חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
חידונים
7.3
חידון התנ"ך הארצי לנוער, התשנ"ט
(נט)7.3‎-1

1.החומר לחידון התנ"ך לשנים התשנ"ט התש"ס
לשלב הבית ספרי
1.1
 
תורה
 
בראשית: כל הספר, פרט לפרקים י' י"א
 
ויקרא: פרקים י"ט, כ"ה
 
נביאים ראשונים
 
יהושע: פרקים א' י"א, י"ד, י"ז י"ח, כ"ב כ"ד
 
שופטים: כל הספר
 
שמואל א' ו ב': שני הספרים
 
כתובים
 
רות: כל הספר
 
לשלב המחוזי (תוספת לנ"ל)
1.2
 
תורה
 
שמות: פרקים א' כ"ד, ל"א ל"ד
 
נביאים ראשונים
 
מלכים א': כל הספר, פרט לפרקים ו' ז'
 
מלכים ב': כל הספר
 
נביאים אחרונים
 
זכריה: פרקים א' ד', ח' י'
 
מלאכי: כל הספר
 
כתובים
 
משלי: פרקים י"ז ל"א
 
עזרא: פרקים א' ג', ד', ט', י'
 
נחמיה: פרקים א' ו', ח', י"ג
 
לשלב הארצי (תוספת לנ"ל)
1.3
 
נביאים אחרונים
 
ישעיה: פרקים א' ב', ה' י"ב, מ' מ"ה, מ"ט נ"ו, ס' ס"ב, ס"ה ס"ו
 
ירמיה: פרקים א' ב', י"ג י"ז, כ"ט מ"ב
 
יחזקאל: פרקים ל"ו ל"ט
 
הושע: פרקים א' ב', ו', י"א, י"ב, י"ד
 
כתובים
 
שיר השירים: כל הספר