דרכי הוראה
6.
ספרי לימוד
6.3
פרסומי האגף לתכניות לימודים בחודשים
ניסן-תמוז התשנ"ח
(נט)6.3‎-1
מקרא לבית הספר היסודי הממלכתי דתי
1.
תכנית להוראת פרשת השבוע ומדריך למורה, כיתות ב' ו'
1.1
 
בתכנית הצעה להקדיש, החל בכיתה ב', שיעור אחד בשבוע להוראת
פרשת השבוע. השיעור יתחלק לשניים: בחלקו הראשון (כמחצית
השיעור) תיערך סקירה של הנושאים העיקריים בפרשה. בחלקו
השני ימוקד הדיון בנושאים אחדים, על פי תכנית קבועה מראש
לכל הכיתה.
 
בחוברת ימצאו המורים כלי עזר לארגון החומר הרב המצוי בכל
פרשה. מוצע שפסוקים מרכזיים או חלקי פסוקים יילמדו באופן
שהתלמיד יוכל לצטטם בעל פה.
 

הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
בחנויות הספרים.

מדריך למורה לספר "דברים", לכיתה ו'
1.2
 
במדריך זה מוצעות דרכי עיון בפרשיות הספר בצירוף הצעות
דידקטיות שתסייענה למורה ללמד את ספר דברים ביתר קלות
ובצורה מעניינת. המדריך אמור לסייע למורה בהכנת שיעוריו.
הוא כולל סקירה של הנושאים שהמורה חייב לשלוט בהם,
ובתוכה סקירה של הנושאים המיועדים להוראה בכיתה ו',
בצירוף כמה הצעות דידקטיות. בכמה מקרים הורחבו ופורטו
ההצעות הדידקטיות.
 
אין המדריך בא ליטול מן המורה את חופש הפעולה המתודי. על
המורה להפעיל את שיקול דעתו ולבחור את הנושאים שיילמדו על
פי רמת הכיתה שלפניו ועל פי הזמן העומד לרשותו.
 

הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
בחנויות הספרים.

תורה בעל פה לבית הספר הכללי, חטיבה עליונה
2.
פרקי משנה חלק ב': פרקים ממסכתות ברכות, פאה, ביכורים ואבות
2.1
 
החוברת כוללת:
 
פרקים מתוך מסכת ברכות העוסקים בברכות ובתפילות;
-  
פרקים מתוך מסכת פאה העוסקים בדרכי הסיוע לעניים;
-  
פרקים מתוך מסכת ביכורים העוסקים בהבאת ביכורים;
-  
פרקים מתוך מסכת אבות העוסקים בתפיסת האדם
ובעקרונות האמונה.
-  

החוברת מופצת על ידי רכגולד, רח' המנור 7,
תל אביב, טל' 03‎-5180555.

מן המקורות על החקיקה
2.2
 
החוברת עוסקת בשאלות הקשורות לתשתית החוקתית של
המשפט העברי: הסמכות לחוקק חוקים ולשנות חוקים קיימים,
גבולותיה ודרכי החקיקה.
 
ניטיב להבין את הבעייתיות המורכבת של שאלות אלו, אם נשווה
את סמכות החקיקה ואת דרכי הפעולה של חכמי התלמוד לאלו של
חברי גוף מחוקק מודרני, כגון הכנסת.המחוקק בזמננו (במדינות
דמוקרטיות) שואב את סמכותו מן הציבור שבחר בו ושלחו
להגשים את ערכיו ולדאוג לאינטרסים שלו. בעולמם של חכמים
מקור הסמכות הוא האל, שביטא את רצונו בתורה הכתובה
ובמסורת שבעל פה. סמכותם של החכמים מעוגנת בתפקידם
כפרשני התורה ומיישמי חוקיה במציאות המשתנה.
 
לאור שאלות היסוד הללו נקבעו הפרקים והמקורות בחוברת:
 
בפרק א' לומדים על סמכותו של הרוב לקבוע חוקים
ותקנות.
-  
בפרק ב' עוסקים בכמה דוגמאות בולטות של חקיקה
מחודשת - בתקופת התלמוד ובסוף ימי הביניים, בספרד
ובא"י.
-  
בפרק ג' דנים בסוגיות הבוחנות את גבולות סמכות
החקיקה של חכמים, בעיקר כאשר נראה היה שהחקיקה
החדשנית מתנגשת עם חוקי התורה, דבר שהביא לעתים
להתנגדות של חלק מהרבנים.
-  

החוברת יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות
הספרים.


נושאים בין תחומיים ביהדות לבית הספר היסודי הממלכתי
3.
חגי תשרי, ראש השנה ויום הכיפורים, למורה ולתלמיד
 
החוברת מיועדת לרמות גיל שונות. היא עוסקת בנושאים האלה: הזמן
ומעגל השנה; בריאת העולם ובריאת האדם; פתח לנו שער; השופר וכל
נדרי.
 
חוברת זו היא חלק ראשון מסדרה. במהלך השנה יצא לאור חלק שני,
שנושאיו העיקריים הם חג הסוכות, בריאת העולם על פי יצירות אמנות
והרימון כסמל בעל משמעויות שונות.
 

החוברת יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות
הספרים.


חינוך לשוני לבית הספר הממלכתי
4.
מפגשים עם טקסטים בבית הספר; קוראים טקסט ספרותי, למורה
 
הספר עוסק במפגש בין ילדים לבין טקסטים ספרותיים בבית הספר, תוך
כדי התייחסות לתהליכי הקריאה וזיקתה לכתיבה, לדיבור ולהאזנה.
 
בספר מובאות דוגמאות של מפגשים עם טקסטים ספרותיים שקיימו
מורות וילדים בכיתות שונות בבית הספר. דוגמאות אלה מאירות
היבטים שונים הקשורים לתכנון הדידקטי ולמפגש עם טקסטים בבית
הספר. הדיון בהבנה ובהפקה של טקסטים נעשה תוך התייחסות למטרות
החינוך הלשוני בבית הספר היסודי ולגישות החדשות של ההוראה
הלמידה והאוריינות. בהצגות הדברים יש שילוב של חומר עיוני ושל
תיאור אירועים בית ספריים. כמו כן, בספר מוצעות רשימות
ביבליוגרפיות מקיפות לבניית "מסלולי קריאה" בכיתה.
 

הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.

ספרות לבית הספר הממלכתי דתי
5.
מקורא לקורא
 
בחוברת רשימת ספרים מומלצים לבית הספר היסודי הממלכתי דתי.
 
החוברת נשלחה לכל בתי הספר היסודיים של החמ"ד.
 
חינוך לצפייה ותקשורת המונים - סדרת "נקודת ראות"
לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי
6.
מפגשים סביב הטלוויזיה - הדרכת מורים לטיפוח -
מעורבות הורים בצפיית ילדיהם בטלוויזיה

 
המדריך מציע סדרה של מפגשים מובנים בין מורים להורים.
 

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות
הספרים.


חינוך לצפייה ותקשורת המונים - סדרת "נקודת ראות"
לבית הספר הכללי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
7.
ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות, למורה
 
המדריך בוחן במבט חברתי תרבותי היסטורי את יחסי הגומלין
המורכבים בין מדיום חזותי לבין מדיום מילולי, ובעיקר בין יצירות
ספרות לבין סרטי קולנוע שנעשו על פיהן.
 
את הספר כתב פרופ' יגאל בורשטיין מאוניברסיטת תל אביב.
 

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות
הספרים.


היסטוריה לבית הספר הממלכתי
8.
משמרנות לקדמה, לכיתה ח', על פי תכנית הלימודים החדשה
בהיסטוריה (התשנ"ו)
 
כל פרק מציג שתי גרסות: קצרה ומורחבת.
*
 
פרקי הספר משלבים את ההיסטוריה היהודית והכללית באופן
אינטגרלי.
*
 
תוכני הלימוד מוצגים בהיבטים של היסטוריה מדינית, חברתית
ותרבותית. החידוש הוא בהדגשים על ההיסטוריה החברתית
והתרבותית.
*
 
חומר הלימוד מיועד לכיתות הטרוגניות, והוא כתוב בסגנון
קריא, שוטף וקולח, ומכיל פעילויות היכולות להתאים לסגנונות
למידה שונים.
*
 
לספר עיצוב גרפי חדשני: מפות ותמונות צבעוניות.
*
 
לספר מתלוות שפע של יצירות אמנות מגדולי היוצרים בתקופה.
*
 
בספר חומרי העשרה הבאים לידי ביטוי ב"חלונות", ובהרחבה
ב"ועוד באותו עניין".
*
 
נושא החתך הוא"מן הכרכרה ועד למטוס". נושא זה עוסק
בשינוי המרחבים בעקבות התפתחות התחבורה במאה ה-19.
*
 

הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות
הספרים.


מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים
9.
עיבוד תוצאות של ניסויים באמצעות גיליון אלקטרוני
EXCEL, פעילות ממוחשבת
9.1
 
החוברת כוללת הצעות לעריכת ניסויים, הדרכה לעיבוד נתונים
ולהצגתם בגרפים ובטבלאות באמצעות הגיליון האלקטרוני
EXCEL. הנתונים הם ממצאים של ניסויים הנערכים בכיתה או
מצאים של ניסויים שנערכו במעבדות מחקר והם שמורים
בתקליטון שמצורף לחוברת. רוב הניסויים קשורים לנושא מאזן
המים ביצורים חיים ומתקשרים לתכנית הלימודים החדשה במדע
ובטכנולוגיה.
 
בחוברת משימות הרחבה העשויות לסייע גם לתלמידים הניגשים
לבחינת הבגרות בביולוגיה.
 
הפעילות פותחה בשיתוף עם המרכז להוראת המדעים
באוניברסיטה העברית, ירושלים.
 

הפעילות הממוחשבת מופצת על ידי "רכגולד",
רח' המנור 7, תל אביב, טל' 03‎-5180555.


מסע חשיבתי אל הירח - אסטרונומיה
9.2
 
ערכת לימוד הכוללת דפי עבודה, חוברת תמונות ומדריך
למורה,
בהתאם לתכנית הלימודים החדשה בלימודי מדע
וטכנולוגיה
 
 
"המסע החשיבתי" מביא את התלמידים להתבונן באופן שיטתי
בתמונות אסטרונומיות עדכניות של כדור הארץ, הירח והחלל
שביניהם. התלמידים לומדים להתבונן בכדור הארץ ובירח
מפרספקטיבות שונות. הם מתבוננים בהם מנקודות ראות על פני
כדור הארץ, בפרספקטיבה המוכרת להם, מנקודות ראות על פני
הירח ומנקודות ראות של חלליות שטסו במרחקים משתנים בחלל
שביניהם. פעולה זו של "מסע חשיבתי" דורשת מהתלמידים
גמישות חשיבתית, המתבטאת בקישור בין הפרספקטיבות השונות
וביכולת להשליך את ארגון המציאות המוכר על פני כדור הארץ
כבסיס להבנת מציאויות מרוחקות. בלימוד משולבות ההתבוננות
בתמונות העדכניות של נאסא ושל אחרים בתצפיות שיטתיות,
דינמיות, בירח. התלמידים משתמשים בהתבוננויות כבסיס
להבניית המושגים הרלוונטיים.
 
מורים המעוניינים להפעיל את ערכת הלימוד "מסע חשיבתי אל
הירח" יצטרכו לעבור השתלמות. בשנת הלימודים התשנ"ט
מתוכננת השתלמות במרכזייה הפדגוגית בירושלים, רח' נרקיס 11,
בימי ראשון, בשעות 16 19. היקף ההשתלמות 56 שעות.
 
הערכה פותחה ביזמת המרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש
עמוס דה שליט ובשיתוף עם אולפנת נוה רוחמה.
 

הערכה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות
הספרים.


לימודי הסביבה לחטיבה העליונה
10.
חיים וסביבה - פרקי מבוא בלימודי הסביבה
 
החיים על פני כדור הארץ, על המגוון ועל העושר שלהם, הם חלק
מהסביבה הטבעית שהשפעתנו עליה הולכת וגדלה. הספר עוסק בהכרת
הסביבה הטבעית על מרכיביה השונים, הדוממים והחיים. כדי להבין את
התהליכים המתרחשים בסביבה יש צורך להכיר ולדעת את מקומו ואת
ייחודו של כדור הארץ במערכת השמש וביקום ואת התנאים הפיזיים
המאפשרים את קיומם של חיים על פניו. חלקו הראשון של הספר מוקדש
לכוכב הלכת "ארץ", ומודגשים בו נושאים מתחומי האסטרונומיה,
המטאורולוגיה. הגיאולוגיה והאבולוציה. החלק השני של הספר מוקדש
להכרת התהליכים המרכזיים במערכות אקולוגיות, הן ברמת היצור
הבודד והאוכלוסייה והן ברמת המערכת כולה. דגש מיוחד הושם בספר
על היבטים מקומיים ישראליים.
 
הספר מיועד לתלמידים הלומדים נושאים אלה במסגרת לימודי הסביבה,
אולם גם תלמידים נוספים יכולים להיעזר בו במסגרת לימודי
הגיאוגרפיה והביולוגיה.
 

הערכה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות
הספרים.


עבודות גמר לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי והדתי
ובבית הספר הערבי
11.
הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, "לחקור תקשורת",
עבודות גמר בתקשורת
 
הספר מיועד למורים העוסקים בהנחיית עבודות גמר בתקשורת,
למדריכים אקדמיים המסייעים למורים ולתלמידים לאתר נושאים
לעובודת גמר, לתלמידים ולסטודנטים הכותבים עבודות גמר בתקשורת
ולכל המעוניינים להרחיב את אופקיהם ולהכיר שדות מחקר חדשים
בתחום התקשורת.
 
החוקרים מציגים תיאוריות מקובלות בתחום התקשורת, מתווים
כיווני מחקר בתחום התקשורת, מפרטים הצעות מחקר, מעלים שאלות
מחקר, ונותנים ביבליוגרפיה רלוונטית.
 
בכל פרקי הספר מוצעות הצעות רבות למחקרים, הכוללות שאלות
מחקר. שאלות מחקר אלה נועדו לעודד את הכותבים עבודות גמר
להעלות שאלות נוספות וחדשות.
 
הספר נכתב בשיתוף עם מרכז "יובילר" באוניברסיטה העברית.
 

הערכה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות
הספרים.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998