנאי דרך שונים. לשם כך מתבצעים חלק מהשיעורים
ברחובות הסמוכים לבתי הספר וחלק מהשיעורים במרכזי
הדרכה, כדלקמן:
 
מרכזי הדרכה עירוניים: בערים הגדולות קיימים
12 מרכזי הדרכה לרכיבה בטוחה על אופניים. למרכזים אלה
מגיעים תלמידים מכיתות ד'-ו' ליום שלם של פעילות והתנסות
שבמהלכו הם מתרגלים רכיבה נכונה, השתלבות בתנועה
וטיפול הולם באופניים ובעזרי הבטיחות לרוכב. כמו כן
מגיעים למרכזי ההדרכה תלמידי כיתות ח' לשם תרגול
והתנסות מעשית ברכיבה נכונה ובטוחה לקראת אליפות
האופניים הארצית המתקיימת מדי שנה.
*
 
פעילות במגרשי ההדרכה בשעות אחר הצהריים: תחום
הבטיחות בדרכים, בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים ועם מטות הבטיחות ברשויות המקומיות, מקיים
במרכזי ההדרכה בשעות אחר הצהריים פעילויות
המיועדות לילדים, להורים ולקהילה. הפעילות היא
חווייתית ולימודית, בנושאים של בטיחות הולך הרגל,
התנסות בהסדרי התנועה, התנסות ברכיבה נכונה על
אופניים והדרכה להתנהגות בטיחותית בנסיעה ברכב הפרטי
וברכב הציבורי.
*
 
התכנית מיועדת לילדים ולהורים החל מגיל הגן, לפעילות
של מועדונים, מתנ"סים ותנועות הנוער ולכלל
האוכלוסייה.
 
מגרשי הדרכה זעירים: בשנת הלימודים התשנ"ז נחנך
בנתניה מדרש הדרכה זעיר לילדי הגנים. בשנת הלימודים
התשנ"ט מתוכננת הקמת מגרשי הדרכה זעירים נוספים
בצמוד לבתי הספר ולגני הילדים. מגרשי ההדרכה הזעירים
נועדו לתרגול ולמשחק עם הילדים בשעות הלימודים
ולהתנסות ולתרגול עם ההורים בשעות אחר הצהריים.
מנהלי מוסדות חינוך המעוניינים להקים מגרשי הדרכה
זעירים יפנו אל מטה הבטיחות העירוני לקבלת ייעוץ
מקצועי וסיוע כספי.
*
 
מגרשים לנהיגה ברכב זעיר: החל משנת הלימודים התשנ"ו
פועלת תכנית הדרכה לתלמידים בנהיגה ברכב זעיר בפארק
המוטורוי "נחשונית". בשנת הלימודים התשנ"ח החלה
לפעול תכנית הדרכה גם בפארק "סיירי לכיש". במגרשי
ההדרכה לרכב זעיר מתנסים תלמידי כיתות ו' ז' בנהיגה
ברכב מיוחד המיועד להתנסות תלמידים וחווים הדמיה של
תנאי כביש ותקשורת בין נהגים, הולכי רגל ותלמידי
משמרות הזה"ב. בפארק "סיירי לכיש" מתוכנן לבנות גם
מערך הדרכה מיוחד לילדי הגנים.
*
 
תכניות וחומרי למידה לגני הילדים ולבתי הספר היסודיים
4.8
 
החינוך לבטיחות בדרכים נקבע כחלק ממערך לימוד החובה בגן
הילדים ובכיתות א' ו' (ראה חוזר מט/1, סעיף 8). גם הגננות בגני
הילדים וגם המחנכים והמורים בבתי הספר חייבים לשלב את
נושא הבטיחות בדרכים כחלק מהתכנית הלימודים בגנים
ובכיתות.
 
בשנת הלימודים התשנ"ט תשולבנה תכניות לימודים חדשות גם
בגני הילדים וגם בכיתות א' ד':
 
"לנוע בעולם מתנועע": זוהי תכנית חדשה לגני ילדים
שנלמדה בשנת הלימודים התשנ"ח במסגרת ניסוי. התכנית
כוללת מדריך לגננת וערכה לפעילויות ולמשחק בגן. להפעלת
התכנית תעבורנה הגננות השתלמות והכשרה באמצעות
מנחות שתיקבענה לשם כך על ידי האגף לחינוך קדם יסודי
והתחום לבטיחות בדרכים. לפרטים נוספים נא לפנות אל
המפקחות על הגנים במחוזות.
*
 
"לומדים תנועה": זוהי תכנית לימודים לכיתות א',
הממוקדת בהוראת נושא הבטיחות בדרכים באמצעות
פעילויות בתנועה, שכלול התפיסה החזותית והשמיעתית
ופיתוח ההבנה של מורכבות המצבים בדרך והתאמת
ההתנהגות הבטיחותית. את התכנית מלמדים מחנכי הכיתה
ומורים לתנועה שהוכשרו לכך. למורים ניתנת גם הנחיה
באמצעות מורות מנחות במחוזות.
*
 
"ילדים בדרכים": מארז לפעילויות משותפות להורים
ולילדים בכיתות א'.
*
 
"אני זהיר": מארז לתלמיד ומדריך למורה לכיתות א' ג'.
*
 
"בצעד זהיר ובטוח": חוברת עבודה ומדריך למורה לכיתה
ג'.
*
 
"במדינת אל תאונה": מארז חוברות לתלמידים ומדריך
למורה לכיתות ב' ד'.
*
 
"דרכי נועם": חוברת הדרכה לתלמידי כיתות ד' ה'.
*
 
"משפחה על גלגלים": מארז חוברות לתלמידי כיתות ה' ו'.
*  
"אפילו בדרכים": זוהי ספריית פעילויות ממוחשבת
בבטיחות בדרכים לכיתות ב' ד' בפיתוח מטח והתחום
לבטיחות בדרכים. הנושאים לקוחים מתכנית הלימודים
בבטיחות בדרכים במטרה להעלות את מודעות התלמידים
להתנהגותם ולתרגל את כללי הבטיחות. רכישה והדרכה
דרך מטח.
*
 
"מה שבטוח": זוהי לומדת מולטימדיה בבטיחות בדרכים
לכיתות ד' ו', בפיתוח מטח והתחום לבטיחות בדרכים.
הלומדה כוללת ארבעה מרכיבים שונים: התמודדות עם
דילמות באופן חווייתי והומוריסטי, סימולציה של בלימת
רכב מנקודת המבט של הנהג, עריכת סרט וידיאו בטיחותי
וחידון מידע. רכישה והדרכה דרך מטח.
*
 
תכניות וחומרי למידה לחטיבות הביניים ולחטיבה העליונה
4.9
 
"בטיחות בדרכים לכיתות ט'": זוהי תכנית לימודים
חדשה בדגש על הולך הרגל, רוכב האופניים והנוסע ברכב.
התכנית היא בת שעה שבועית לכיתה (30 שעות בשנה).
התכנית נלמדה בשנת הלימודים התשנ"ח בכ-300 כיתות
ובשנת הלימודים התשנ"ט תורחב התכנית לעוד כ-300
כיתות. לפרטים ניתן לפנות אל המפקחים על
הבטיחות בדרכים במחוזות.
*
 
"בטיחות בדרכים לכיתות י'": זוהי תכנית לימודים חדשה
בדגש על הרכב הדו גלגלי המנועי, על הפיזיקה והמכניקה של
הרכב, על הנדסת תנועה ועוד. התכנית היא בת שעה שבועית
לכיתה (30 שעות בשנה), והיא נוסתה בשנת הלימודים
התשנ"ח בכ 100 כיתות. במהלך הקיץ התקיימה הכשרת
מורים לתכנית החדשה. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל
המפקחים על הבטיחות בדרכים במחוזות.
*
 
"חינוך תעבורתי לכיתות י"א: מתוך דאגה הולכת וגוברת
לאבדן חיי אדם בתאונות דרכים, ובהנחה שניתן להשפיע על
מגמה זו באמצעות שינוי נורמות התנהגות וחשיבה של
"הגורם האנושי" כגורם דומיננטי בתאונות דרכים, הוכנה
תכנית לימודים הכוללת בתוכה שני מרכיבים עיקריים:
*
 
חינוך לערכים ולנורמות התנהגות נכונות בכל
מקום, ובפרט בכביש
1.
 
הכרת החוק ודרישותיו בתחום הנהיגה והבנת
ההיגיון שבבסיס חוקים אלה.
2.
 
התכנית היא בת 27 שעות, והיא עוסקת בתקנות התעבורה,
בהתנהגות בכביש ובלחץ החברתי על הנהג ועל הנוסע ברכב.
תכנית זו משותפת לתחום הבטיחות והזהירות בדרכים
ולשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרדנו, לרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ולאגף הרישוי במשרד התחבורה.
 
בתום לימוד התכנית התלמידים נבחנים על ידי אגף הרישוי
(מבחן תיאוריה). תלמידים העוברים את הבחינה מקבלים
תעודה שתוקפה שנתיים מיום הוצאתה. חומרי לימוד
ניתנים לתלמידים תמורת תשלום של 25 ש"ח לתלמיד.
 
בתי ספר המעוניינים להשתלב בתכנית יפנו למפקחים על
הבטיחות בדרכים במחוזות.
 
"אור ירוק לחוק" - סדנה לכיתות י"א י"ב: תחום
הבטיחות והזהירות בדרכים במשרד, בשיתוף המועצה
הלאומית לקידום שלטון החוק והדמוקרטיה, מפעילים סדנה
בכיתות י"א -"ב בנושא החינוך לבטיחות בדרכים. הסדנה
מופעלת סביב סיפור של תאונת דרכים המנותח במהלך
הסדנה מהיבטיו המשפטיים. תוך כדי הסדנה נבנית
קטגוריה וסנגוריה, נבחרים עדים מקרב התלמידים, ובסיומה
נערך משפט המנוהל לעתים על ידי שופט בדימוס.
*
 
הסדנה מודרכת על ידי סטודנטים למשפטים ומקיפה שכבה
שלמה. משך הסדנה 5 שעות. בדבר פרטים יש לפנות אל
המפקחים לבטיחות בדרכים במחוזות.
 
"שעה קלה על נהיגה" - שיחות על בטיחות בדרכים עם
תלמידי י"ב הנוהגים או הנוסעים ברכב מנועי:
זהו אוגדן
של 25 שיעורים המיועד לשימוש מחנכי י"ב בשעת מחנך
כחלק מהנושאים המומלצים לשעות מחנך. במהלך התשנ"ט
תתקיימנה השתלמויות למחנכי כיתות י"ב לתכנית זו. בתי
ספר המעוניינים להשתלב בתכנית יפנו אל המפקחים
לבטיחות בדרכים במחוזות.
*
 
הסרט "דנה לא רוקדת": הסרט הופק בשיתוף פעולה בין
שירות הסרטים הישראלי, הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים במשרד התחבורה והתחום לבטיחות ולזהירות
בדרכים במשרד. הסרט מבוסס על אירוע אמיתי שקרה
לדקלה יצחק ומביא את סיפורה של דנה, רקדנית צעירה
ומוכשרת, הניצבת בפני אפשרות לפריצת דרך בין לאומית.
כל החלומות נגדעים באחת לאחר שדנה נפגעת קשות
בתאונת דרכים והופכת למשותקת.
*
 
הסרט הופץ לבתי הספר ברחבי הארץ. בית ספר המעוניין
לקבל אותו יפנה למפקחים לבטיחות בדרכים במחוזות.
 
"נהיגה נכונה": זוהי תכנית הפועלת בבתי ספר על יסודיים
ומיועדת לכיתות י"ב. מטרתה חינוך לנהיגה נכונה ובטוחה
בדגש על שינויי התנהגות נורמטיביים. בתי ספר המעוניינים
להשתלב בתכנית יפנו למפקחים לבטיחות בדרכים
במחוזות.
*
 
לפרטים נוספים על התכניות ועל חומרי הלימוד ועל דרך
שילובם במערכת החינוך ניתן לפנות למפקחים על הבטיחות
בדרכים במחוזות.
 
רשימת הכתובות של מפקחי התחום לבטיחות ולזהירות בדרכים
5.
מטה התחום
 
בנין לב רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911,
 
טל' 2294 / 2240 / 2170 / 2285 / 2209 / 02‎-5602249,
פקס' 02‎-5602542:
 
ציון שבת, מנהל התחום
-  
רחל עוזרי, סגנית מנהל התחום
-  
רחל רותם, מפקחת ארצית בחינוך הקדם יסודי והיסודי
-  
מקס אבירם, מפקח ארצי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
-  
לאה בר אל, מנחה ארצית
-  
אריה מי רז, רכז ארצי של החינוך התעבורתי
-  
המפקחים במחוזות

מס' הטלפון
הכתובת במחוז
שם המפקח
החטיבה
המחוז
06‎-6500265
קרית הממשלה,
נצרת עלית 17105
מרגלית רטר
יסודי
ועל
יסודי
צפון
03‎-8353812/26
04‎-5353812
בניין מגדל הנביאים,
רח' חורי 2, חיפה
33045
-נגה בכרך
-אביבה
אלעזרי
-יסודי
-על
יסודי
חיפה
03‎-6935116
03‎-6935117
בניין הדר דפנה,
שד' שאול המלך 39,
תל אביב 64928
-שרית פרידמן
-חוה גיל הר
-יסודי
-על
יסודי
תל אביב
03‎-6935121
03‎-7935122
03‎-6935119
בניין הדר דפנה,
שד' שאול המלך 39,
תל אביב 64928
חיים
רובינשטיין,
יעקב נגר
יסודי
ועל
יסודי
מרכז
02‎-5601482
02‎-5601483
כנפי נשרים 22,
גבעת שאול, ירושלים
-שושי כהן
-עמי כהן
-יסודי
-על
יסודי
ירושלים
02‎-5601484
02‎-5601483
כנפי נשרים 22,
גבעת שאול, ירושלים
-ציונה סקר
-מאיר ריפס
-יסודי
-על
יסודי
מנח"י
07‎-6464023/4
07‎-6464282
רח' הנשיאים 15,
באר שבע 84105
דני ארץ
קדושה
יצחק אביגזר
יסודי
ועל
יסודי
דרום
04‎-8353819
בניין מגדל הנביאים,
רח' חורי 2, חיפה
33045
יוסף אבו מוך
יסודי
ועל
יסודי
המגזר
הערבי
03‎-6922818
האגף לחינוך
התיישבותי,
רח' ארניה 10, תל אביב
61070
יהודה
קליקשטיין
על
יסודי
החינוך
ההתיישבותי
עוצרים, מביטים ואז חוצים - הסברה ופרסום בנושא חציית כביש
6.
לקראת תחילת שנת הלימודים החליטה הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים לצאת במסע הסברה ופרסום בנושא החצייה הנכונה והבטוחה.
 
בפעילות חציית הכביש קיימות שתי קבוצות סיכון עיקריות: ילדים
בני 9‎-6 ומבוגרים מעל גיל 65.
 
הרעיון של מסע ההסברה הוא לפנות אל בני המשפחה, ובמיוחד אל
ההורים של הילדים הצעירים, שהם גם הבנים של המבוגרים שבסיכון,
ולעורר בהם את המוטיבציה לשמש גורמי השפעה חיוביים ונותני דוגמה
אישית להתנהגות בטיחותית.
 
מטרת הפרסום להעלות את היכולת של בני המשפחה השונים לעזור זה
לזה ולהדריך זה את זה בחצייה נכונה.
 
הפרסום פונה לשלושה דורות - ילדים, הורים וסבים לגלות אחריות,
הבנה ואכפתיות לבטיחותם של כל בני המשפחה.
 
המסר שנבחר כסיסמה הוא: המשפחה עוברת לחצייה נכונה: עוצרים,
מביטים ואז חוצים.
 
גישת הפרסום משלבת חום, אחריות הדדית, יחס של כבוד, אהבה
ותקשורת פתוחה.
 
ההסברה והפרסום ייערכו בתחילת חודש ספטמבר באמצעות שידורי
הרדיו והטלוויזיה, שלטי חוצות ושלטים על אוטובוסים.
 
משרד החינוך התרבות והספורט השתתף בבניית מערך ההסברה והכין
שלושה מערכי שיעור מיוחדים בנושא לכיתות א' ג', ד'-ו' ו- ז'-ט'.
 
לקראת תחילת שנת הלימודים יגיעו אל בתי הספר ערכות הסברה שייכללו
את מערכי השיעורים למורים, כרזות לכיתות ומדבקות וחומרי הסברה
לתלמידים ולהורים.
 
רכזי הבטיחות מתבקשים להסביר למורים בימי ההיערכות את חשיבות
מסע ההסברה ואת מהות הפעילות ולבקש מהם ללמד את הנושא
בכיתות. כמו כן מתבקשים הרכזים להסביר את הנושא באספות
ההורים, להבהיר להורים את תפקידם כדמויות להזדהות ולחיקוי
ולעורר בהם מוטיבציה להדריך את ילדיהם לחצייה נכונה ולשמש להם
דוגמה לאחריות אישית ובטיחותית.
 הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998